Lager lejens størrelse - Lejernyt - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn - din lejerforening

Gå til indhold

Lager lejens størrelse

Afgørelser > Huslejenævn
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE MED 18.825,00 KR.
Lejerne har ved brev til huslejenævnet indbragt en sag om den pr. 1. februar 2019 aftalte årlige leje på 90.000,00 kr. ekskl. varme.
Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1 vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 1. februar 2019 til skønsmæssigt 71.175,00 kr., ekskl. varme og vand.
Nævnet har endvidere vedtaget at nedsætte det indbetalte depositum til 17.793,75 kr.
Lejernes tilgodehavende i henhold til nævnets afgørelse skal betales inden 6 uger fra udlejerens modtagelse af afgørelsen. Lejerens tilbagebetalingskrav forrentes i henhold til § 17, stk. 3 i boligreguleringsloven.
Nævnets afgørelse er ikke enstemmig, idet nævnets mindretal har stemt for at nedsætte den pr. 1. februar 2019 aftalte årlige leje på 90.000,00 kr. skønsmæssigt til årligt 60.225,00 kr. ekskl. varme og vand.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at lejeforholdet er omfattet af reglerne i boligreguleringslovens kapitel IV A om huslejeregulering for mindre ejendomme,
 • at for disse ejendomme gælder reglerne om ændring af lejevilkår i kapitel VIII i lejeloven,
 • at lejen i disse lejemål ikke væsentligt må overstige den leje, der betales for tilsvarende lejeforhold med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand omfattet af reglerne i boligreguleringslovens kapitel II-IV, og hvor lejen er reguleret efter reglerne om omkostningsbestemt leje jf. boligreguleringslovens § 7,
 • at det følger af lejelovens § 49, at såfremt lejen er væsentligt højere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold, kan lejerne kræve lejen nedsat med et beløb, der er rimeligt under hensyn hertil, og
 • at det følger af lejekontraktens § 5 sammenholdt med lejekontraktens § 11, at der betales særskilt for vand direkte til forsyningsværket.
Afgørelsen er truffet i henhold til disse regler, idet nævnet har fundet, at lejen er væsentligt højere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold.
Vedrørende depositum:
Det følger af lejelovens § 34, at udlejeren maksimalt kan oppebære 3 måneders husleje i depositum, og op til 3 måneders leje i forudbetalt leje.
Nævnet bemærker, at der er indbetalt forudbetalt leje svarende til 1 måned, hvorfor lejerne ikke har krav på tilbagebetaling ved lejenedsættelsen, idet den forudbetalte leje kan rummes inden for muligheden for at kræve 3 måneders husleje i forudbetalt leje.
Kilde: Huslejenævnet i Odense - sagsnr. 19-110
10.09.2019
DEN AFTALTE ÅRLIGE HUSLEJE BLEV NEDSAT MED 25.164,00 KR.
Lejerens repræsentant har ved brev af 21. december 2018 indbragt en sag om lejens størrelse. I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en lejlighed på 80 kvm., beliggende i en ejendom fra 1933. Ejendommen er en blandet ejendom, idet der både er erhverv og bolig i ejendommen. Det fremgår af lejeaftalen, at parterne har aftalt lejeregulering efter en trappelejeklausul, hvoraf fremgår, at lejen reguleres hvert år pr. 1.1. Nævnet har derfor taget stilling til den forhøjede leje pr. 1. januar 2018 på 79.164,00 kr. ekskl. varm. Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1, vedtaget at nedsætte den aftalte årlige leje pr. 1. januar 2018 fra 79.164,00 kr. til 54.000,00 kr. ekskl. varme.
Nævne har endvidere vedtaget, at der ikke er grundlag for trappelejereguleringen pr. 1. januar 2019.
