Lager vedligeholdelse - Lejernyt - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn-din lejerforening

Gå til indhold

Lager vedligeholdelse

Afgørelser > Huslejenævn
UDLEJER PÅLAGT AT FORTAGE REPARATION ELLER UDSKIFTNING AF EMHÆTTE
Lejeren Lejeren har ved henvendelse af 13. april 2023 indbragt en sag om vedligeholdelsesmangler i lejemålet. Udlejeren er Tigergården ApS, og er repræsenteret ved Go’Bolig A/S under KONCENTON A/S. Det fremgår af sagen, at lejeren flyttede ind i lejemålet den 1. januar 2023. Lejeren har indbragt sagen, idet lejemålets brandalarmer efter lejers opfattelse er  opsat forkert, hvilket medfører udrykninger til blinde alarmer i lejemålet. Lejeren anfører endvidere, at emhætten i lejemålet ikke har en tilstrækkelig udsugningsevne, hvilket medfører aktivering af lejemålets automatiske brandalarmeringssystem, og dermed forårsager udrykninger til blinde alarmer i lejemålet. Ved udtrykket ”blinde alarmer” forstås en aktivering af lejemålets automatiske  brandalarmeringssystem, der er forårsaget af anden røgudvikling end røgudvikling  fra brand i lejemålet. Dette kan eksempelvis være røgos, der udvikles under mad lavning. I en tillægsskrivelse til lejekontraktens § 11, særlige vilkår, fremgår det, at lejer op fordres til at udlufte i lejemålet inden, under og efter madlavning for at forhindre  unødig aktivering af lejemålets automatiske brandalarmeringssystem. Det fremgår endvidere, at eventuelle omkostninger i forbindelse med unødig aktivering af an lægget ved blinde alarmer skal betales af lejeren. Nævnet har lagt til grund, at lejeren ønsker at nævnet skal pålægge udlejeren at foretage udbedring af følgende mangler: 1. Placeringen af brandalarmen i lejemålet, og 2. Manglende udsugningsevne i lejemålets emhætte. Udlejeren gør gældende, at brandalarmerne er opsat korrekt, og fastholder, at der ikke foreligger vedligeholdelsesmangler ved hverken ventilationsanlægget i lejemålet, brandalarmerne eller emhætten. Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af lejelovens § 114, stk. 2, vedtaget at pålægge udlejeren at  foretage udbedring af følgende mangler: Der skal foretages fornøden reparation og eventuelt udskiftning af lejemålets emhætte. Ovenstående skal være udbedret inden 4 uger fra modtagelsen af nævnets afgørelse. Nævnet har ikke fundet grundlag for at meddele udlejeren yderligere pålæg.
BEGRUNDELSE
Nævnet har henholdt sig til, hvad man konstaterede under besigtigelsen.  Under besigtigelsen konstaterede nævnet, at emhættens sugeevne var yderst minimal baseret på en fysisk test af emhætten. Nævnet bemærker, at placeringen af lejemålets brandalarm er uhensigtsmæssig  set i forhold til placeringen af kogezoner i lejemålet sammenholdt med den manglende udsugningsevne fra emhætten.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 23-090 Østre Stationsvej 2 F, 5000 Odense C
19-02-2024
VEDLIGEHOLDELSESPLANEN VAR IKKE UDARBEJDET EFTER REGLERNE
Sagen vedrører uenighed i forhold til udarbejdelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen Sønder Alle 43-47, 5500 Middelfart.
Huslejenævnet har behandlet sagen i medfør af boligreguleringslovens S 22 og truffet følgende
AFGØRELSE:
Udlejer har ikke udarbejdet en vedligeholdelsesplan i overensstemmelse med reglerne i boligreguleringslovens S 18a.
Udlejer har mistet retten til som en del af lejen at opkræve beløb til udvendig vedligeholdelse efter boligreguleringslovens SS 18 og 18b fra 1. november 2017 og indtil vedligeholdelsesplan er udarbejdet og udleveret.
Med virkning fra 1. november 2017 skal lejen nedsættes med kr. 943,58 pr. måned svarende til taksterne til udvendig vedligeholdelse, jf. boligreguleringslovens SS 18 og 18b
Lejer har krav på tilbagebetaling af kr. 5.661,50 svarende til for meget betalt leje for 1. november 2017 — 30. april 2018,
Tilbagebetaling skal ske inden 15. maj 2018
Manglende nedsættelse af lejen og manglende tilbagebetaling af takst til udvendig vedligeholdelse, jf. boligreguleringslovens SS 18 og 18b inden den angivne frist vil kunne medføre indberetning efter lejelovens S 113a, medmindre huslejenævnets afgørelse ikke er endelig.
BEGRUNDELSE:
Nævnet har lagt til grund:
  • at ejendommen er omfattet af krav om udarbejdelse af vedligeholdelsesplan, jf. boligreguleringslovens S 18a,
  • at udlejers vedligeholdelsesplan for perioden 2018 — 2027 angiver, at der i denne periode ikke er planlagt større vedligeholdelsesarbejder overhovedet,
  • at vedligeholdelsesplanen er indholdsløs og ikke fyldestgørende, jf. boligreguleringslovens S 18a, stk. 1, bekendtgørelse nr. 26 af 8. januar 2016 og vejledning nr. 9010 af 12. januar 2016 om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme,
  • at manglende opfyldelse af krav om fyldestgørende vedligeholdelsesplan medfører, at udlejer mister retten til at opkræve beløb efter boligreguleringslovens SS 18 og18b, jf. herved boligreguleringslovens S 18 a stk. 2, bekendtgørelse nr. 26 af 8. januar 2016 S 3 og vejledning nr. 9010 af 12. januar 2016 afsnit 10,
  • at taksten for vedligeholdelsesbeløb, jf. boligreguleringslovens S 18 for 2017 og 18 udgør kr. 88 pr. m2 pr. år,
  • at taksten for vedligeholdelsesbeløb, jf. boligreguleringslovens S 18b for 2017 og 18 udgør kr. 81 pr. m2 pr. år, at lejers lejlighed har et areal på 67 m2, jf. BBR,
Allerede af den grund skal lejen med virkning fra 1. november nedsættes med kr. 11.323,-årligt, svarende til kr. 943,58,- pr. måned indtil vedligeholdelsesplan er udarbejdet og udleveret
Lejer således har krav på tilbagebetaling af i alt kr.5.661,50,- vedrørende indbetalt leje for november
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart Kommune sagsnr. 2017-019394-10
13.11.2018
Din fynske lejerforening
Den fynske lejerforening
Tilbage til indhold