Fraflytning - Lejernyt - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn-din lejerforening

Gå til indhold

Fraflytning

Afgørelser > Huslejenævn
HUSLEJENÆVNETS FLERTAL TILSIDESATTE  UDLEJERS ISTANDSÆTTELSESKRAV
Nævnets flertal har i medfør af lejelovens § 187 stk. 2 stemt for at afvise udlejers krav på maleristandsættelse, da kravet ikke er fremsat med tilstrækkelig specifikation og klarhed. Nævnets mindretal har stemt for at godkende udlejers krav på maleristandsættelse. Udlejers krav på maleristandsættelse bortfalder i overensstemmelse med flertallets afgørelse.
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart Kommune, sagsnr. 23-008735-31 Kirkevej 23, 5464 Brenderup
11-03-2024
LEJER INDKALDT TIL FLYTTESYN MED MINDRE END EN UGES VARSEL - UDLEJERS KRAV BORTFALDT
Udlejeren der er "flerudlejer" indkaldte lejerne til fraflytningssyn den 14. december 2021, og der blev  afholdt et fraflytningssyn den 17. december 2021. Lejerne mødte ikke op til synet og den 21. december 2021 sendte udlejeren sine fraflytningskrav til lejerne. Huslejenævnet har vedtaget, at lejerne ikke hæfter for udlejerens krav om istandsættelse som følge af at de fraflyttende lejere ikke blev indkaldt skriftligt til fraflytningssyn med mindst 1 uges varsel.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 22-180 Ivarsvej 30F, Odense V.
06-02-2024
FRAFLYTNINGSSYNET BLEV AFHOLDT FØR LEJEREN VAR TILSTEDE - UDLEJERS KRAV BORTFALDT
Udlejeren indkaldte den 14. april 2021 lejeren til fraflytningssyn den 20. april 2021 kl. 11.30, men udlejeren påbegyndte synet kl. 10.30, hvorved lejeren blev afskåret fra at deltage i fraflytningssynet. Formalia var dermed ikke overholdt som følge af, at udlejeren gennemførte synet på et andet tidspunkt end det aftalte, hvorved lejeren ikke havde mulighed for at deltage i synet. Udlejerens krav om istandsættelse var dermed er bortfaldet afgjorde Huslejenævnet i Odense.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 22-184, Damhusvej 27, 5000 Odense C
28-01-2024
UDLEJER SVAREDE IKKE HUSLEJENÆVNET - DEPOSITUM SKAL BETALES TILBAGE
Tvisten vedrører manglende depositumafregning/lejers pligt til istandsættelse ved fraflytning. Huslejenævnet har lagt til grund, at udlejer forestår udlejning af mere end 1 boliglejemål. Udlejer har ikke reageret på nævnets henvendelser. I overensstemmelse med lov om boligforhold § 86 stk. 2 har huslejenævnet herefter lagt lejers sagsfremstilling til grund, herunder at der ikke er afholdt indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer har fået fuldt ud medhold i sin klage. Udlejer pålægges herefter inden 31. december 2023 at betale kr. 6.597, - til huslejenævnet jf. lov om boligforhold § 82 stk. 2.
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart, sagsadresse Skovkrogen 7, 5500 Middelfart
22-01-2024
UDLEJER OVERHOLDT IKKE FRISTEN FOR INDKALDELSE TIL FLYTTESYN
Lejers repræsentant har indbragt med anmodning om stillingtaget til en fraflytningstvist samt til betaling for renovation udover lejen. Lejer er den 6. maj 2022 skriftligt indkaldt til flyttesyn, der er afholdt den 12. maj 2022. Udlejer, der ifølge det oplyste, udlejer mere end en beboelseslejlighed, har ifølge lejelovens §  187, stk. 3 pligt til skriftligt med mindst en uges varsel at indkalde lejer til flyttesyn. Udlejer har ikke iagttaget denne forpligtelse, og han mister derfor retten til at gøre fraflytningskravet gældende overfor lejer, jf. lejelovens § 187, stk. 5.
Lejeloven indeholder ikke særskilt hjemmel, som giver udlejer adgang til at udskille en del af  lejen til særskilt betaling vedrørende refusion. Renovation må betragtes som en del af driftsudgiften indeholdt i den aftale leje. I en dom afsagt af Højesteret den 30. juli 2009 er dette princip netop fastslået. Udlejer skal derfor tilbagebetale lejer de indbetalte acontobeløb til renovation, 400 kr. pr. måned fra lejeforholdets start 1. marts 2020 til lejeforholdets ophør.
