Lejens størrelse - Lejernyt - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn-din lejerforening

Gå til indhold

Lejens størrelse

Afgørelser > Huslejenævn
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN GÆLDENDE LEJE PÅ 81.888,00 TIL ÅRLIGT 63.250,00 KR.
Lejerens repræsentant har indbragt en sag om lejens størrelse. Ejendommen er under sagens behandling overtaget af Vandværksvej 11 ApS. Det fremgår af lejekontraktens § 9, at der til lejemålet medfølger komfur, køleskab, fryser, opvaskemaskine, emhætte, ovn og mikroovn. I henhold til Bygnings- og Boligregisteret er lejemålet beliggende i en ejendom, der  er opført i 1927. Lejemålets areal er såvel i Bygnings- og Boligregisteret som i lejekontrakten opgjort til 55 m². Nævnet har i medfør af lejelovens § 38, vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 1.  januar 2023 til 63.250,00 kr. ekskl. varme og vand idet nævnet har fundet, at lejen er væsentligt højere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 23-194 Sadolinsgade 131, 5230 Odense M
26-02-2024
UDLEJER IKKE BERETTIGET TIL AT FORHØJE LEJEN
Udlejerens repræsentant har indbragt en sag om lejers indsigelse mod en varslet lejeforhøjelse til ikrafttræden 1. januar 2023. Udlejer er repræsenteret af IDEAL Advokatfirma P/S. Lejeforhøjelsen er varslet over for lejer ved brev af 27. september 2022, hvorefter den årlige leje er krævet forhøjet fra årligt 29.604.00 kr. til 37.597,00 kr. inkl. el og vand. Lejeren har den 28. september 2022 gjort indsigelse mod varslingen. I henhold til Bygnings- og boligregisteret er der tale om en 1-værelses lejlighed på 37 m² beliggende i en ejendom opført i 1974. Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet. Nævnet har i medfør af lejelovens § 52, vedtaget, at udlejeren ikke er berettiget til at forhøje lejen da nævnet har fundet, at lejen ikke er væsentlig lavere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold.
Kilde: Huslejenævnet nævnet i Odense, sagsadresse Lindvedparken 36E, 5260 Odense S
18-12-2023
LEJERNE IKKE FORPLIGTIGET TIL AT BETALE FOR RENOVATION UD OVER LEJEN
Der er tale om en sag angående lejernes betaling for renovation direkte til leverandøren. Lejeren har gjort gældende, at udlejeren ikke har kunnet kræve, at lejerne skulle betale for renovation direkte til forsyningsselskabet. Udlejerne har gjort gældende, at lejerne havde lejet den fulde ejendom, og var eneforbruger af blandt andet renovation. Derfor kan udgiften overvæltes i modsætning til lejligheder. Her kan det ikke måles, hvem der bruger hvad. Nævnet har med henvisning til lejelovens § 52, vedtaget, at udlejeren ikke har været berettiget til at forpligte lejerne til at betale for renovation direkte til forsyningsselskabet. Lejerne har således krav på tilbagebetaling af de beløb, som lejerne har betalt til renovation. Højesteret har ved dom refereret i U2018.174H fastslået, at der ikke er hjemmel til at aftale, at der skal ske særskilt betaling for renovation som et tillæg til huslejen
Kilde: Huslejenævnet nævnet i Odense, sagsadresse Grønvej 4, 5260 Odense S
11-12-2023
NÆVNET NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE PÅ 69.000,00 KR. TIL ÅRLIGT 56.950,00 KR.
Lejers advokat indbragte den 23. august 2018 på vegne den daværende lejer en tvist om huslejens størrelse ved lejemålets påbegyndelse den 15. marts 2018. Huslejenævnet besigtigede lejemålet sammen med parterne den 14. november 2018 og orienterede herefter parterne om, at sagen blev sat i bero, afventende en boligretssag om huslejen i samme lejemål. Retten i Odense traf afgørelse i ovennævnte boligretssag. I medfør af dagældende boligreguleringslov § 5 stk. 2 godkendte Boligretten en årlig husleje pr. 1. januar 2015 på kr. 54.000, - svarende til kr. 805.97 pr. m² pr. år. Østre Landsret stadfæstede byretsdommen den 9. februar 2023, hvorefter lejer tilkendegav, at man ønskede huslejenævnssagen fremmet. Huslejenævnet har truffet følgende afgørelse.
I medfør af dagældende boligreguleringslovs § 5 stk. 2 har nævnet vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 15. marts 2018 fra kr. 69.000 årligt til kr. 56.950,- svarende til kr. 850,- pr. m² pr. år eksklusiv forbrug.
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart Kommune, sagsadresse Sønder Alle 47, 5500 Middelfart
13-11-2023
NÆVNET GODKENDTE AT LEJEN KUNNE FORHØJES MEN IKKE SOM VARSLET
Udlejers repræsentant har indbragt en sag om lejerens indsigelse mod en varslet lejeforhøjelse til ikrafttræden pr. 1. juli 2021. Udlejeren er Fiona Ejendomme ApS. Lejeren er repræsenteret af Lejerforening Fyn. Lejeforhøjelsen er varslet over for lejeren ved brev af 26. marts 2021, hvorefter den årlige leje er krævet forhøjet fra årligt 33.600,00 kr. ekskl. vand og varme til årligt 39.648,00 kr., ekskl. vand og varme. Lejerens repræsentant har den 3. maj 2021 fremsat indsigelse mod varslingen. I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en 1 -værelses lejlighed på 61 m². Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget at godkende, at den årlige leje pr. 1. juli 2021 forhøjes, ikke som varslet, men skønsmæssigt til årligt 37.698,00 kr. ekskl. vand og varme.
