Højesteret - Lejernyt - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn - din lejerforening

Gå til indhold

Højesteret

Afgørelser > Domstol
UDLEJERS KRAV PÅ EFTERBETALING AF IKKE BETALT LEJE
Hovedspørgsmålet i sagen var, i hvilket omfang udlejer Brdr. Jardorf Ejendomme I A/S’ krav på efterbetaling af ikke betalt leje var bortfaldet ved forældelse eller passivitet. Det var i den forbindelse et spørgsmål, hvilken betydning det havde, at Advodan Lyngby Advokataktieselskab den 5. maj 2017 havde betalt efterbetalingskravet under protest. Højesteret fastslog at udlejers krav på efterbetaling af ikke betalt leje i vidt omfang var bortfaldet på grund af forældelse og passivitet. [Læs mere]
Kilde: Højesteret BS-32625/1019-HJR af 12.02.2020
17.03.2020
ANDELSBOLIGFORENING VAR IKKE BUNDET AF VILKÅR I KØBSAFTALE
Sagen angik, om andelsboligforeningen var forpligtet til at opfylde en bestemmelse i købsaftalen, hvorefter køber, hvad enten det måtte blive ejendomsselskabet eller en af lejerne etableret andelsboligforening, skulle betale et salær til Keystone Investment Management A/S, der havde bistået ejendomsselskabet i forbindelse med købsforhandlingerne.
 Højesteret fandt, at vilkåret reelt var en forhøjelse af den købesum, som andelsboligforeningen skulle betale, i forhold til den købesum, som ejeren af ejendommen kunne opnå ved salg til anden side. Vilkåret var derfor i strid med lejelovens regler om tilbudspligt, hvorfor andelsboligforeningen ikke var bundet heraf.. [læs mere]
Kilde: Højesteret BS-12669/2018 dom afsagt 16.01.2019
17.01.2019
OPHÆVELSE AF LEJEMÅL VAR UBERETTIGET UDTALTE HØJESTERET
Højesteret udtalte, at den grove vold udøvet mod en anden beboer i området udgjorde en misligholdelse af en sådan grovhed, at boligforeningen som udgangspunkt havde ret til at ophæve lejemålet. Efter en samlet bedømmelse af misligholdelsens karakter og A’s forhold fandt Højesteret ligesom boligretten, at ophævelsen af lejemålet ikke stod i rimeligt forhold til misligholdelsen. Ophævelsen var derfor uberettiget. Landsretten var nået til et andet resultat. [Læs mere]
Kilde: Højesteret sag BS-1328/2018 - dom afsagt den 13. november 2018
19.11.2018
ANDELSBOLIGFORENING VAR IKKE BUNDET AF VILKÅR I KØBSAFTALE
Sagen angik, om andelsboligforeningen var forpligtet til at opfylde en bestemmelse i købsaftalen, hvorefter køber, hvad enten det måtte blive ejendomsselskabet eller en af lejerne etableret andelsboligforening, skulle betale et salær til Keystone Investment Management A/S, der havde bistået ejendomsselskabet i forbindelse med købsforhandlingerne.
 Højesteret fandt, at vilkåret reelt var en forhøjelse af den købesum, som andelsboligforeningen skulle betale, i forhold til den købesum, som ejeren af ejendommen kunne opnå ved salg til anden side. Vilkåret var derfor i strid med lejelovens regler om tilbudspligt, hvorfor andelsboligforeningen ikke var bundet heraf.. [læs mere]
Kilde: Højesteret BS-12669/2018 dom afsagt 16.01.2019
17.01.2019
UDLEJNINGSEJENDOM ÆNDREDE IKKE STATUS VED FRASALG AF 6 BEBOELSESLEJLIGHEDER
Højesteret bemærkede, at boligreguleringsloven efter sin ordlyd og forarbejderne må forstås således, at det afgørende for ejendommens status er forholdene den 1. januar 1995. Det forhold, at ejendommen efter et frasalg i 2011 ikke længere indgik i et driftsfællesskab med en række andre ejendomme, indebar derfor ikke, at ejendommen nu måtte anses som en småejendom.[læs mere]
Kilde: Højesteret sagsnr. 246/2017 afgørelse af 08.05.2018
29.10.2018
FRIST FOR KORREKTION AF VARMEREGNSKAB I ALMENLEJELOVEN?
Højesteret fastslog at fejlfordeling af varmeudgifter kunne korrigeres efter udløbet af almenlejelovens frist for udsendelse af varmeregnskabet. Landsretten var nået til samme resultat.
Højesteret bemærkede, at fristen i lejeloven for skriftlig meddelelse til lejerne om fejlagtig udgiftfordeling i varmeregnskabet er den samme som fristen for det oprindelige varmregnskab ikke findes i almenlejeloven. [læs mere]
Kilde: Højesterets dom i sag 142/2017 afsagt 22.05.2018
29.05.2018
VILKÅR OM LEJEFASTSÆTTELSE VAR IKKE UGYLDIGT
Højesterets flertal fastslog, at ugyldighedsvirkningen af, at udlejerne ikke havde opfyldt deres orienteringspligt forud for den første udlejning med lejefastsættelse efter § 5, stk. 2, ikke kunne udstrækkes til også at omfatte lejefastsættelsen ved efterfølgende udlejninger af de pågældende lejemål. Højesterets flertal gav derfor udlejerne medhold.[læs mere]
Kilde: Dom afsagt den 21. september 2016 i sag 271/2015 og sag 278/2015
31-10-2016
Din fynske lejerforening
Den fynske lejerforening
Tilbage til indhold