Der skal ske tilbagebetaling til lejer inden 6 uger fra udlejer har modtaget afgørelsen. Lejerens tilbagebetalingskrav forrentes i henhold til § 17, stk. 3 i boligreguleringsloven.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at lejeforholdet er omfattet af reglerne i boligreguleringslovens kapitel IV A om huslejeregulering for mindre ejendomme,
 • at det følger af reglerne, jf. § 29 c, at lejen skal fastsættes efter reglerne om ændring af lejevilkår i kapitel VIII i lejeloven,
 • at lejen i disse lejemål ikke væsentligt må overstige den leje, der betales for tilsvarende lejeforhold med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand omfattet af reglerne boligreguleringslovens kapitel II-IV, og hvor lejen er reguleret efter reglerne om omkostningsbestemt leje jf. boligreguleringslovens § 7,
 • at ved afgørelse efter 2 pkt. skal der for lejeforhold i ejendomme med lokaler, som anvendes til andet end beboelse, ske sammenligning med lejen for lejeforhold i tilsvarende ejendomme, og
 • at det følger af lejelovens § 49, at såfremt lejen er væsentligt højere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold, kan lejeren kræve lejen nedsat med et beløb, der er rimeligt under hensyn hertil.
Afgørelsen er truffet i henhold til disse regler, idet nævnet har fundet, at lejen er væsentligt højere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold.
Kilde: Huslejenævnet i Odense sag nr. 18-362
02.04.2019
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE MED 20.867,84 KR.
Lejerne har ved brev af 11. september 2018 til huslejenævnet indbragt en sag om den pr. 1. januar 2018 regulerede årlige leje på 68.142,84 kr. ekskl. varme og vand.
Udlejeren er Poulsen & Hansen A/S v/LEA Ejendomspartner.
Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet den 7. november 2018.
AFGØRELSE
Nævnet har, i medfør af lejelovens § 106, stk. 1., nr. 1, vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 1. januar 2018 til skønsmæssigt 47.275,00 kr., ekskl. varme og vand.
Nævnet har vedtaget at nedsætte det indbetalte depositum til 11.818,74 kr.
Lejernes tilgodehavende i henhold til nævnets afgørelse skal betales inden 6 uger fra udlejerens modtagelse af afgørelsen. Lejernes tilbagebetalingskrav forrentes i henhold til § 17, stk. 3 i boligreguleringsloven.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at lejeforholdet er omfattet af reglerne i boligreguleringslovens kapitel IV A om huslejeregulering for mindre ejendomme,
 • at for disse ejendomme gælder reglerne om ændring af lejevilkår i kapitel VIII i lejeloven,
 • at lejen i disse lejemål ikke væsentligt må overstige den leje, der betales for tilsvarende lejeforhold med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand omfattet af reglerne i
 • boligreguleringslovens kapitel II-IV, og hvor lejen er reguleret efter reglerne om omkostningsbestemt leje jf. boligreguleringslovens § 7, og
 • at det følger af lejelovens § 49, at såfremt lejen er væsentligt højere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold, kan lejeren kræve lejen nedsat med et beløb, der er rimeligt under hensyn hertil.
Afgørelsen er truffet i henhold til disse regler, idet nævnet har fundet, at lejen er væsentligt højere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold.
Vedrørende depositum:
Det følger af lejelovens § 34, at udlejeren maksimalt kan oppebære 3 måneders husleje i depositum.
Kilde: Huslejenævnet i Odense sag nr. 18-258
29.01.2019
HUSLEJENÆVNET TILSIDESATTE DEN VARSLEDE LEJEFORHØJELSE
Udlejeren har den 18. august 2018 indbragt en sag om en varslet lejeforhøjelse til ikrafttræden 1. september 2018 og 1. januar 2019 samt en forhøjelse af lejen pr. 1. februar 2019 som følge af renovering af lejligheden. Det lejede er en lejlighed på 90 m2 jf. lejekontrakten, og er beliggende i en ejendom fra 1912. Det fremgår af sagen, at lejeren flyttede ind i lejemålet pr. 1. august 2014. Udlejeren har den 8. maj 2018 varslet en lejeforhøjelse med baggrund i en indeksstigning på 5% pr. år. Huslejestigningen er varslet med tilbagevirkende kraft fra 2014. I samme brev varsler udlejeren en forhøjelse pr. 1. januar 2019 under henvisning til markedsforholdene, samt at lejemålet skal renoveres med opstart 1. januar 2019 med en efterfølgende huslejestigning til følge. Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1, vedtaget at tilsidesætte udlejerens varsling af lejeforhøjelse som ugyldig. Nævnet har endvidere vedtaget, at udlejerens varsling af istandsættelse af lejemålet er ugyldig. I det omfang lejeren har betalt den forhøjede leje fra 1. september 2018, har lejeren krav på tilbagebetaling af det forhøjede beløb. Der skal ske tilbagebetaling til lejeren inden 6 uger fra udlejer har modtaget afgørelsen. Tilbagebetalingskravet forrentes i henhold til § 17, stk. 3 i boligreguleringsloven.