Kilde: Huslejenævnet  i Odense Kommune, sagsadresse Kragsbjergvej 3B, sagsnr. 231-156
25-09-2023
DEN AFTALTE HUSLEJE BLEV NEDSAT MED ÅRLIGT 26.000,00 KR.
Lejerens repræsentant har indbragt en sag om lejens størrelse på årligt 96.000,00 kr. ekskl. varme og vand. Udlejeren er DALUM MALERFIRMA og er repræsenteret af Advokatfirmaet Martin Justesen.
I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede beliggende i en ejendom opført i 1955 og er på i alt 70 m2 . Det fremgår af lejelovens § 54, stk. 2, at det er en betingelse for, at lejen kan fastsættes frit, at det fremgår af lejeaftalen, at lejemålet er omfattet af disse bestemmelser. Da det hverken i lejekontraktens § 11 eller i tillæg til lejekontrakten fremgår, at der foreligger en aftale om fri lejefastsættelse, er lejeforholdet omfattet af reglerne i lejelovens § 32, om huslejeregulering for mindre ejendomme.
Huslejenævnet har vedtaget at nedsætte den årlige leje til 70.000,00 kr. ekskl. vand og varme.
Kilde: Huslejenævnet  i Odense Kommune, Frederiksgade 56C
15-05-2023
FORMEL FEJL BETØD AT UDLEJER IKKE KUNNE FASTSÆTTE LEJEN "FRIT"
Lejerens repræsentant har den 5. august 2022 indbragt en sag om lejens størrelse ved lejeaftalens indgåelse, samt en sag om lejeforhøjelsen pr. 1. januar 2022. Udlejeren er Odense Ejendomsudlejning ApS. Lejen på indflytningstidspunktet udgjorde årligt 59.760,00 kr. ekskl. varme, og at lejen på indbringelsestidspunktet udgjorde årligt 57.816,00 kr. ekskl. varme. Herudover fremgår det af lejekontraktens § 11, at lejen er fastsat efter markedslejen.
I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede beliggende i en ejendom opført i 1964, og er på i alt 45 m2 . Lejemålet er beliggende i et tidligere baghus, som i 2018 blev ombygget fra erhverv til 4 ungdomsboliger.
Det er en betingelse for at lejen kan fastsættes frit, at det fremgår af lejeaftalen, at lejemålet er omfattet af disse bestemmelser, jf. lejelovens § 54, stk. 2. Udlejeren har i lejeaftalen alene har henvist til, at lejen er fastsat efter markedslejen og ikke at der er tale om et tidligere erhvervslejemål eller henvist til relevante lovbestemmelser.
Det følger her af at udlejer ikke opfyldt formalia hvorfor lejeforholdet er omfattet af reglerne i lejelovens § 32, om huslejeregulering for mindre ejendomme. Nævnet har derfor i medfør af lejelovens § 38, vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 1. januar 2022 til skønsmæssigt 38.250,00 kr., ekskl. varme. Nævnets afgørelse betyder, at lejen ikke kunne forhøjes pr. 1. januar 2022.
Kilde: Huslejenævnet  i Odense Kommune, sagsadresse Astrupvej 36  C, 5000 Odense C
01-05-2023
HUSLEJENÆVNET GODKENDTE AT LEJEN KUNNE FORHØJES MEN IKKE SOM VARSLET
Udlejerens repræsentant har indbragt en sag om lejerens indsigelse mod en varslet lejeforhøjelse. Lejeforhøjelsen er varslet over for lejeren, hvorefter den årlige leje er krævet forhøjet fra årligt 45.600,00 kr. ekskl. forbrug til årligt 55.300,00 kr., ekskl. forbrug. Lejeforhøjelsen er begrundet i, at den gældende leje var væsentlig lavere end det lejedes værdi. Lejerens repræsentant har fremsat indsigelse mod varslingen.
I henhold til Bygnings- og Boligregistret er det lejede beliggende i en ejendom opført i 1919 og er på i alt 70 m2. Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet.
Nævnet har i medfør af lejelovens § 52 (tidligere lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1), vedtaget at godkende, at den årlige leje pr. 1.september 2022 forhøjes, ikke som varslet, men skønsmæssigt til årligt 51.000,00 kr. ekskl. forbrug.
Kilde: Huslejenævnet  i Odense Kommune, sagsnr. 22 -178 Jernbane Alle 3, 5250 Odense  SV
14-04-2023
HUSLEJENÆVNET GODKENDTE DEN AFTALTE ÅRLIGE LEJE PÅ 130.800,00 KR.
Lejerne har indbragt en sag om lejens størrelse på årligt 130.800,00 kr. ekskl. varme. I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en 4-værelses lejlighed på 108 m², beliggende i en ejendom opført i 1929. Lejerne har ved indbringelsen anmodet huslejenævnet om at tage stilling til lejens størrelse, idet lejerne mener, at lejen er sat for højt. Udlejeren har fastholdt lejens størrelse under henvisning til, at lejligheden blev gennemgribende moderniseret i 2013-2014. Udlejeren har til sagen fremlagt dokumentation for udgifterne til moderniseringen.
Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget at godkende den årlige leje på 130.800,00 kr., ekskl. varme. Nævnet har fundet, at lejen vel overstiger det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold, men ikke så væsentligt, at der er grundlag for lejenedsættelse.
Nævnets afgørelse er ikke enstemmig, idet nævnets mindretal har stemt for at nedsætte den årlige leje på 130.800,00 kr. ekskl. varme til årligt 113.400,00 kr. ekskl. varme.