Kilde: Huslejenævnet i Assens, Strandgade 32, Haarby
15-01-2024
HUSLEJENÆVNET AFGJORDE AT UDLEJER SKULLE TILBAGEBETALE LEJERS DEPOSITUM
Lejeren har indbragt en tvist om afregning af depositum i forbindelse med fraflytning. Der er tale om et fremlejeforhold, hvorved udlejer fremlejede et værelse til lejer. Lejemålet er opsagt pr. 1. januar 2022 og afleverede nøglerne den 23. januar 2021. Det fremgår af sagen, at der ikke er er ikke fremsat istandsættelseskrav. Lejeren har til sagen gjort gældende, at hun skal have hele sit depositum tilbage, da der ikke er afsendt rettidig fraflytningsrapport. Udlejeren har gjort gældende, at der er intet belæg for at lejeren ikke skal betale for slid og skader, lejeren har været med til at forårsage. Nævnet har i medfør af lejelovens § 190 vedtaget, at lejeren har krav på tilbagebetaling af sit fulde depositum idet udlejeren der alene er omfattet af lejelovens § 187, stk 2 ikke har rejst krav om istandsættelse overfor lejeren inden 2 uger fra fraflytningssynet eller fra fraflytningsdagen. Formalia dermed ikke er overholdt, hvorved udlejeren ikke kan kræve, at lejeren skal betale for istandsættelse.
Kilde: Huslejenævnet i Odense, Østre Stationsvej 37M, 2. 5., Odense
08-01-2024
LEJER BLEV KUN PÅLAGT BETALE FOR "PLETMALING" OG RENGØRING
Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget lejers repræsentants henvendelse. Nævnet har herefter forstået henvendelsen som en anmodning om behandling af en tvist mellem lejer og udlejer vedrørende lejers pligt til istandsættelse i henhold til fraflytningsrapporten. Huslejenævnet afgjorde, at lejer alene skal betale for pletmaling i henhold til punkt 1- 18 i fraflytningsrapporten sammenholdt med konkrete billeder, der relaterer sig til disse noter. Huslejenævnet afgjorde endvidere, at lejer skal betale for rengøring i henhold til punkt 19-31 i fraflytningsrapporten sammenholdt med konkrete billeder, der relaterer sig til disse noter. Huslejenævnet finder ikke, at lejer skal betale for de øvrige rejste krav i henhold til fraflytningsrapporten.
Kilde: Huslejenævnet i Fåborg-Midtfyn Kommune, sagsadresse Engvangen 34, 5750 Ringe
27-11-2023
UDLEJERS KRAV PÅ ISTANDSÆTTELSE BORTFALDT
Udlejeren har flere beboelseslejligheder til udlejning. Udlejeren skal i forbindelse med synet udarbejde en fraflytningsrapport. Rapporten skal udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 2 uger efter synet, såfremt lejeren ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af rapporten, jf. lejelovens § 187, stk. 4. Flyttesyn har været afholdt den 15. marts 2023 uden lejernes deltagelse, at udlejers repræsentant henholder sig til det fremlagte bilag som værende indkaldelse til flyttesynet. Huslejenævnet fandt ikke at den fremlagte SMS-korrespondance indeholdt en indkaldelse til flyttesynet og på dette grundlag fandt nævnet at udlejer ikke har overholdt formalia i lejelovens § 187, stk. 3 og stk. 4. Huslejenævnet afgjorde derfor at udlejers krav på istandsættelse er bortfaldet, jf. lejelovens § 187, stk. 5 og § 90, stk. 3. Lejerne har herefter krav på tilbagebetaling af depositum og forudbetalt leje udgørende 32.000,00 kr.
Huslejenævnet bemærkede yderligere i afgørelsen at der ikke i forbindelse med lejers indflytning i lejemålet var udarbejdet en indflytningsrapport hvorfor heller ikke denne formalitet var overholdt af udlejer!
Kilde: Huslejenævnet i Fåborg-Midtfyn Kommune, sagsadresse Øster Hæsingevej 65, 5600 Faaborg
20-11-2023
UDLEJERS KRAV PÅ ISTANDSÆTTELSE BORTFALDT
Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune har afgjort en tvist mellem lejer og udlejer vedrørende lejerens pligt til istandsættelse ved fraflytning samt forbrugsopgørelser for vand og varme for regnskabsåret 2021. Udlejer som er flerudlejer har ikke udleverer synsrapporten til lejer under synet, hvilket anerkendes af udlejer. Huslejenævnet fandt her efter, at udlejer ikke har overholdt formalia i lejelovens § 187, stk. 3 og stk. 4 og at ved overtrædelse af lejelovens § 187, stk. 3 og 4 bortfalder udlejerens krav på istandsættelse efter stk. 1, jf. lejelovens § 187, stk. 5. Lejer har derfor krav på tilbagebetaling af depositum.
