Lejernyt - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn - din lejerforening

Gå til indhold
UDLEJER MISTEDE SIT KRAV PÅ ISTANDSÆTTELSE
Huslejenævnet i Middelfart har lagde til grund, at lejer var frigjort for lejeforpligtelsen den 31. marts 2019. Nøglerne var kommet udlejer* i hænde i hvert fald den 28. marts 2019. Udlejer har den 9. april 2019 foretaget besigtigelse uden at lejer var til stede. Udlejer er blevet anmodet om at dokumentere dato, fremsendelsesmåde og eventuel dokumentation for fremsendelse af fraflytningsrapport. Nævnet har lagt til grund, at fraflytningsrapporten er fremsendt pr. mail 9. maj 2019. Det følger af lejelovens § 98 stk. 2, 1. pkt., at en udlejer ikke kan gøre krav på at lejer foretager istandsættelse, hvis kravet ikke er rejst senest 2 uger efter flyttesynet. Kravet er således rejst for sent og retsvirkningen er, at udlejer allerede af den grund fortaber sit krav på istandsættelse. [Læs mere]
*Udlejer har alene et udlejet beboelseslejemål
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart sagsnr. 2019-008483-15
13.01.2020


LLO UDGIVER BOG OM LEJEAFTALER
LLO udgav 18. januar 2019 bogen Lejeaftaler - en håndbog - den første af sin slags udgivet på dansk.
"Lejeaftaler - en håndbog" kan downloades gratis på LLO's hjemmeside: http://llo.dk/lejeaftaler og kan desuden købes i trykt udgave samme sted.
Bogen er skrevet af Anders Serup Svendsen, chefjurist i LLO. Bogen forsøger både at give gode råd til, hvordan en lejeaftale skal laves, og hvordan man skal fortolke en lejeaftale, der allerede er indgået.
Kilde: 21.01.2019 Lejernes Landsorganisation (LLO)
PERSONLIG HENVENDELSE TIL LEJERFORENING fYN
BLIV MEDLEM AF LEJEFORENING FYN
3x4 timer om ugen har vort kontor Skibhusvej 34, 5000 Odense C åbent for personlig henvendelse. Se kontorets åbningstiderne her.
HUSLEJENÆVNET I ODENSE REDUCEREDE DEN AFTALTE LEJE TIL 56.000,00 KR.
Lejerne har indbragt en sag om huslejens størrelse. Udlejeren er Jela Invest ApS og er repræsenteret af Advokaterne i Jyllandsgården. Lejemålet blev indgået den 1. juli 2019, og den årlige leje blev aftalt til 76.740,00 kr. ekskl. varme, vand og antenne. Lejemålet er tidsbegrænset og udløber den 30. september 2020. I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en lejlighed på 64 m2, beliggende i en ejendom opført i 1939. Nævnet har vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 1. juli 2019 til 56.000,00 kr., ekskl. varme, vand og antenne. Nævnet har herudover vedtaget at tilsidesætte den aftalte lejereguleringsklausul som ugyldig. Dette betyder, at der ikke er grundlag for en forhøjelse af lejen pr. 1. januar 2020. Nævnet har vedtaget at nedsætte det indbetalte depositum til 14.000,00 kr. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnr. 19-216
02.01.2020
HUSLEJENÆVNET I ODENSE REDUCEREDE DEN VARSLEDE LEJEFORHØJELSE TIL 54.115,00 KR.