BEGRUNDELSE
Vedrørende forhøjelsen af lejen pr. 1. september 2018 og 1. januar 2019 Nævnet har lagt til grund,
 • at lejeforholdet er omfattet af reglerne i boligreguleringslovens kapitel IV A om huslejeregulering for mindre ejendomme,
 • at ændring af lejevilkårene skal ske efter reglerne i lejelovens kapitel VIII, jf. boligreguleringslovens § 29 C,
 • at krav om lejeforhøjelse skal fremsættes, når lejen er væsentligt lavere end det lejedes værdi,
 • at krav om lejeforhøjelse skal fremsættes under iagttagelse af de formelle regler i lejelovens § 48,
 • at lejeforhøjelseskravet ikke er fremsat under iagttagelse af disse regler, idet der i varslingsskrivelsen af 8. maj 2018 som begrundelse er henvist til et indeks på 5 % og ”markedsforholdene”,
 • at dette ikke er tilstrækkelig begrundelse, idet der i varslingsskrivelsen skulle have været henvist til, at det lejede ligger væsentligt under det lejedes værdi,
 • at der i varslingsskrivelsen heller ikke fremgår nogen indsigelsesadgang jf. lejelovens § 48, stk. 2, 2. punktum,
 • at gyldighedsbetingelserne i § 48, stk. 2, 2. punktum dermed ikke er opfyldt, hvorefter varslingen ikke kan danne grundlag for en forhøjelse af lejen.
Varsling af istandsættelse af lejemålet
Nævnet har lagt til grund,
 • at reglerne om iværksættelse af forbedringer findes i boligreguleringslovens kapitel IV Forbedringer,
 • at eftersom lejeforholdet er omfattet af reglerne i boligreguleringslovens kapitel IV A om huslejeregulering for mindre ejendomme, finder reglerne i boligreguleringslovens kapitel II-IV ikke anvendelse jf. boligreguleringslovens § 4, stk. 5,
 • at udlejeren således ikke kan varsle iværksættelse af forbedringer i det lejede, og udlejerens varsling af istandsættelse af lejemålet er dermed ugyldig.
Kilde: Huslejenævnet i Odense sag nr. 18-247
18.12.2018
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE MED 10.196,00 KR.
Ved brev af 3. maj 2018 har lejeren indbragt en sag om lejens størrelse pr. 1. januar 2018
Lejeren er repræsenteret af Lejerforening Fyn. Udlejeren er Bøg Madsen Ejendomme ApS og er repræsenteret af Domhusgaarden Ejendomsadministration I/S.
Lejemålet blev indgået den 1. april 2015, og den årlige leje blev aftalt til 76.596,00 kr. ekskl. varme og vand.
I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en lejlighed på 83 m2 beliggende i en ejendom fra 1931.
Nævnet har den 13. juni 2018 foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget at nedsætte den årlige leje til kr. 66.400,00, ekskl. varme og vand. Lejenedsættelsen har virkning fra den 1. januar 2018.
Nævnet har vedtaget at nedsætte det indbetalte depositum til 16.600,00 kr.
Lejerens tilbagebetalingskrav i henhold til nævnets afgørelse skal betales inden 6 uger med tillæg af renter iht. § 17, stk. 3, i boligreguleringsloven.
Nævnets afgørelse er ikke enstemmig, idet nævnets mindretal har stemt for at nedsætte den årlige leje til årligt 64.325,00 kr. ekskl. varme og vand, svarende til 775,00 kr. pr. m².
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at lejeforholdet er omfattet af reglerne i boligreguleringslovens kapitel IV A om huslejeregulering for mindre ejendomme,
 • at for disse ejendomme gælder reglerne om ændring af lejevilkår i kapitel VIII i lejeloven,
 • at lejen i disse lejemål dog ikke væsentligt må overstige den leje, der betales for tilsvarende lejeforhold med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand omfattet af reglerne i boligreguleringslovens kapitel II-IV, og hvor lejen er reguleret efter reglerne om omkostningsbestemt leje jf. boligreguleringslovens § 7,
 • at det følger af lejelovens § 49, at såfremt lejen er væsentligt højere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold, kan lejeren kræve lejen nedsat med et beløb, der er rimeligt under hensyn hertil.
