Lager forbrug almen - Lejernyt - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn-din lejerforening

Gå til indhold

Lager forbrug almen

Afgørelser > Beboerklagenævn
FRISTERNE FOR UDSENDELSE AF FORBRUGSREGNSKABER IKKE OVERHOLDT
Udlejer har ved brev af 17. januar 2022 indbragt en sag for beboerklagenævnet vedrørende lejers indsigelse mod vand- og varmeregnskabet for perioden 1. juli 2020 – 30. juni 2021.
Udlejer er Fyns Almennyttige Boligselskab.
Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede varmeforbrug efter korrektion af 2. november 2021 udgjorde 6.358,07 kr., og at der er betalt 2.964,00 i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 3.394,07 kr.
Nævnet har endvidere lagt til grund, at lejerens samlede vandforbrug efter korrektion udgjorde 2.605,67 kr., og at der er betalt 1.300,00 kr. i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 1.300,67 kr. Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 56, stk. 3 i almenlejeloven vedtaget at nægte at godkende varmeregnskabet. Nævnet har endvidere i medfør af § 56, stk. 3 i almenlejeloven vedtaget at nægte vandregnskabets godkendelse.
BEGRUNDELSE
Varmeregnskabet
Nævnet har lagt til grund,
 • at almenlejelovens § 56 fastslår, at forbrugsregnskabet skal være kommet frem til lejerne senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Indeholder regnskabet udgifter vedrørende varme, som leveres fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg, skal regnskabet være kommet frem til lejerne senest 3 måneder efter, at udlejeren har modtaget endelig afregning vedrørende forbruget af varme og varmt vand fra varmeforsyningsanlægget, såfremt dette tidspunkt er senere end fristen efter 1. pkt.,
 • at udlejer modtager afregningen den 27. juli 2021.
 • at korrektionen udsendes den 2. november 2021, og at hverken 3 eller 4 måneders fristen i almenlejelovens § 56 er dermed opfyldt, hvorfor varmeregnskabet ikke kan godkendes.
Udlejeren kan herefter ikke kræve efterbetaling hos lejeren jf. almenlejeloven § 58.
Vandregnskabet
Nævnet har lagt til grund,
 • at almenlejelovens § 56 fastslår, at forbrugsregnskabet skal være kommet frem til lejerne senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Indeholder regnskabet udgifter vedrørende varme, som leveres fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg, skal regnskabet være kommet frem til lejerne senest 3 måneder efter, at udlejeren har modtaget endelig afregning vedrørende forbruget af varme og varmt vand fra varmeforsyningsanlægget, såfremt dette tidspunkt er senere end fristen efter 1. pkt.,
 • at udlejer modtager afregningen den 27. juli 2021.
 • at korrektionen udsendes den 2. november 2021, og
 • at hverken 3 eller 4 måneders fristen i almenlejelovens § 56 er dermed opfyldt, hvorfor vandregnskabet ikke kan godkendes.
Udlejeren kan herefter ikke kræve efterbetaling hos lejeren jf. almenlejeloven § 58
Kilde: Beboerklagenævnet  i Odense Kommune, sagsnr. 22002 Jens Juels Vej 36, 5230 Odense M
27-03-2023
UDLEJER KRAV PÅ EFTERBETALING AF VARME BORTFALDT
Udlejer, Civica, har ved brev af 9. maj 2022 indbragt en sag for beboerklagenævnet vedrørende lejers indsigelse mod forbrugsregnskabet for perioden 1. september 2020 til 31. august 2021.
Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede forbrug efter nyt regnskab af 7. juni 2022 udgjorde 2.240,05 kr., og at der er betalt 2.010,- kr. i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 230,05 kr.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumenter.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 56, stk. 3 i almenlejeloven vedtaget ikke at godkende forbrugsregnskabet.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at almenlejelovens § 56 fastslår, at forbrugsregnskabet skal være kommet frem til lejerne senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Indeholder regnskabet udgifter vedrørende varme, som leveres fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg, skal regnskabet være kommet frem til lejerne senest 3 måneder efter, at udlejeren har modtaget endelig afregning vedrørende forbruget af varme og varmt vand fra varmeforsyningsanlægget, såfremt dette tidspunkt er senere end fristen efter 1. punkt.,
 • at udlejer modtager afregningen den 3. september 2021,
 • at nyt regnskab udsendes den 7. juni 2022
 • at hverken 3 eller 4 måneders fristen i almenlejelovens § 56 er dermed opfyldt, og
 • at fejlen, der medfører et nyt regnskab, er en fejl i periodiseringen. Almenlejelovens § 59 kræver at såfremt der er tale om en glemt udgift kan der fremsendes nyt regnskab.