Kilde: Huslejenævnet  i Odense Kommune, sagsnr. 20-391 Karen Brahes Vej 7, Odense
03-04-2023
DEN ÅRLIGE LEJE NEDSAT MED 31.140,00 kr. AF HUSLEJENÆVNET
Lejernes repræsentant har den 8. december 2021 anmodet huslejenævnet om at tage stilling til lejens størrelse på årligt 79.140,00 kr. ekskl. varme. Lejerne er repræsenteret af Lejerforening Fyn. Udlejeren er Jela Invest ApS, og er repræsenteret af Advokaterne i Jyllandsgården A/S. Det fremgår af sagen, at lejerne flyttede ind i lejemålet den 1. april 2020. Lejemålet er beliggende i en ejendom fra 1935 og udgør 76 m2 , jf. Bygnings- og Boligregisteret. Der er tale om et lejemål beliggende i en ejendom, der pr. 1.1.1995 bestod af mere end 6 beboelseslejligheder. Nævnet har i medfør af lejelovens § 38 (tidligere lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1), vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 1. april 2020 fra 79.140,00 kr. ekskl. varme til 48.000,00 kr. ekskl. varme.
Kilde: Huslejenævnet  i Odense Kommune, sagsnr. 21-328 Reventlowsvej 56, 5000 Odense C
20-03-2023
HUSLEJENÆVNET I ODENSE NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE MED 33.000,00 kr.
Lejernes repræsentant har indbragt en sag om lejens størrelse på årligt 90.000,00 kr. ekskl. varme, vand og el. Udlejeren er Shazad Aslam, og er repræsenteret af Advokatfirmaet Magdalena Hoch. Det fremgår af sagen, at lejerne flyttede ind i lejemålet den 15. februar 2021, og at lejen pr. 1. januar 2022 er forhøjet til 92.336,52 kr. i henhold til den i lejekontrakten aftalte regulering efter nettoprisindekset. I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede beliggende i en ejendom opført i 1935 og er på i alt 140 m², hvoraf tagetagen udgør 60 m².
Nævnet har i medfør af lejelovens § 38 (tidligere lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1), vedtaget, at nedsætte den årlige leje pr. 15. februar 2021 og 1. januar 2022 til skønsmæssigt 57.000,00 kr., ekskl. varme, vand og el. Nævnet har endvidere vedtaget at nedsætte det indbetalte depositum til 14.250,00 kr.
[Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet  i Odense Kommune, sagsnr. 21-279 Svanevej 42
10-03-2023
HUSLEJENÆVNET I ODENSE NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE MED 11.494,80 KR.
I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en lejlighed på 71 kvm beliggende i en ejendom opført i 1938. Lejerens repræsentant har gjort gældende at lejen ikke væsentligt må overstige den leje, der betales for tilsvarende lejeforhold med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand. Lejen udgør på indbringelsestidspunktet årligt 70.069,80 kr.. Nævnet har vedtaget skønsmæssigt at nedsætte den årlige leje til 58.575,00 kr. ekskl. forbrug.
Nævnet har endvidere vedtaget, at såfremt der er sket prisregulering pr. den 1. oktober 2020 samt 1. oktober 2021, godkendes dette ikke.
[Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet  i Odense Kommune, sagsnr. 20-318 Schacksgade 33, 5000 Odense C
03-03-2023
UDLEJER VAR IKKE BERETTIGET TIL AT FORHØJE LEJEN
Den årlige leje var krævet forhøjet fra årligt 28.944,00 kr. til 37.536,00 kr. ekskl. varme. I henhold til Bygnings- og boligregisteret er der tale om en 1-værelses lejlighed på 43 m2 beliggende i en ejendom opført i 1937 med i alt 6 boliger. Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet.
Huslejenævnet fandt, at den gældende lejen ikke var væsentlig lavere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold, og at der derfor ikke var grundlag for at kræve lejeforhøjelse. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 21-333 Allegade 31
09-02-2023
HUSLEJENÆVNET I ODENSE NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE MED 9.424,00 KR. I ET FORBEDRET LEJEMÅL
Lejerens repræsentant har indbragt en sag om den årlige leje på 99.034,20 kr. ekskl. varme. Ifølge Bygnings- og Boligregisteret er det lejede en 3-værelses lejlighed på 87 m2 beliggende i en ejendom opført i 1935. Nævnet har i medfør af § 15, stk. 1, i boligreguleringsloven vedtaget at fastsætte lejen i overensstemmelse med boligreguleringslovens § 5, stk. 2, og har herefter vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 1. januar 2021 til kr. 89.610,00 ekskl. varme. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, Falen 9, sagsnr. 21-184
27-01-2023
UDLEJERS VARSLING AF LEJEFORHØJELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG
Huslejenævnet fandt, at varslingen var ugyldig som følge af at kravet om lejeforhøjelse ikke overholdt reglerne lejelovens § 44, stk. 2 og 3 (nye lov) som fastslår at kravet om lejeforhøjelse skal fremsættes skriftligt og indeholde en angivelse af lejeforhøjelsens størrelse. Kravet skal tillige indeholde oplysning om grunden til lejeforhøjelsen samt om lejerens adgang til at gøre indsigelse. Lejerne havde krav på tilbagebetaling af for meget betalt husleje.[Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune, Dyreborgvej 43A, 5600 Faaborg
06-01-2023
UDLEJER SKULLE TILBAGE ULOVLIGT OPKRÆVET TRAPPELEJE SOM UDGJORDE 260,00 KR. PR. MÅNED
Lejer har indbragt en sag om lejens størrelse herunder betaling i henhold til trappeleje. Nævnet fandt at lejemålet var omfattet af reglerne om fri lejefastsættelse hvor lejen alene kan reguleres efter nettoprisindeks. Nævnet fandt at udlejer ikke kunne regulere lejen som gjort og derfor skulle tilbagebetale for meget betalt leje månedligt 260,00 kr. fra og med 05.10.2018. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune, Søvænget 2B, 5642 Millinge
09-12-2022
HUSLEJENÆVNET GODKENDTE KUN AT LEJEN BLEV FORHØJET TIL ÅRLIGT 21.000,00 KR.