Kilde: Huslejenævnet  i Faaborg-Midtfyn Kommune, sagsadresse Østergade 110 B, 5672 Broby
07-06-2023
UDLEJER REJSTE IKKE ISTANDSÆTTELSESKRAV OVERFOR LEJER INDENFOR FRISTEN PÅ 2 UGER
Der er ikke afholdt flyttesyn, og udlejer har ikke indenfor fristen på 2 uger efter lejers fraflytning fremsat fraflytningskrav overfor lejer. Udlejer har derfor mistet retten til at gøre et fraflytningskrav gældende og skal derfor tilbagebetale lejer det indbetalte depositum, jf. lejelovens § 187, stk. 2 (tidligere lejelovens § 98, stk. 2).
Dog skal der i det økonomiske opgør mellem parterne fratrækkes den samlede udgift til varme, der er beregnet i udlejers skrivelse, hvorimod lejer skal have yderligere 250 kr. vedrørende a conto betalinger til vand tilbagebetalt vedrørende halvdelen af maj måned.
Udlejer skal herefter tilbagebetale lejer følgende beløb, der er opgjort med udgangspunkt i udlejers opgørelse: Depositum 15.000 kr. – 748,80 kr., i alt 14.251,20 kr.
Kilde: Huslejenævnet  i Assens Kommune, sagsnr. 22 18483
08-05-2023
LEJER HAVDE KRAV PÅ TILBAGEBETALING AF DEPOSITUM IALT 8.125,00 KR.
Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget lejers henvendelse. Nævnet har herefter forstået henvendelsen som en anmodning om behandling af en tvist mellem lejer og udlejer vedr. tilbagebetaling af depositum udgørende i alt 8.125,00 kr. i forbindelse med lejers fraflytning. Udlejer har anerkendt ikke at have udleveret synsrapporten til lejer under synet eller efterfølgende sendt synsrapporten til lejer. Da udlejer ikke har overholdt formalia i lejelovens § 187, stk. 3 og stk. 4, fandt huslejenævnet at udlejers krav på istandsættelse bortfaldt, jf. lejelovens § 187, stk. 5. Lejer har derfor krav på tilbagebetaling af depositum udgørende i alt 8.125,00 kr.
Kilde: Huslejenævnet  i Faaborg-Midtfyn Kommune, sagsnr. 03.09.09-G01-22-22 Bøjdenvej 4B, 5772 Kværndrup
21-04-2023
SYNSRAPPORTEN VAR IKKE UDFYLDT KORREKT - UDLEJERS KRAV BORTFALDT
Huslejenævnet fandt, at udlejer ikke havde udfyldt synsrapporten korrekt for så vidt angår, hvilke arbejder lejer hæfter. På dette grundlag fandt nævnet, at udlejer ikke havde overholdt formalia i lejelovens § 187, stk. 3 og stk. 4, hvorfor udlejers krav på istandsættelse bortfaldt. Lejer havde derfor krav på tilbagebetaling af det fulde indbetalte depositum på 18.000,00 kr. Da nævnet med afgørelsen gav lejer fuldt ud medhold, blev udlejer pålagt at betale et gebyr på 6.102,00 kr. til huslejenævnet. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune, Algade 26, 1. th., 5750 Ringe
13-01-2023
UDLEJERS FEJLAFKRYDSNING MEDFØRTE AT EN REDUKTION PÅ 7.000,00 KR.
