Lejens størrelse - Lejernyt - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn - din lejerforening

Gå til indhold

Lejens størrelse

Afgørelser > Huslejenævn
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE MED 18.825,00 KR.
Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1 vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 1. februar 2019 til skønsmæssigt 71.175,00 kr., ekskl. varme og vand.
Huslejenævnet har endvidere vedtaget at nedsætte det indbetalte depositum til 17.793,75 kr. [Læs mere]
Nævnets afgørelse er ikke enstemmig, idet nævnets mindretal har stemt for at nedsætte den pr. 1. februar 2019 aftalte årlige leje på 90.000,00 kr. skønsmæssigt til årligt 60.225,00 kr. ekskl. varme og vand.
Kilde: Huslejenævnet i Odense - sagsnr. 19-110
10.09.2019
DEN AFTALTE ÅRLIGE HUSLEJE BLEV NEDSAT MED 25.164,00 KR.
I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en lejlighed på 80 kvm., beliggende i en ejendom fra 1933. Ejendommen er en blandet ejendom, idet der både er erhverv og bolig i ejendommen. Det fremgår af lejeaftalen, at parterne har aftalt lejeregulering efter en trappelejeklausul, hvoraf fremgår, at lejen reguleres hvert år pr. 1.1. Nævnet har derfor taget stilling til den forhøjede leje pr. 1. januar 2018 på 79.164,00 kr. ekskl. varme. Huslejenævnet har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1, vedtaget at nedsætte den aftalte årlige leje pr. 1. januar 2018 fra 79.164,00 kr. til 54.000,00 kr. ekskl. varme. Nævnet har endvidere vedtaget, at der ikke er grundlag for trappelejereguleringen pr. 1. januar 2019. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sag nr. 18-362
02.04.2019
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE MED 20.867,84 KR.
Lejerne har ved brev til huslejenævnet indbragt en sag om den pr. 1. januar 2018 regulerede årlige leje på 68.142,84 kr. ekskl. varme og vand. Nævnet har, i medfør af lejelovens § 106, stk. 1., nr. 1, vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 1. januar 2018 til skønsmæssigt 47.275,00 kr., ekskl. varme og vand.
Nævnet har vedtaget at nedsætte det indbetalte depositum til 11.818,74 kr. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sag nr. 18-258
29.01.2019
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE TIL 64.800,00 KR.
Vore medlemmers lejeaftale blev indgået den 1. december 2014, og den årlige leje blev aftalt til 75.600,00 kr. ekskl. varme og vand. I lejeaftalen er aftalt regulering af lejen efter trappeleje, hvorefter lejen pr. 1. januar 2018 udgør 79.200,00 kr. årligt ekskl. varme og vand. I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en lejlighed på 81 m2 beliggende i en ejendom fra 1931. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget at nedsætte den årlige leje til kr. 64.800,00, ekskl. varme og vand. Lejenedsættelsen har virkning fra den 1. januar 2017. [læs mere]
Kilde: Huslejenænvet i Odense sags nr. 17-455
19.06.2018
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN GÆLDENDE ÅRLIGE LEJE MED 23.050,00 KR.
På vegne af et medlem har Lejerforening Fyn anmodet nævnet om at tage stilling til, om den aftalte leje er lovligt fastsat pr. 1. januar 2017 og 1. januar 2018, jf. BRL § 29 C sammenholdt med LL § 49, idet der er aftalt trappelejestigning i kontrakten. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1, vedtaget at nedsætte den gældende årlige leje fra 80.400,00 kr. til kr. 57.350,00 kr., ekskl. vand og varme. Lejenedsættelsen har virkning fra den 1. januar 2017. Nævnet har endvidere i henhold til lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1, vedtaget, at der ikke er grundlag for at forhøje lejen pr. 1. januar 2018. [læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnr. 17-454
04.04.2018
UDLEJER VARSLEDE LEJEFORHØJELSE FØR DER VAR GÅET 2 ÅR FRA LEJEFORHOLDES START
Det fremgår af lejelovens § 47, stk. 3, at krav om lejeforhøjelse som følge af, at lejen er lavere end det lejedes værdi, tidligst kan få virkning 2 år efter lejeforholdets begyndelse. Det fremgår endvidere af lejelovens § 53, stk. 1, at reglerne i lejelovens § 47-52 ikke kan fraviges til skade for lejeren. Den af udlejeren varslede lejeforhøjelse blev tilsidesat af Huslejenævnet i Kerteminde Kommune som ugyldig, idet den var i strid med lejelovens regler. Huslejenævnet havde ikke kompetence til at tage stilling til udlejerens opsigelse af lejemålet, jf. lejelovens § 106, stk. 1 men bemærkede dog, at udlejers opsigelse ikke indeholdt oplysning om lejerens adgang til at  gøre indsigelse mod opsigelsen. Indeholder opsigelsen ikke klagevejledning er den ugyldig, jf. lejelovens § 87, stk. 1. [læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Kerteminde i sag nr. 440-2017-9496
13.03.2018
HUSLEJENÆVNET FASTSLOG AT BETINGELSERNE FOR AT KRÆVE LEJEFORHØJELSE VAR TIL STEDE.