Lejeforhøjelsen er varslet over for lejeren ved brev, hvorefter den årlige leje er krævet forhøjet fra årligt 18.000,00 kr. til årligt 30.000,00 kr. Begge beløb er ekskl. varme og antenne. Lejeren har fremsat indsigelse mod lejeforhøjelsen. Huslejenævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget at godkende, at den årlige leje pr. 1. oktober 2020 forhøjes, ikke som varslet, men skønsmæssigt til årligt 21.000,00 kr. ekskl. a conto varme og antennegebyr.[Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense, sagsnr. 20-255 - sagsadresse Dronningensgade 33 D, 5000 Odense
18-11-2022
HUSLEJENÆVNET GODKENDTE AT LEJEN BLEV FORHØJET MEN IKKE SOM VARSLET
Sagen vedrørte uenighed om en af udlejer varslet lejeforhøjelse fra månedlig 5.100,00 kr. til 7.600,00 kr. ekskl. forbrug. Huslejenævnet afgjorde efter en besigtigelse af lejemålet at den hidtigede betalte årlige leje på 61.200,00 kr. ekskl. forbrug var væsentlig lavere end det lejedes værdi. Med virkning fra 1. juli fastsatte huslejenævnet en ny årlig leje ekskl. forbrug til 72..600,00 svarende til 6.050,00 kr. månedlig. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart  Kommune, sagsnr. 2021-006142-14 i ejendommen Jægersmindevej 17, Harndrup.
17-11-2021
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE MED 36.650,00 KR.
Lejerforening Fyn indbragte på vegne af et medlem en sag om lejens størrelse, en aftale om trappelejeforhøjelse og en aftale om særskilt betaling for vand for Huslejenævnet i Odense. Huslejenævnet nedsatte den aftalte årlige leje på 81.600,00 kr. til en årlig leje på 44.950,00 kr. og fastslog at den aftalte trappelejeregulering var ulovlig. Yderligere afgjorde huslejenævnet at udlejer ikke kunne kræve særskilt betaling for vand samt at lejeren havde et tilbagebetalingskrav på de indbetalte a conto bidrag. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense  Kommune, sagsnr. 20-113-114 i ejendommen Thuresensgade 3
11-11-2021
DEN AFTALTE ÅRLIGE LEJE BLEV NEDSAT MED 17.793,00 KR.
Lejernes repræsentant Lejerforening Fyn har den 27. august 2020 indbragt en sag om huslejens størrelse på årligt 78.000,00 kr. ekskl. varme. Udlejeren er Pilegården Bolig ApS og er repræsenteret af Nova Administration ApS. Lejerforening Fyn har gjort gældende, at lejen skal fastsættes efter boligreguleringslovens § 5, stk. 1 og 9.  Det fremgår af sagen, at lejerne flyttede ind i lejemålet pr. 1. juni 2018, og at lejemålet udgør 79 m2. Udlejeren har påberåbt lejefastsættelse efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2, og har henvist til, at lejemålet blev gennemgribende moderniseret af den tidligere ejer, Odense Kommune, i 1983-1984.  Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet. Nævnet har i medfør af § 15, stk. 1, i boligreguleringsloven vedtaget at fastsætte lejen i overensstemmelse med boligreguleringslovens § 5, stk. 2, og har herefter vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 1. september 2020 til kr. 60.830,00 kr. ekskl. varme. Nævnet har endvidere vedtaget at nedsætte det indbetalte depositum til kr. 15.207,50 kr. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 20-275-276 i ejendommen Østergade 18, Odense.
13-01-2021
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN GÆLDENDE ÅRLIGE LEJE MED 12.450,00 KR.
Lejerens repræsentant har indbragt en sag om lejens størrelse. I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en lejlighed på 33 m2 beliggende i en ejendom fra 1930.  Lejemålet blev indgået den 15. august 2018, og den årlige leje blev aftalt til 37.200,00 kr. årligt ekskl. varme, vand og el. Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet.
Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget skønsmæssigt at nedsætte den gældende årlige leje til 24.750,00 kr., ekskl. varme og el, men inkl. vand. Lejenedsættelsen har virkning fra den 1. marts 2020. Nævnet har endvidere i medfør af lejelovens § 106, nr. 7, vedtaget, at udlejer ikke kan kræve særskilt betaling for vand. Lejer har således krav på tilbagebetaling af a conto beløb fra indflytningen den 15. august 2018. [Læs  mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense, sagsnr. 20-034 ejendommen Ingemannsvej 17, Odense
07-01-2021
LEJEN PÅ ÅRLIGT 63.000,00 KR. BLEV NEDSAT TIL ÅRLIGT 45.900,00 AF HUSLEJENÆVNET
Lejeren har indbragt en sag om den pr. 1. marts 2018 aftalte årlige leje på 63.000,00 kr. ekskl. varme. Udlejeren er Kabat Bolig ApS. Sagen er indbragt, da lejeren gør gældende, at lejen er for høj i henhold til lejemålets stand. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1 vedtaget, at nedsætte den årlige leje pr. 1. december 2019 til skønsmæssigt 45.900,00 kr., ekskl. varme. Nævnet har vedtaget at nedsætte det indbetalte depositum til 11.475,00 kr.
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnr. 19-289 i ejendommen Thorsgade 3, 5000 Odense C
15-11-2020
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN AFTALTE LEJE TIL 37.200,00 KR.