Udlejeren indbragte en sag om lejerens indsigelse mod en varslet lejeforhøjelse til ikrafttræden 1. august 2019. Lejeforhøjelsen er varslet over for lejer ved brev, hvorefter den årlige leje er krævet forhøjet med årligt 14.948,00 kr., således at lejen pr. 1. juli 2019 udgør årligt 63.200,00 kr. Lejeren har fremsat indsigelse mod forhøjelsen. Det lejede er ifølge Bygnings- og Boligregisteret en lejlighed på 79 kvm., beliggende i en ejendom opført i 1942. Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget at godkende, at den årlige leje forhøjes pr. 1. juli 2019, ikke som varslet, men skønsmæssigt til årligt 54.115,00 kr. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnr. 19-156
12.12.2019
LEJER HÆFTEDE IKKE FOR TILLÆGSBETALINGEN I VANDREGNSKABET
Kollegieboligselskabet har indbragt en sag for beboerklagenævnet vedrørende lejerens indsigelse mod vandregnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018, specifikt perioden 15. juli 2018 til 31. december 2018. Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede vandforbrug udgjorde 4.789,18 kr., og at der er betalt 605,00 kr. i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om tillægsbetaling 4.184,18 kr. Nævnet har lagt til grund at lejeren den 16. juli 2019 retter henvendelse til udlejeren og oplyser, at trykknappen på toilettet ikke virker optimalt, da den sidder fast, hvis ikke der trykkes på en bestemt måde, hvilket medfører løbende toilet. Nævnet fandt at det ikke kunne komme lejeren til skade, at trykknappen på toilettet ikke virker optimalt, da lejeren allerede dagen efter overtagelsen af lejemålet gør udlejeren opmærksom herpå, og derfor har nævnet vedtaget at udlejeren har mistet sit krav på tillægsbetaling. [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense sagsnr. 19-011
03.12.2019
ET TILBUD FRA EN MALER TIL UDLEJER KUNNE IKKE ANSES FOR ET FRAFLYTNINGSKRAV
Lejers repræsentant indbragte en fraflytningstvist for huslejenævnet. Nævnet afgjorde at den del af udlejers istandsættelseskrav på 20.500,00 kr. der vedrørte et tilbud fra en maler, alene var et tilbud, og at det derfor ikke kunne betragtes som et fraflytningskrav rettet mod lejeren som derfor ikke skulle betale dette beløb. Derimod skulle lejeren betale de øvrige fraflytningskrav og en måneds husleje. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens - sagsid: 19 1920
19.11.2019
LEJEN SAT NED FRA ÅRLIGT 76.740,00 KR. TIL ÅRLIGT 39.200,00 KR.
Lejernes repræsentant har indbragt en sag om huslejens størrelse for huslejenævnet. Udlejeren er Jela af 14. februar 2006 ApS og er repræsenteret af Advokaterne i Jyllandsgården. Lejemålet blev indgået den 1. juli 2018, og den årlige leje blev aftalt til 76.740,00 kr. ekskl. varme, vand og antenne. Lejen er forhøjet pr. 1. januar 2019 til 78.540,00 kr. årligt. I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en lejlighed på 49 m², beliggende i en ejendom opført i 1943. Nævnet har vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 1. juli 2018 til 39.200,00 kr., ekskl. varme og antenne, men inkl. vand.[Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense - sagsnr. 19-101.
12.11.2019
HUSLEJENÆVNET NEDSAT LEJEN MED MÅNEDLIG 823,87 KR.
Lejernes repræsentant HAR indbragt sag for huslejenævnet. Sagen vedrører uenighed i forhold til huslejens størrelse som denne er reguleret den 1. januar 2018. Huslejenævnet har besigtiget det lejede sammen med partern. Med virkning fra reguleringen pr. 1. januar 2018 nedsætter huslejenævnet den aftalte leje fra kr. 3.657,20 pr. måned til kr. 2.833,33 pr. måned svarende til en nedsættelse fra kr. 1.290,78 pr. m2 til kr. 1.000,- pr, m2 pr. år, da det lejen væsentligt overstiger det lejedes værdi. Lejer har krav på tilbagebetaling af den for meget erlagte leje kr. 823,87 pr. måned fra 1. januar 2018.[Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart - sagsnr. 2018-009931-35
06.11.2019
LEJER FIK HUSLEJEN NEDSAT MED ÅRLIGT 24.000,00 KR. VED HUSLEJENÆVNET
Lejernes repræsentant har på vegne af lejerne ved brev til huslejenævnet indbragt en sag om den pr. 1. juni 2018 aftalte årlige leje på 69.600,00 kr. ekskl. varme, vand og antenne, samt om den pr. 1. januar 2019 regulerede årlige leje på 70.140,00 kr., ekskl. varme, vand og antenne. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 1. juni 2018 og 1. januar 2019 til skønsmæssigt 45.600,00 kr., ekskl. varme, vand og antenne. Nævnet har vedtaget at nedsætte det indbetalte depositum til 11.400,00 kr. samt nedsætte den forudbetalte leje til 11.400,00 kr. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense - sagsnr. 19-145