Afgørelsen er truffet i henhold til disse regler, idet nævnet har fundet, at lejen er væsentligt højere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold.
Vedrørende depositum:
Det følger af lejelovens § 34, at udlejer maksimalt kan oppebære 3 måneders husleje i depositum, og op til 3 måneders leje i forudbetalt leje.
Nævnet bemærker, at der er indbetalt forudbetalt leje svarende til 1 måned, hvorfor lejer ikke har krav på tilbagebetaling ved lejenedsættelsen, idet den forudbetalte leje kan rummes inden for muligheden for at kræve 3 måneders husleje i forudbetalt leje.
Mindretallet har udtalt: Jeg har lagt til grund,
 • at lejemålet har elementkøkken,
 • at lejemålet har et ikke renoveret badeværelse med håndvask i et skabsarrangement, at lejemålet har termovinduer.
Med henvisning til ovennævnte har jeg fundet, at lejen er væsentligt højere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold, hvorfor der er grundlag for at foretage lejenedsættelse.
Kilde: Huslejenævnet i Odense sag nr. 18-115
26.11.2018
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE TIL 64.800,00 KR.
Lejerne indbragt en sag om lejens størrelse.
Lejerne er repræsenteret af Lejerforening Fyn. Udlejeren er repræsenteret af Domhusgaarden Ejendomsadministration I/S.
Lejemålet blev indgået den 1. december 2014, og den årlige leje blev aftalt til 75.600,00 kr. ekskl. varme og vand. I lejeaftalen er aftalt regulering af lejen efter trappeleje, hvorefter lejen pr. 1. januar 2018 udgør 79.200,00 kr. årligt ekskl. varme og vand.
I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en lejlighed på 81 m2 beliggende i en ejendom fra 1931.
Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget at nedsætte den årlige leje til kr. 64.800,00, ekskl. varme og vand. Lejenedsættelsen har virkning fra den 1. januar 2017.
Nævnet har vedtaget at nedsætte det indbetalte depositum til 16.200,00 kr.
Lejerens tilbagebetalingskrav i henhold til nævnets afgørelse skal betales inden 6 uger med tillæg af renter iht. § 17, stk. 3, i boligreguleringsloven.
Nævnets afgørelse er ikke enstemmig, idet nævnets mindretal har stemt for at nedsætte den årlige leje til årligt 62.775,00 kr. ekskl. varme og vand, svarende til 775,00 kr. pr. m².
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at lejeforholdet er omfattet af reglerne i boligreguleringslovens kapitel IV A om huslejeregulering for mindre ejendomme,
 • at for disse ejendomme gælder reglerne om ændring af lejevilkår i kapitel VIII i lejeloven,
 • at lejen i disse lejemål dog ikke væsentligt må overstige den leje, der betales for tilsvarende lejeforhold med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand omfattet af reglerne i boligreguleringslovens kapitel II-IV, og hvor lejen er reguleret efter reglerne om omkostningsbestemt leje jf. boligreguleringslovens § 7,
 • at det følger af lejelovens § 49, at såfremt lejen er væsentligt højere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold, kan lejeren kræve lejen nedsat med et beløb, der er rimeligt under hensyn hertil.
Afgørelsen er truffet i henhold til disse regler, idet nævnet har fundet, at lejen er væsentligt højere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold.
Vedrørende depositum:
Det følger af lejelovens § 34, at udlejer maksimalt kan oppebære 3 måneders husleje i depositum, og op til 3 måneders leje i forudbetalt leje.
Nævnet bemærker, at der er indbetalt forudbetalt leje svarende til 1 måned, hvorfor lejer ikke har krav på tilbagebetaling ved lejenedsættelsen, idet den forudbetalte leje kan rummes inden for muligheden for at kræve 3 måneders husleje i forudbetalt leje.
Mindretallet har udtalt: Jeg har lagt til grund,
 • at lejemålet har elementkøkken,
 • at lejemålet har et ikke renoveret badeværelse med håndvask i et skabsarrangement, at lejemålet har termovinduer.
Med henvisning til ovennævnte har jeg fundet, at lejen er væsentligt højere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold, hvorfor der er grundlag for at foretage lejenedsættelse.
Kilde: Huslejenænvet i Odense sags nr. 17-455
19.06.2018
Din fynske lejerforening
Den fynske lejerforening
Tilbage til indhold