Udlejer havde indbragt en sag om en indsigelse mod en varslet lejeforhøjelse. Lejeforhøjelsen var varslet overfor lejeren hvorefter den årlige leje var krævet forhøjet fra 39.397,44 kr. til 60.000,00 kr. Huslejenævnet vedtog at godkende at den årlige leje forhøjedes, ikke som varslet, men skønsmæssigt til årligt 47.500,00 kr.[læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnummer 17-235
06-11-2017
HUSLEJENÆVNET FASTSLOG AT BETINGELSERNE FOR AT KRÆVE LEJEFORHØJELSE IKKE VAR TIL STEDE.
Lejerforening Fyn havde på lejerens vegne indbragt en sag om en varslet lejeforhøjelse til ikrafttræden pr. 1. januar 2014 som følge af stigning i ejendommens driftsudgifter for huslejenævnet. Nævnet fastslå, at betingelserne for at kræve lejeforhøjelse pr. 1. januar 2014 ikke er til stede. Den væsentligste begrundelsen herfor var at udgiftsposten ”Kapitalafkast”  i budgettet skulle reduceres med 153.394,67 kr., hvilket betyder, at budgetlejen skal reduceres tilsvarende, hvorved grundlaget for lejeforhøjelsen bortfaldt. [læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnummer 16-317
17-03-2017
DEN ÅRLIGE LEJE NEDSAT MED 21.585,00 KR. FOR EN LEJLIGHED PÅ 69 M² OG MED 3 VÆRELSER
Lejerforening Fyn har på vegne af lejeren ved brev af 17. august 2016 til huslejenævnet indbragt en sag om lejens størrelse pr. 1. september 2015, der iflg. kontrakten årligt udgør 68.160,00 kr. ekskl. varme og el, og lejens størrelse pr. 1. september 2016, der iflg. kontrakten årligt udgør 70.200,00 kr. ekskl. varme og el. I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en 3-værelses lejlighed på 69 m². Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget skønsmæssigt at nedsætte den årlige leje pr. 1. september 2015 til 46.575,00 kr. ekskl. varme og el, og at nedsætte den årlige leje pr. 1. september 2016 til 48.615,00 kr. ekskl. varme og el. Endvidere har nævnet vedtaget at kende trappelejeklausulen gyldig, og at nedsætte det indbetalte depositum til 12.154,00 kr.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnummer 16-266
24-02-2017
HUSLEJENÆVNET TILSIDESATTE DEN VARSLEDE LEJEFORHØJELSE
Udlejeren har den 18. august 2018 indbragt en sag om en varslet lejeforhøjelse til ikrafttræden 1. september 2018 og 1. januar 2019 samt en forhøjelse af lejen pr. 1. februar 2019 som følge af renovering af lejligheden. Det lejede er en lejlighed på 90 m2 jf. lejekontrakten, og er beliggende i en ejendom fra 1912. Det fremgår af sagen, at lejeren flyttede ind i lejemålet pr. 1. august 2014. Udlejeren har den 8. maj 2018 varslet en lejeforhøjelse med baggrund i en indeksstigning på 5% pr. år. Huslejestigningen er varslet med tilbagevirkende kraft fra 2014. I samme brev varsler udlejeren en forhøjelse pr. 1. januar 2019 under henvisning til markedsforholdene, samt at lejemålet skal renoveres med opstart 1. januar 2019 med en efterfølgende huslejestigning til følge. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1, vedtaget at tilsidesætte udlejerens varsling af lejeforhøjelse som ugyldig. Nævnet har endvidere vedtaget, at udlejerens varsling af istandsættelse af lejemålet er ugyldig. I det omfang lejeren har betalt den forhøjede leje fra 1. september 2018, har lejeren krav på tilbagebetaling af det forhøjede beløb. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sag nr. 18-247
18.12.2018
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE MED 10.196,00 KR.