29.10.2019
LEJER SKULLE IKKE BETALE UDGIFTERNE TIL MALER VED FRAFLYTNINGEN
Lejerne flyttede midlertidig i forbindelse med udbedring af nogle skimmelproblemer til et andet lejemål. Efterfølgende aftalte parterne, at lejerne kunne forsætte med at bo i dette lejemål. Udlejer gjorde gældende at den oprindelige lejekontrakt også regulerer det nye lejemål og at lejerne således havde den indvendige vedligeholdelsespligt og derfor hæftede for maleristandsættelse ved fraflytning . Nævnet fandt, at der alene kunne være tale om succession af en lejeaftale,  hvis der forelå en klar og dokumentérbar aftale herom. En sådan aftale forelå ikke. Lejekontrakten vedrørende det tidligere lejemål er således ikke gældende for det lejemål lejerne flyttede over i . Nævnet bemærker, at parternes aftale om lejemålet også på andre måder adskiller sig fra lejeaftalen vedrørende det tidligere lejemål, idet lejemålet er mindre og huslejen lavere. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart - sagsnr. 2019-004488-12
17.09.2019
DER VAR IKKE INDGÅET EN AFTALE OM FLYTTESYN MED FORKORTET VARSEL
Sagen angår for landsretten, om udlejer* og lejer havde indgået en aftale om flyttesyn med forkortet varsel i overensstemmelse med lejelovens § 98, stk. 3, 3. pkt., eller om udlejers krav på istandsættelse var bortfaldet, jf. lejelovens § 98, stk. 5. Det følger af lejelovens § 98, stk. 3, at en udlejer skal syne en beboelseslejlighed senest 2 uger efter, at udlejeren er blevet bekendt med, at fraflytning har fundet sted. Den fraflyttende lejer skal indkaldes skriftligt til synet med mindst 1 uges varsel. Udlejeren og lejeren kan dog aftale et kortere varsel, når lejeforholdet er ophævet eller opsagt. Af lejelovens § 98, stk. 5, fremgår, at udlejerens krav på istandsættelse efter stk. 1, bortfalder, ved overtrædelse af stk. 3 og 4. Landsretten fandt, at udlejer ikke havde løftet bevisbyrden for, at der var afholdt et flyttesyn, som lejer var indkaldt til efter reglerne i lejelovens § 98, stk. 3, og at udlejers krav på istandsættelse af lejemålet derfor var bortfaldet i medfør af lejelovens § 98, stk. 5. Den omstændighed, at lejemålet var fraflyttet ulåst, kunne ikke føre til et andet resultat.[Læs begrundelsen]
*)Bemærk at der et tale om en udlejer der har udlejet mere en beboelseslejlighed.
Kilde: Østre Landsret 05.04.2019 BS-39249/2018-OLR
22.05.2019
AFTALE OM AT EKSPERTGRUPPE SKAL UNDERSØGE BOLIGREGULERINGSLOVENS § 5, STK. 2
Den 14. juni 2014 indgik den daværende regering (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten aftale om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Parterne er nu enige om, at de seneste måneders offentlige debat om udenlandske virksomheders opkøb af boligudlejningsejendomme i Danmark kræver en undersøgelse af problemstillingen vedrørende boligreguleringslovens § 5, stk. 2. Undersøgelsen vil have til formål at skabe et sagligt grundlag for politiske drøftelser om behovet for at ændre de gældende regler.  Derfor er parterne enige om at nedsætte en ekspertgruppe, som skal undersøge omfanget og virkningerne af § 5 stk. 2 og komme med anbefalinger til eventuelle ændringer af loven. Når rapporten foreligger, vil transport-, bygnings- og boligministeren indkalde partierne til politiske drøftelser. Parterne er enige om, at forligsparterne stilles frit i forhold til § 5 stk. 2 problemstillingen efter arbejdsgruppens afrapportering og således ikke er bundet af forliget på dette punkt, når der skal tages stilling til ekspertgruppens anbefalinger. [Læs kommissoriet]
Kilde: Transport-, bygnings- og boligministeriet
07.03.2019
LOVFORSLAG OM FREMME AF DIGITAL KOMMUNIKATION I BOLIGLEJEFORHOLD?
Den 4. oktober 2017 blev der i folketinget fremsat lovforslag om "Fremme af digital kommunikation i boliglejeforhold" . Der sker en væsentlig en ændring af de nugældende regler om "digitalkommunikation" (i Lov om leje og  i Lov om leje af almene boliger) herunder også af brugen af "digitalkommunikation" i forbindelse reglerne om" obligatorisk fraflytningsyn" det vil sige når udlejer har mere end en privat beboelseslejlighed. Lovforslaget forventes vedtaget den 14. december 2017 og træder i kraft for lejeaftaler indgået den 1. januar 2018 og senere. For bestående lejeaftaler træder loven først i kraft den 1. januar 2018 [læs mere]
Kilde: Folketinget
05-12-2017
Din fynske lejerforening
Den fynske lejerforening
Tilbage til indhold