Ved brev har lejeren indbragt en sag for huslejenævnet om lejens størrelse for et klubværelse. Det fremgår af sagen, at lejemålet blev indgået den 1. maj 2019, og den årlige leje blev aftalt til 45.900,00 kr. inkl. forbrug. Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1, vedtaget at nedsætte den årlige leje til 37.200,00 kr. inkl. el, varme og internet. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense, sagsnr. 19-275, Filosofgangen 14, 2. -1, 5000 Odense C
18.09.2020
HUSLEJENÆVNET GODKENDTE AT LEJEN KUNNE FORHØJES MEN IKKE SOM VARSLET
Udlejernes repræsentant har ved brev indbragt en sag om en indsigelse mod en varslet lejeforhøjelse til ikrafttræden pr. 1. januar 2020. Lejeren er repræsenteret v/Lejerforening Fyn og udlejerne er repræsenteret v/LEA Ejendomspartner A/S. Lejeforhøjelsen er varslet over for lejeren ved brev af 16. juli 2019, hvorefter den årlige leje er krævet forhøjet fra årligt 45.600,00 kr. ekskl. vand og varme til årligt 60.000,00 kr., ekskl. vand og varme. Lejerens repræsentant har ved brev af 22. august 2019 fremsat indsigelse mod den varslede lejeforhøjelse. Parterne har aftalt, at udlejernes repræsentant til trods for fristens udløb kan indbringe sagen for huslejenævnet. I henhold til Bygnings- og boligregisteret er der tale om en 4-værelses lejlighed på 80 m2 beliggende i en ejendom opført i 1910 med i alt 6 boliger. Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet og har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget at godkende, at den årlige leje pr. 1. januar 2020 forhøjes, ikke som varslet, men skønsmæssigt til årligt 51.200,00 kr. ekskl. vand og varme. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense, sagsnr. 19-288
31.03.2020
DEN ÅRLIGE BLEV NEDSAT MED 17.175,00 KR.
Lejers repræsentant har ved brev af 4. december 2019 indbragt en sag om den pr. 1. januar 2019 aftalte årlige leje på 84.000,00 kr. ekskl. varme, vand og antenne. I henhold til Bygnings- og Boligregisteret er det lejede et lejemål på 81 m2 beliggende i en ejendom opført i 1950. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget skønsmæssigt at nedsætte den årlige leje pr. 1. januar 2019 til 66.825,00 kr., ekskl. varme, vand og antenne. Nævnet har endvidere vedtaget at nedsætte det indbetalte depositum til 16.706,25 kr. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense, sagsnr. 19-322
24.03.2020
DEN AFTALTE LEJE BLEV NEDSAT AF HUSLEJENÆVNET I ODENSE
Lejerforening Fyn har på vegne af lejerne ved brev af 6. september 2019 til huslejenævnet indbragt en sag om den pr. 1. oktober 2018 aftalte årlige leje på 90.000,00 kr. ekskl. varme og vand samt ”vask/tørre”. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 1. oktober 2018 til 65.175,00 kr., ekskl. varme og vand, men inkl. ”vask/tørre”. Nævnet har endvidere i medfør af boligreguleringslovens § 15 vedtaget, at udlejeren ikke har været berettiget til at opkræve betaling for vaskeri på kr. 200,00 pr. måned. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnr. 19-232 & 19-233
11.03.2020
DEN AFTALTE LEJE BLEV NEDSAT AF HUSLEJENÆVNET I ODENSE
Lejerens repræsentant har på vegne af lejerne ved brev til Huslejenævnet i Odense indbragt en sag om den pr. 1. september 2018 aftalte årlige leje på 117.204,00 kr. ekskl. varme. Lejen er i henhold til kontraktens § 11 reguleret efter nettoprisindeks pr. 1. april 2019. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1. vedtaget, at nedsætte den årlige leje pr. 1. september 2018 til skønsmæssigt 69.000,00 kr., ekskl. varme og fastslå, at der ikke er grundlag for en lejestigning pr. 1. april 2019. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnr. 19-224
11.02.2020
HUSLEJENÆVNET I ODENSE NEDSATTE DEN AFTALTE LEJE
Lejerens repræsentant har på vegne af lejeren ved brev til Huslejenævnet i Odense indbragt en sag om den pr. 1. oktober 2018 aftalte årlige leje på 115.200,00 kr. ekskl. varme og vand, samt om den pr. 1. januar 2019 regulerede årlige leje på 117.240,00 kr., ekskl. varme og vand. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1. vedtaget, at nedsætte den årlige leje pr. 1. oktober 2018 og 1. januar 2019 til skønsmæssigt 93.000,00 kr., ekskl. varme og vand. Nævnet har vedtaget at nedsætte det indbetalte depositum til 23.250,00 kr. Nævnets afgørelse er ikke enstemmig, idet nævnets mindretal har stemt for at godkende den pr. 1. januar 2019 gældende leje på 117.240,00 kr. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnr. 19-192
27.01.2020
HUSLEJENÆVNET I ODENSE REDUCEREDE DEN AFTALTE LEJE TIL 56.000,00 KR.
Lejerne har indbragt en sag om huslejens størrelse. Udlejeren er Jela Invest ApS og er repræsenteret af Advokaterne i Jyllandsgården. Lejemålet blev indgået den 1. juli 2019, og den årlige leje blev aftalt til 76.740,00 kr. ekskl. varme, vand og antenne. Lejemålet er tidsbegrænset og udløber den 30. september 2020. I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en lejlighed på 64 m2, beliggende i en ejendom opført i 1939. Nævnet har vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 1. juli 2019 til 56.000,00 kr., ekskl. varme, vand og antenne. Nævnet har herudover vedtaget at tilsidesætte den aftalte lejereguleringsklausul som ugyldig. Dette betyder, at der ikke er grundlag for en forhøjelse af lejen pr. 1. januar 2020. Nævnet har vedtaget at nedsætte det indbetalte depositum til 14.000,00 kr. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnr. 19-216
02.02.2020
HUSLEJENÆVNET I ODENSE REDUCEREDE DEN VARSLEDE LEJEFORHØJELSE TIL 54.115,00 KR.
