Varmeregnskab - Lejernyt - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn-din lejerforening

Gå til indhold

Varmeregnskab

Gode råd
Varmeregnskab - upræcis indsigelse
Lejelovens § 40, stk. 3:
Lejeren kan skriftligt gøre indsigelse mod varmeregnskabet senest 6 uger efter modtagelsen af varmeregnskabet. I ejendomme med beboerrepræsentation kan beboerrepræsentanterne på samtlige lejeres vegne gøre indsigelse mod varmeregnskabet, jf. 1. pkt. Indsigelsen skal indeholde meddelelse om, på hvilke punkter regnskabet ikke kan godkendes. Udlejeren skal da indbringe sagen for huslejenævnet senest 6 uger efter lejerfristens udløb, hvis han ønsker at fastholde sit krav i henhold til varmeregnskabet.
Lav ikke indsigelsen selv – da der er strenge krav til indsigelsens udformning. Kontakt derfor Lejerforening Fyn for udarbejdelse af indsigelsen.
Hvis indsigelse ikke er specificeret godkendes den ikke som en indsigelse af huslejenævnet og du har forspildt din change for at varmeregnskabet kontrolleret af huslejenævnet.


Tre eksempler på sådanne afgørelser fra Huslejenævnet i Odense
1. LEJER FIK IKKE MEDHOLD - UPRÆCIS INDSIGELSE
2. LEJERNE FIK IKKE MEDHOLD - UPRÆCIS INDSIGELSE
3. LEJER FIK MEDHOLD - DISSENS
1. LEJER FIK IKKE MEDHOLD - UPRÆCIS INDSIGELSE
Ejendomsselskabet Lindø A/S har ved et brev til huslejenævnet indbragt en sag om indsigelse fra lejer, mod varmeregnskabet for perioden 1. april 2009 til 31. marts 2010.
Nævnet har lagt til grund, at lejer er pålignet et varmeforbrug på 14.349,57 kr., og har indbetalt a conto 6.000,00 kr., hvorefter udlejers krav på tillægsbetaling udgør 8.349,57 kr.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentation.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 7 vedtaget at afvise at træffe en realitetsafgørelse i sagen.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund, at
 • det omtvistede varmeregnskab med et krav om tillægsbetaling på 8.349,57 kr. er fremsendt til lejer den 7. juni 2010,
 • lejer herefter ved brev af 7. juli til udlejer gør indsigelse mod varmeregnskabet,
 • lejers brev ikke kan anses for at opfylde kravet i lejelovens § 40, stk. 3, 3. pkt., hvorefter indsigelsen skal indeholde meddelelse om, på hvilke punkter regnskabet ikke kan godkendes,
 • lejer således ikke at fremsat en gyldig indsigelse mod varmeregnskabet fra regnskabets udsendelse, jf. lejelovens § 40, stk. 3, 1. pkt.
 • lejer derved har mistet retten til at gøre indsigelse mod varmeregnskabet, og
 • det herefter følger at udlejers efterbetalingskrav ikke kan tilsidesættes.
(Huslejenævnets afgørelse i sag nummer 10-180 i ejendommen Thurøgade 50, 5000 Odense C)
2. LEJERNE FIK IKKE MEDHOLD - UPRÆCIS INDSIGELSE
Lejerne har ved et brev til huslejenævnet indbragt en sag om indsigelse mod forbrugsregnskabet for vand og varme i perioden 1. maj 2009 til 30. april 2010.
Lejer 1:
Nævnet har lagt til grund, at det samlede vand- og varmeforbrug udgjorde henholdsvis 2.202,69 kr. og 6.004,98 kr.
Lejer 2:
Nævnet har lagt til grund, at det samlede vand- og varmeforbrug udgjorde henholdsvis 3.776,04 kr. og 6.557,23 kr..
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 7 vedtaget at afvise at træffe en realitetsafgørelse i sagen.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund, at
 • lejernes brev af 29. august 2010 til udlejer ikke kan anses for at opfylde kravet i lejelovens § 40, stk. 3, 3. pkt. og §46 l, stk. 3, 3. pkt., hvorefter "indsigelsen skal indeholde meddelelse om, på hvilke punkter regnskabet ikke kan godkendes",
 • lejerne således ikke inden udløbet af 6-ugers fristen i lejelovens § 40, stk. 3, 1. pkt. og § 46 l, stk. 3, 1. pkt., har fremsat en gyldig indsigelse mod varmeregnskabet,
 • lejerne har mistet retten til at gøre indsigelse mod vand- og varmeregnskabet, og
 • det herefter følger, at udlejers efterbetalingskrav ikke kan tilsidesættes.
(Huslejenævnets sag nummer 10-280 i ejendommen Krügersvej 8, 5000 Odense C)
3. LEJER FIK MEDHOLD - DISSENS
Ved brev har lejer indbragt en sag om indsigelse mod varmeregnskabet for perioden 1. september 2008 til 31. august 2009.
Nævnet har lagt til grund, at det samlede varmeforbrug udgjorde 17.048,40 kr. og at der er indbetalt 6.000,00 kr. a conto. Herefter udgør udlejers krav om mérbetaling 11.048,40 kr.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 106, stk. 1, nr. 7, i lov om leje, vedtaget at tilsidesætte udlejers krav om tillægsbetaling på 11.048,40 kr. for forbrugsperioden 1. september 2008 til 31. august 2009.
Nævnets afgørelse er ikke enstemmig, idet et medlem har stemt for at fastslå, at udlejer har krav på tillægsbetaling på 11.048,40 kr. for forbrugsperioden 1. september 2008 til 31. august 2009.
Lejerens tilgodehavende i henhold til nævnets afgørelse skal betales inden 6 uger.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund, at
 • lejer ved brev af 16. december 2009 til udlejer gør indsigelse mod varmeregnskabet,
 • lejers brev anses for at opfylde kravet i lejelovens § 40, stk. 3, 3. pkt., hvorefter "indsigelsen skal indeholde meddelelse om, på hvilke punkter regnskabet ikke kan godkendes",
 • lejer således har fremsat en gyldig indsigelse mod varmeregnskabet, jf. lejelovens § 40, stk. 3, 1. pkt.,
 • udlejer ikke inden udløbet af fristen i lejelovens § 40, stk. 3, 4. pkt., indbragte sagen for huslejenævnet, og
 • udlejer dermed har mistet sit krav på tillægsbetaling i henhold til regnskabet, jf. lejelovens § 40, stk. 3, 4. pkt.
Mindretallet har udtalt:
Jeg har lagt til grund, at
 • lejers brev af 16. december 2009 ikke kan anses for at opfylde kravet i lejelovens § 40, stk. 3, 3. pkt., idet indsigelsen ikke angiver, på hvilke punkter regnskabet ikke kan godkendes,
 • lejer således ikke har fremsat en gyldig indsigelse mod varmeregnskabet inden udløbet af fristen i lejelovens § 40, stk. 3, 1. pkt.,
 • lejer derved har mistet sin ret til at gøre indsigelse mod varmeregnskabet, og
 • et herefter følger, at udlejers efterbetalingskrav ikke kan tilsidesættes.
(Huslejenævnets sag nummer 10-099 i ejendommen Skibhusvej 59, 5000 OdenseC)
Din fynske lejerforening
Den fynske lejerforening
Tilbage til indhold