Huslejenævnet skulle tage stilling til lejens størrelse pr. 1. januar 2018. Lejemålet blev indgået den 1. april 2015, og den årlige leje blev aftalt til 76.596,00 kr. ekskl. varme og vand. I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en lejlighed på 83 m2 beliggende i en ejendom fra 1931. Nævnet vedtog at nedsætte den årlige leje til kr. 66.400,00, ekskl. varme og vand  med virkning fra den 1. januar 2018. Nævnet har vedtog desuden at nedsætte det indbetalte depositum til 16.600,00 kr. Nævnets afgørelse er ikke enstemmig, idet nævnets mindretal har stemt for at nedsætte den årlige leje til årligt 64.325,00 kr. ekskl. varme og vand, svarende til 775,00 kr. pr. m².[Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sag nr. 18-115
26.11.2018
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE TIL 64.800,00 KR.
Vore medlemmers lejeaftale blev indgået den 1. december 2014, og den årlige leje blev aftalt til 75.600,00 kr. ekskl. varme og vand. I lejeaftalen er aftalt regulering af lejen efter trappeleje, hvorefter lejen pr. 1. januar 2018 udgør 79.200,00 kr. årligt ekskl. varme og vand. I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en lejlighed på 81 m2 beliggende i en ejendom fra 1931. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget at nedsætte den årlige leje til kr. 64.800,00, ekskl. varme og vand. Lejenedsættelsen har virkning fra den 1. januar 2017. [læs mere]
Kilde: Huslejenænvet i Odense sags nr. 17-455
19.06.2018
Tvist om lejens størrelse i mindre ejendom
Lejemålet var på 57 kvadratmeter og består af 3 værelser. Lejemålet blev overtaget nyistandsat og skal afleveres nyistandsat ved fraflytningen. Den månedlige leje var aftalt til 4.136 kr., svarende til en årlig leje på 49.632 kr. Ifølge den aftalte trappeleje udgør den månedlige leje pr. 1. Januar 2015 4.389 kr., svarende til en årlig leje på 52.668 kr. Huslejenævnet fandt at den gældende leje væsentligt oversteg det lejedes værdi og nedsatte den årlige leje til 37.050,00 kr.
Kilde: Huslejenævnet i Kerteminde vedrørende ejendommen Strandgade 45, 1. th., 5300 Kerteminde.
Formalia ikke overholdt ved fremsendelse af varmeregnskab
Huslejenævnet afgjorde, at udlejer ikke kunne kræve efterbetaling for varmeregnskab 2014, idet udlejer ikke havde fremsendt regnskabet rettidigt. Nævnet lagde til grund, at endelig afregning fra leverandør var dateret 15. februar 2015, og lejer først modtog varmeregnskabet 28. maj 2015, hvilket er mere end 3 måneder efter udlejer har modtaget varmeregnskab 2014. Nævnet afgjorde også, at udlejer ikke kunne kræve, at lejer betalte gebyret til varmemålerkontoret Clorius, idet det ikke fremgik af lejekontrakten, at der er indgået aftale herom.
Kilde: Huslejenævnet Nyborg afgørelse vedrørende lejemål i ejendommen Kongegade 23, Nyborg
Årlig lejenedsættelse på 20.400,00 kr.
Vore medlemmers lejligheden lå i en ejendom, som den 1. januar 1995 bestod af mere end 6 lejligheder. Udlejer havde ikke  fremlagt dokumentation for hverken gennemførte forbedringsarbejder eller ejendommens driftsudgifter. På grundlag af besigtigelsen af forholdene på stedet fastsatte huslejenævnet skønsmæssigt den omkostningsbestemt husleje med tillæg af forbedringer til 36.000,00 kr. årligt. Dette skøn er foretaget ud fra en skønnet udgift til forbedring af vinduer, køkken og badeværelse, samt ud fra tilgængelige oplysninger om ejendommens driftsudgifter.
Kilde: Huslejenævnets afgørelse i sagsnummer 15-154 i ejendommen Alexandragade 10, 5000 Odense C
LEJEVURDERING MINDRE EJENDOM - LEJEN NEDSAT
Den aftalte årlige leje pr. 1. januar 2015 var på 83.400,00 kr. ekskl. varme og vand. Huslejeævnet i Odense har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget skønsmæssigt at nedsætte den årlige leje pr. 1. januar 2015 til 69.750,00 kr., ekskl. varme og vand. Lejemålet har et renoveret køkken og et badeværelse med toilet, håndvask, terrassogulv, fliser på væggene samt et blandingsbatteri med håndbruser. Huslejenævnet nedsætte det indbetalte depositum til 17.437,50 kr.
Kilde: Huslejenævnet i Odense afgørelse i sagsnummer 15-393 i ejendommen Bøgevej 31, 5000 Odense C
15-04-2016
Din fynske lejerforening
Den fynske lejerforening
Tilbage til indhold