Udlejeren indbragte en sag om lejerens indsigelse mod en varslet lejeforhøjelse til ikrafttræden 1. august 2019. Lejeforhøjelsen er varslet over for lejer ved brev, hvorefter den årlige leje er krævet forhøjet med årligt 14.948,00 kr., således at lejen pr. 1. juli 2019 udgør årligt 63.200,00 kr. Lejeren har fremsat indsigelse mod forhøjelsen. Det lejede er ifølge Bygnings- og Boligregisteret en lejlighed på 79 kvm., beliggende i en ejendom opført i 1942. Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget at godkende, at den årlige leje forhøjes pr. 1. juli 2019, ikke som varslet, men skønsmæssigt til årligt 54.115,00 kr. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnr. 19-156
12.12.2019
LEJEN SAT NED FRA ÅRLIGT 76.740,00 KR. TIL ÅRLIGT 39.200,00 KR.
Lejernes repræsentant har indbragt en sag om huslejens størrelse for huslejenævnet. Udlejeren er Jela af 14. februar 2006 ApS og er repræsenteret af Advokaterne i Jyllandsgården. Lejemålet blev indgået den 1. juli 2018, og den årlige leje blev aftalt til 76.740,00 kr. ekskl. varme, vand og antenne. Lejen er forhøjet pr. 1. januar 2019 til 78.540,00 kr. årligt. I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en lejlighed på 49 m², beliggende i en ejendom opført i 1943. Nævnet har vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 1. juli 2018 til 39.200,00 kr., ekskl. varme og antenne, men inkl. vand.[Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense - sagsnr. 19-101.
12.11.2019
HUSLEJENÆVNET NEDSAT LEJEN MED MÅNEDLIG 823,87 KR.
Lejernes repræsentant HAR indbragt sag for huslejenævnet. Sagen vedrører uenighed i forhold til huslejens størrelse som denne er reguleret den 1. januar 2018. Huslejenævnet har besigtiget det lejede sammen med partern. Med virkning fra reguleringen pr. 1. januar 2018 nedsætter huslejenævnet den aftalte leje fra kr. 3.657,20 pr. måned til kr. 2.833,33 pr. måned svarende til en nedsættelse fra kr. 1.290,78 pr. m2 til kr. 1.000,- pr, m2 pr. år, da det lejen væsentligt overstiger det lejedes værdi. Lejer har krav på tilbagebetaling af den for meget erlagte leje kr. 823,87 pr. måned fra 1. januar 2018.[Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart - sagsnr. 2018-009931-35
06.11.2019
LEJER FIK HUSLEJEN NEDSAT MED ÅRLIGT 24.000,00 KR. VED HUSLEJENÆVNET
Lejernes repræsentant har på vegne af lejerne ved brev til huslejenævnet indbragt en sag om den pr. 1. juni 2018 aftalte årlige leje på 69.600,00 kr. ekskl. varme, vand og antenne, samt om den pr. 1. januar 2019 regulerede årlige leje på 70.140,00 kr., ekskl. varme, vand og antenne. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 1. juni 2018 og 1. januar 2019 til skønsmæssigt 45.600,00 kr., ekskl. varme, vand og antenne. Nævnet har vedtaget at nedsætte det indbetalte depositum til 11.400,00 kr. samt nedsætte den forudbetalte leje til 11.400,00 kr. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense - sagsnr. 19-145
29.10.2019
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE MED 18.825,00 KR.
Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1 vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 1. februar 2019 til skønsmæssigt 71.175,00 kr., ekskl. varme og vand.
Huslejenævnet har endvidere vedtaget at nedsætte det indbetalte depositum til 17.793,75 kr. [Læs mere]
Nævnets afgørelse er ikke enstemmig, idet nævnets mindretal har stemt for at nedsætte den pr. 1. februar 2019 aftalte årlige leje på 90.000,00 kr. skønsmæssigt til årligt 60.225,00 kr. ekskl. varme og vand.
Kilde: Huslejenævnet i Odense - sagsnr. 19-110
10.09.2019
DEN AFTALTE ÅRLIGE HUSLEJE BLEV NEDSAT MED 25.164,00 KR.
I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en lejlighed på 80 kvm., beliggende i en ejendom fra 1933. Ejendommen er en blandet ejendom, idet der både er erhverv og bolig i ejendommen. Det fremgår af lejeaftalen, at parterne har aftalt lejeregulering efter en trappelejeklausul, hvoraf fremgår, at lejen reguleres hvert år pr. 1.1. Nævnet har derfor taget stilling til den forhøjede leje pr. 1. januar 2018 på 79.164,00 kr. ekskl. varme. Huslejenævnet har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1, vedtaget at nedsætte den aftalte årlige leje pr. 1. januar 2018 fra 79.164,00 kr. til 54.000,00 kr. ekskl. varme. Nævnet har endvidere vedtaget, at der ikke er grundlag for trappelejereguleringen pr. 1. januar 2019. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sag nr. 18-362
02.04.2019
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE MED 20.867,84 KR.
Lejerne har ved brev til huslejenævnet indbragt en sag om den pr. 1. januar 2018 regulerede årlige leje på 68.142,84 kr. ekskl. varme og vand. Nævnet har, i medfør af lejelovens § 106, stk. 1., nr. 1, vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 1. januar 2018 til skønsmæssigt 47.275,00 kr., ekskl. varme og vand.
Nævnet har vedtaget at nedsætte det indbetalte depositum til 11.818,74 kr. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sag nr. 18-258
29.01.2019
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE TIL 64.800,00 KR.