Udlejer havde i flytterapporten vedrørende træværk afkrydset både ”lejer” og ”udlejer”. Udlejer havde dermed for så vidt angår træværk ikke reklameret tilstrækkeligt specifikt overfor lejer hvorfor huslejenævnet fandt grundlag for at tilsidesætte udlejers krav på istandsættelse for så vidt angår maling af træværk. Huslejenævnet fastsatte udgiften til maling af træværk skønsmæssigt til 7.000,00 kr., som dermed skulle fratrækkes udlejers samlede krav mod lejer. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune, Rosenvej 7, 5792 Årslev
16-12-2022
UDLEJERS ISTANDSÆTTELSESKRAV VAR FREMSENDT FORSENT
Lejers repræsentant har indbragt sag for Huslejenævnet i Assens Kommune med anmodning om stillingtaget til en fraflytningstvist samt stillingtagen til betaling af husleje i opsigelsesperioden. Lejer har opsagt lejemålet den 16. april 2021 og er fraflyttet den 17. juli 2021. Den 11. august 2021 har udlejer i en sms fremsat krav om maleristandsættelse med 8.000 kr. og rengøring med 1.000 kr.  Formalia i forbindelse med lejers fraflytning er ikke overholdt, idet udlejer ikke rettidigt har fremsat fraflytningskrav mod lejer, hvorfor udlejer har mistet retten til at gøre fraflytningskravene gældende jf. lejelovens § 98, stk. 2. Udlejer skal derfor tilbagebetale lejer det indbetalte depositum. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens kommune, sagsid. 21 18521 - sagsadresse Ramsherred 12, Aarup
25-11-2022
UDLEJER OVERHOLDT IKKE FORMALIA VED LEJERS FRAFLYTNING - NY EJER
Lejers advokat har indbragt en fraflytningstvist for huslejenævnet. Huslejenævnet fastslog at udlejer der var "flerudlejer" ikke havde indkaldt til fraflytningssyn eller fremsat krav i en fraflytningsrapport hvorfor reglerne i lejelovens § 98, stk. 3 og 4 ikke var overholdt. På denne baggrund afgjorde nævnet at den nye ejer af ejendommen skulle tilbagebetale det indbetalte depositum på 13.500,00 kr. Beløbet forrentes i henhold til renteloven. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart, sagsid. 2022-001720-13 - Østergade 3 i Gelsted
03-11-2022
DER VAR FORETAGET ÆNDRINGER AF TYPEFORMULAREN FOR LEJEKONTRAKTEN
Der er af udlejer foretaget ændringer af typeformularen for lejekontrakten, og lejeaftalen er herefter ikke indgået på en gyldig typeformular, jf. lejelovens § 5, stk. 2. Lejer hæfter derfor ikke for istandsættelseskravet. Nævnet skal samtidig bemærke, at synsrapporten ikke er korrekt udfyldt. Udlejer skal derfor tilbagebetale hele den indbetalte depositum til lejer fastslog huslejenævnet. Udlejer blev yderligere af huslejenævnet pålagt at tilbagebetale den opkrævede udgift til renovation og til vand. Da lejer fik fuldt medhold blev udlejer af nævnet desuden tillagt at betale et tillægsgebyr på 6.024,00 kr. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens, sagsid. 21 13976
27-01-2022
KRAVET OM ISTANDSÆTTELSE VAR IKKE TILSTRÆKKELIGT SPECIFICERET HVORFOR DET BORTFALDT
Lejers advokat har på vegne den tidligere lejeR indbragt sag for huslejenævnet. Sagen vedrører uenighed i forhold til depositumafregning, herunder lejers pligt til istandsættelse. Nævnets flertal har vedtage at udlejer har fortabt sit krav på istandsættelse jf. lejelovens § 98 stk. 2, allerede fordi kravet ikke rejst tilstrækkeligt specificeret. Lejer har krav på tilbagebetaling af det fulde depositum. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart, sagsid. 2020-015375-21
18-01-2022
LEJEAFTALEN INDGÅET PÅ UGYLDIG TYPEFORMULAR - UDLEJER KUNNE IKKE KRÆVE ISTANDSÆTTELSE
Lejeaftalen er indgået på forkert typeformular, hvorfor lejelovens almindelige bestemmelser finder anvendelse, jf. lejelovens § 5 stk. 2. Udlejer har således haft vedligeholdelsespligten og kan ikke rette noget krav mod lejer om istandsættelse af lejemålet efter lejers fraflytning. Udlejer skal tilbagebetale den indbetalte depositum på 12.000 kr. til lejer og blev pålagt at betale et tillægsgebyr på 6.000,00 kr. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens, sagsid. 20 23618
13-01-2022
MANGLENDE SVAR - UDLEJER SKAL TILBAGEBETALE DEPOSITUM  SAMT BETALE GEBYR
Ved brev har den tidligere lejer, indbragt en sag for huslejenævnet, om afregning af depositum i forbindelse med fraflytning. Der er afsendt høringsbrev til udlejer. Da udlejer ikke reagerede herpå, blev der afsendt yderligere rykkerbreve disse breve er også ubesvaret. Nævnet har derfor i medfør lejelovens § 106, stk. 4, jf. boligreguleringslovens § 42, stk. 2 vedtaget at fastslå, at lejerne har krav på tilbagebetaling af 9.000,00 kr., svarende til lejers depositum. Nævnet har endvidere beslutte at pålægge udlejeren at betale et tillægsgebyr på 6.024,00 kr. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense, sagsnr. 21-071