Forbrugsregnskabet kan derfor ikke godkendes. Udlejeren kan herefter ikke kræve efterbetaling hos lejeren.
Kilde: Beboerklagenævnet  i Odense Kommune, sagsnr. 22-037 Hyldevænget 4, Odense SØ
24-02-2023
UDLEJER INDBRAGTE LEJERS INDSIGELSE FORSENT FOR BEBOERKLAGENÆVNET
Udlejeren, CIVICA, har ved brev af 12. marts 2021 til beboerklagenævnet indbragt en sag om lejerens indsigelse mod forbrugsregnskabet for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020.
Lejeren er repræsenteret ved Lejernes Landsorganisation.
Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede varmeforbrug udgjorde 22.148,11 kr., og at der er indbetalt 14.868,00 kr. i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 7.280,11 kr.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 56, stk. 3 i Almenlejeloven vedtaget at nægte godkendelse af udlejers efterbetalingskrav.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at forbrugsregnskabet er ikke fremsat i overensstemmelse med reglerne i kapitel 10 om betaling for varme og vand m.v. i almenlejeloven,
 • at udlejer har fremsendt regnskabet til lejer den 7. december 2020, og indbringer sagen for beboerklagenævnet den 12. marts 2021, hvilket ikke er rettidigt i henhold til almenlejelovens § 56, stk. 3´s 3 måneders frist,
 • at udlejeren kan herefter ikke kræve efterbetaling hos lejeren.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 21-016 Ridderhatten 124, Odense
02-12-2022
EFTERBETALINGEN BORTFALDT DA VARMESTEREN VAR GJORT OPMÆRKSOM PÅ ET LØBENDE TOILET
Udlejeren har ved brev af 3. september 2019 til beboerklagenævnet indbragt en sag om lejerens indsigelse mod vandregnskabet for perioden 1. april 2018 til 31. marts 2019.
udlejeren er Civica.
Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede vandforbrug udgjorde 25.004,47 kr., og at der er indbetalt 648,00 kr. i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om tillægsbetaling 24.356,47 kr.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af almenlejelovens § 56, stk. 3 vedtaget at nægte vandregnskabets godkendelse.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at vandregnskabet er fremsat i overensstemmelse med reglerne i kapitel 10 om betaling for varme m.v. i lov i almenlejeloven,
 • at det store vandforbrug skyldes et løbende toilet,
 • at lejeren har gjort afdelingens varmemester opmærksom på det løbende toilet,
 • at udlejeren oplyser, at den varmemester, som lejeren har henvendt sig til, er fratrådt sin stilling ved udgangen af november 2018,
 • at udlejeren anerkender at der efterfølgende ikke er blevet fulgt op på det løbende toilet, da informationen er gået tabt hos udlejeren og da lejeren ikke har fulgt op herpå,
 • at det ikke kan komme lejeren til skade, at henvendelsen til varmesteren er gået tabt hos udlejeren, og
 • at nævnet på den baggrund har vedtaget at nægte vandregnskabets godkendelse.
Udlejeren kan herefter ikke kræve tillægsbetaling hos lejeren.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 19-040 i ejendommen Juelsmindevej 20 i Odense.
04-02-2021
LEJER HÆFTEDE IKKE FOR TILLÆGSBETALINGEN I VANDREGNSKABET
Udlejeren har ved brev indbragt en sag for beboerklagenævnet vedrørende lejerens indsigelse mod vandregnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018, specifikt perioden 15. juli 2018 til 31. december 2018.
Udlejeren er Kollegieboligselskabet.
Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede vandforbrug udgjorde 4.789,18 kr., og at der er betalt 605,00 kr. i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om tillægsbetaling 4.184,18 kr.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af almenlejelovens § 56, stk. 3 vedtaget at fastslå, at udlejeren har mistet sit krav på tillægsbetaling.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at vandregnskabet er fremsat i overensstemmelse med reglerne i kapitel 10 om betaling for varme og vand m.v. i almenlejeloven,
 • at lejeren overtager lejemålet den 15. juli 2019,
 • at lejeren den 16. juli 2019 retter henvendelse til udlejeren og oplyser, at trykknappen på toilettet ikke virker optimalt, da den sidder fast, hvis ikke der trykkes på en bestemt måde, hvilket medfører løbende toilet,
 • at lejeren oplyser, at hun ikke befinder sig i lejemålet i perioden 17. juli til 21. juli 2019,
 • at udlejeren ud fra de elektroniske måleraflæsninger kan konstatere, at det høje vandforbrug er startet den 16. juli og stoppet den 24. juli 2019,
 • at nævnet ikke finder, at det kan komme lejeren til skade, at trykknappen på toilettet ikke virker optimalt, da lejeren allerede dagen efter overtagelsen gør udlejeren opmærksom herpå, og
 • at nævnet derfor har vedtaget at udlejeren har mistet sit krav på tillægsbetaling.
Nævnet bemærker, at lejeren ikke kan pålægges at betale gebyret for indbringelsen til beboerklagenævnet, såfremt lejeren ikke får medhold i sagen, idet der ikke er hjemmel hertil i lejelovgivningen.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense sagsnr. 19-011
03.12.2019
MANGLEDE MÅLERAFLÆSNING VED NEDTAGNING AF VARMEMÅLERE
Udlejeren har indbragt en sag for beboerklagenævnet vedrørende lejerens indsigelse mod varmeregnskabet for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017, specifikt perioden 1. oktober 2016 til 14. juni 2017.
Udlejeren er Boligforeningen Kristiansdal.
Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede varmeforbrug udgjorde 6.494,23 kr., og at der er betalt 4.080,00 i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 2.414,23 kr.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 56, stk. 3 i almenlejeloven vedtaget at nægte varmeregnskabets godkendelse.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at varmeregnskabet er fremsendt rettidigt til lejeren, jf. almenlejelovens § 56, stk. 1.,
 • at lejerens indsigelse er fremsendt rettidigt og opfylder betingelser i almenlejelovens § 56, stk. 3,
 • at der burde have været foretaget aflæsning ved nedtagning af målerne, at forbruget er beregnet ud fra den tidligere lejers forbrug,
 • at nævnet er bekendt med en sag, hvor Brunata oplyser, at det mest korrekte er, at beregne ud fra gennemsnittet i ejendommen, og
 • at nævnet på baggrund heraf har vedtaget at nægte regnskabets godkendelse.
Udlejeren kan herefter ikke kræve efterbetaling hos lejeren.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense sag nr. 18-013
11.04.2019
MANGLENDE MÅLERAFLÆSNING VED NEDTAGNING AF VANDFMÅLERNE
Udlejeren har ved brev indbragt en sag for beboerklagenævnet vedrørende lejerens indsigelse mod vanderegnskabet for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017, specifikt perioden 1. oktober 2016 til 14. juni 2017. Udlejeren er Boligforeningen Kristiansdal. Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede vandforbrug udgjorde 2.500,68 kr., og at der er betalt 1.232,50 i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 1.268,18 kr.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 56, stk. 3 i almenlejeloven vedtaget at nægte vandregnskabets godkendelse.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at vandregnskabet er fremsendt rettidigt til lejeren, jf. almenlejelovens § 56, stk. 1.,
 • at lejerens indsigelse er fremsendt rettidigt og opfylder betingelser i almenlejelovens § 56, stk. 3,
 • at der burde have været foretaget aflæsning ved nedtagning af målerne, at forbruget er beregnet ud fra den tidligere lejers forbrug,
 • at nævnet er bekendt med en sag, hvor Brunata oplyser, at det mest korrekte er, at beregne ud fra gennemsnittet i ejendommen, og
 • at nævnet på baggrund heraf har vedtaget at nægte regnskabets godkendelse.
Udlejeren kan herefter ikke kræve efterbetaling hos lejeren.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense sag nr. 18-014
05.02.2019
Din fynske lejerforening
Den fynske lejerforening
Tilbage til indhold