Vore medlemmers lejeaftale blev indgået den 1. december 2014, og den årlige leje blev aftalt til 75.600,00 kr. ekskl. varme og vand. I lejeaftalen er aftalt regulering af lejen efter trappeleje, hvorefter lejen pr. 1. januar 2018 udgør 79.200,00 kr. årligt ekskl. varme og vand. I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en lejlighed på 81 m2 beliggende i en ejendom fra 1931. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget at nedsætte den årlige leje til kr. 64.800,00, ekskl. varme og vand. Lejenedsættelsen har virkning fra den 1. januar 2017. [læs mere]
Kilde: Huslejenænvet i Odense sags nr. 17-455
19.06.2018
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN GÆLDENDE ÅRLIGE LEJE MED 23.050,00 KR.
På vegne af et medlem har Lejerforening Fyn anmodet nævnet om at tage stilling til, om den aftalte leje er lovligt fastsat pr. 1. januar 2017 og 1. januar 2018, jf. BRL § 29 C sammenholdt med LL § 49, idet der er aftalt trappelejestigning i kontrakten. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1, vedtaget at nedsætte den gældende årlige leje fra 80.400,00 kr. til kr. 57.350,00 kr., ekskl. vand og varme. Lejenedsættelsen har virkning fra den 1. januar 2017. Nævnet har endvidere i henhold til lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1, vedtaget, at der ikke er grundlag for at forhøje lejen pr. 1. januar 2018. [læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnr. 17-454
04.04.2018
UDLEJER VARSLEDE LEJEFORHØJELSE FØR DER VAR GÅET 2 ÅR FRA LEJEFORHOLDES START
Det fremgår af lejelovens § 47, stk. 3, at krav om lejeforhøjelse som følge af, at lejen er lavere end det lejedes værdi, tidligst kan få virkning 2 år efter lejeforholdets begyndelse. Det fremgår endvidere af lejelovens § 53, stk. 1, at reglerne i lejelovens § 47-52 ikke kan fraviges til skade for lejeren. Den af udlejeren varslede lejeforhøjelse blev tilsidesat af Huslejenævnet i Kerteminde Kommune som ugyldig, idet den var i strid med lejelovens regler. Huslejenævnet havde ikke kompetence til at tage stilling til udlejerens opsigelse af lejemålet, jf. lejelovens § 106, stk. 1 men bemærkede dog, at udlejers opsigelse ikke indeholdt oplysning om lejerens adgang til at  gøre indsigelse mod opsigelsen. Indeholder opsigelsen ikke klagevejledning er den ugyldig, jf. lejelovens § 87, stk. 1. [læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Kerteminde i sag nr. 440-2017-9496
13.03.2018
HUSLEJENÆVNET FASTSLOG AT BETINGELSERNE FOR AT KRÆVE LEJEFORHØJELSE VAR TIL STEDE.
Udlejer havde indbragt en sag om en indsigelse mod en varslet lejeforhøjelse. Lejeforhøjelsen var varslet overfor lejeren hvorefter den årlige leje var krævet forhøjet fra 39.397,44 kr. til 60.000,00 kr. Huslejenævnet vedtog at godkende at den årlige leje forhøjedes, ikke som varslet, men skønsmæssigt til årligt 47.500,00 kr.[læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnummer 17-235
06-11-2017
HUSLEJENÆVNET FASTSLOG AT BETINGELSERNE FOR AT KRÆVE LEJEFORHØJELSE IKKE VAR TIL STEDE.
Lejerforening Fyn havde på lejerens vegne indbragt en sag om en varslet lejeforhøjelse til ikrafttræden pr. 1. januar 2014 som følge af stigning i ejendommens driftsudgifter for huslejenævnet. Nævnet fastslå, at betingelserne for at kræve lejeforhøjelse pr. 1. januar 2014 ikke er til stede. Den væsentligste begrundelsen herfor var at udgiftsposten ”Kapitalafkast”  i budgettet skulle reduceres med 153.394,67 kr., hvilket betyder, at budgetlejen skal reduceres tilsvarende, hvorved grundlaget for lejeforhøjelsen bortfaldt. [læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnummer 16-317
17-03-2017
DEN ÅRLIGE LEJE NEDSAT MED 21.585,00 KR. FOR EN LEJLIGHED PÅ 69 M² OG MED 3 VÆRELSER
Lejerforening Fyn har på vegne af lejeren ved brev af 17. august 2016 til huslejenævnet indbragt en sag om lejens størrelse pr. 1. september 2015, der iflg. kontrakten årligt udgør 68.160,00 kr. ekskl. varme og el, og lejens størrelse pr. 1. september 2016, der iflg. kontrakten årligt udgør 70.200,00 kr. ekskl. varme og el. I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en 3-værelses lejlighed på 69 m². Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget skønsmæssigt at nedsætte den årlige leje pr. 1. september 2015 til 46.575,00 kr. ekskl. varme og el, og at nedsætte den årlige leje pr. 1. september 2016 til 48.615,00 kr. ekskl. varme og el. Endvidere har nævnet vedtaget at kende trappelejeklausulen gyldig, og at nedsætte det indbetalte depositum til 12.154,00 kr.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnummer 16-266
24-02-2017
HUSLEJENÆVNET TILSIDESATTE DEN VARSLEDE LEJEFORHØJELSE
Udlejeren har den 18. august 2018 indbragt en sag om en varslet lejeforhøjelse til ikrafttræden 1. september 2018 og 1. januar 2019 samt en forhøjelse af lejen pr. 1. februar 2019 som følge af renovering af lejligheden. Det lejede er en lejlighed på 90 m2 jf. lejekontrakten, og er beliggende i en ejendom fra 1912. Det fremgår af sagen, at lejeren flyttede ind i lejemålet pr. 1. august 2014. Udlejeren har den 8. maj 2018 varslet en lejeforhøjelse med baggrund i en indeksstigning på 5% pr. år. Huslejestigningen er varslet med tilbagevirkende kraft fra 2014. I samme brev varsler udlejeren en forhøjelse pr. 1. januar 2019 under henvisning til markedsforholdene, samt at lejemålet skal renoveres med opstart 1. januar 2019 med en efterfølgende huslejestigning til følge. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1, vedtaget at tilsidesætte udlejerens varsling af lejeforhøjelse som ugyldig. Nævnet har endvidere vedtaget, at udlejerens varsling af istandsættelse af lejemålet er ugyldig. I det omfang lejeren har betalt den forhøjede leje fra 1. september 2018, har lejeren krav på tilbagebetaling af det forhøjede beløb. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sag nr. 18-247
18.12.2018
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE MED 10.196,00 KR.
Huslejenævnet skulle tage stilling til lejens størrelse pr. 1. januar 2018. Lejemålet blev indgået den 1. april 2015, og den årlige leje blev aftalt til 76.596,00 kr. ekskl. varme og vand. I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en lejlighed på 83 m2 beliggende i en ejendom fra 1931. Nævnet vedtog at nedsætte den årlige leje til kr. 66.400,00, ekskl. varme og vand  med virkning fra den 1. januar 2018. Nævnet har vedtog desuden at nedsætte det indbetalte depositum til 16.600,00 kr. Nævnets afgørelse er ikke enstemmig, idet nævnets mindretal har stemt for at nedsætte den årlige leje til årligt 64.325,00 kr. ekskl. varme og vand, svarende til 775,00 kr. pr. m².[Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sag nr. 18-115
26.11.2018
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE TIL 64.800,00 KR.
Vore medlemmers lejeaftale blev indgået den 1. december 2014, og den årlige leje blev aftalt til 75.600,00 kr. ekskl. varme og vand. I lejeaftalen er aftalt regulering af lejen efter trappeleje, hvorefter lejen pr. 1. januar 2018 udgør 79.200,00 kr. årligt ekskl. varme og vand. I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en lejlighed på 81 m2 beliggende i en ejendom fra 1931. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget at nedsætte den årlige leje til kr. 64.800,00, ekskl. varme og vand. Lejenedsættelsen har virkning fra den 1. januar 2017. [læs mere]
Kilde: Huslejenænvet i Odense sags nr. 17-455
19.06.2018
Tvist om lejens størrelse i mindre ejendom
Lejemålet var på 57 kvadratmeter og består af 3 værelser. Lejemålet blev overtaget nyistandsat og skal afleveres nyistandsat ved fraflytningen. Den månedlige leje var aftalt til 4.136 kr., svarende til en årlig leje på 49.632 kr. Ifølge den aftalte trappeleje udgør den månedlige leje pr. 1. Januar 2015 4.389 kr., svarende til en årlig leje på 52.668 kr. Huslejenævnet fandt at den gældende leje væsentligt oversteg det lejedes værdi og nedsatte den årlige leje til 37.050,00 kr.
Kilde: Huslejenævnet i Kerteminde vedrørende ejendommen Strandgade 45, 1. th., 5300 Kerteminde.
Formalia ikke overholdt ved fremsendelse af varmeregnskab
Huslejenævnet afgjorde, at udlejer ikke kunne kræve efterbetaling for varmeregnskab 2014, idet udlejer ikke havde fremsendt regnskabet rettidigt. Nævnet lagde til grund, at endelig afregning fra leverandør var dateret 15. februar 2015, og lejer først modtog varmeregnskabet 28. maj 2015, hvilket er mere end 3 måneder efter udlejer har modtaget varmeregnskab 2014. Nævnet afgjorde også, at udlejer ikke kunne kræve, at lejer betalte gebyret til varmemålerkontoret Clorius, idet det ikke fremgik af lejekontrakten, at der er indgået aftale herom.
Kilde: Huslejenævnet Nyborg afgørelse vedrørende lejemål i ejendommen Kongegade 23, Nyborg
Årlig lejenedsættelse på 20.400,00 kr.
Vore medlemmers lejligheden lå i en ejendom, som den 1. januar 1995 bestod af mere end 6 lejligheder. Udlejer havde ikke  fremlagt dokumentation for hverken gennemførte forbedringsarbejder eller ejendommens driftsudgifter. På grundlag af besigtigelsen af forholdene på stedet fastsatte huslejenævnet skønsmæssigt den omkostningsbestemt husleje med tillæg af forbedringer til 36.000,00 kr. årligt. Dette skøn er foretaget ud fra en skønnet udgift til forbedring af vinduer, køkken og badeværelse, samt ud fra tilgængelige oplysninger om ejendommens driftsudgifter.
Kilde: Huslejenævnets afgørelse i sagsnummer 15-154 i ejendommen Alexandragade 10, 5000 Odense C
LEJEVURDERING MINDRE EJENDOM - LEJEN NEDSAT
Den aftalte årlige leje pr. 1. januar 2015 var på 83.400,00 kr. ekskl. varme og vand. Huslejeævnet i Odense har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget skønsmæssigt at nedsætte den årlige leje pr. 1. januar 2015 til 69.750,00 kr., ekskl. varme og vand. Lejemålet har et renoveret køkken og et badeværelse med toilet, håndvask, terrassogulv, fliser på væggene samt et blandingsbatteri med håndbruser. Huslejenævnet nedsætte det indbetalte depositum til 17.437,50 kr.
Kilde: Huslejenævnet i Odense afgørelse i sagsnummer 15-393 i ejendommen Bøgevej 31, 5000 Odense C
15-04-2016
Din fynske lejerforening
Den fynske lejerforening
Tilbage til indhold