16-12-2021
EN DEL AF FRAFLYTNINGSKRAVET VAR IKKE TILSTRÆKKELIG TYDELIGT FREMSAT
I fraflytningsrapporten var der krav om istandsættelse af haven. Kravet blev tilsidesat af huslejenævnet, da lejer ikke havde overtaget pligten til at vedligeholde haven. I fraflytningsrapporten var angivet at at der skal ske oprydning/rengøring i kælder. Kravet var mærket R/U. Af rapporten fremgik, at bogstavet R betød rengøring, hvorimod bogstavet U betød udlejer. Kravet var således ikke rejst med tilstrækkelig tydelighed overfor lejeren og blev tilsidesat af huslejenævnet allerede af den grund. Lejer skulle derfor ikke betale for havearbejde, montage af rottenet og rengøring af kælder, opgjort til ialt 11.187,50 kr. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart Kommune, sagsnr. 2021-000995-31
03-12-2021e
AFTALT AT LEJEMÅLET VAR RØGFRIT OG LEJER AT SKULLE RENSE FYRET
Sagen i huslejenævnet vedrørte uenighed om lejers pligt til istandsættelse ved fraflytning, som opgjort i fraflytningsrapporten. Af lejekontraktens § 11 fremgik blandt andet at lejemålet var røgfrit og at lejer skulle vedligeholde fyret med rensning. Ved besigtigelsen konstaterede huslejenævnet at der var røget i ikke ubetydeligt omfang i lejemålet, og at fyret ikke var rengjort ved fraflytningen. Som følge heraf afgjorde huslejenævnet blandt andet at lejer skulle betale for rengøring af fyret, betale hovedrengøring på grund af rygning i lejemålet samt for maling med en gang nikotinspærre på lofter, vægge og træværk. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens Kommune, sagsnr. 2020-011075-12 i ejendommen Store Landevej 123 Aarup.
19-01-2021
BRUGTE UGYLDIG LEJEKONTRAKT HVORFOR LEJER IKKE HAVDE PLIGTEN TIL INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE
Lejeaftalen var indgået på typeformular A, 8. udgave, der på tidspunktet for lejeaftalens indgåelse ikke var en autoriseret lejeaftale, og som følge deraf er det udlejeren, der har pligten til indvendig vedligeholdelse med maling, hvidtning, tapetsering samt gulvbehandling. Huslejenævnet afgjorde at lejeren havde krav på at få tilbagebetalt hele sit depositum, nøgledepositum samt ekspeditionsgebyr, i alt 12.825,00 kr. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense, sagsnr. 19-276 ejendommen Filosofgangen 14, Odense
09-12-2020
IKKE RETTIDIGT FREMSAT KRAV OM ISTANDSÆTTELSE - DEPOSITUM SKULLE TILBAGEBETALES
Sagen angik uenighed om tilbagebetaling af depositum 27.900,00 kr. samt lejers eventuelle krav på refusion af leje for perioden 20. november 2019 – 30. november 2019, opgjort til 3.100.00 kr. Huslejenævnet afgjorde at udlejer skulle tilbagebetale det fulde depositum og leje for 20. november 2019 - 30. november 2019 til lejer, i alt 31.000,00 kr.. Nævnet lagde til grund at udlejer ikke havde fremsat krav om istandsættelse indenfor 14 dages fristen, angivet i lejelovens § 98 stk. 2 samt at ny lejer havde overtaget lejemålet den 20. november 2019. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart, sagsnr. 2020-002886-19 ejendommen Øster Alle 47 A, Middelfart
03-12-2020
LEJER SKULLE IKKE BETALE UDGIFTEN 1/10 AF OMKOSTNINGEN TIL TAPETSERING
Det fremgår af fraflytningsrapporten, som er udfærdiget i forbindelse med flyttesynet, at der ikke er rejst krav om at lejer skal betale 1/10 af udgiften til tapetsering. På trods af, at betaling af 1/10 af udgiften til tapetsering er en del af aftalegrundlaget, er det huslejenævnets opfattelse, at udlejer er forpligtet til at overholde bestemmelserne i lejelovens § 98, og at kravet derfor– for at udlejer ikke skal miste retten til at gøre kravet gældende - skal være medtaget i fraflytningsrapporten, jf. lejelovens § 98, stk. 2, jf. stk. 4.  Da dette ikke er tilfældet, bortfalder kravet, jf. stk. 5 [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens sags id: 20 2831 vedrørende ejendommen Bredgade 45, Vissenbjerg
26-11-2020
UDLEJER HAVDE FORETAGET UAUTORISERET REDIGERING I TYPEFORMULAR A, 9. UDGAVE
Da der flere steder i lejekontrakten var foretaget uautoriseret redigering af typeformularen blandt andet i kontraktens § 7, hvor der er fjernet og tilføjet punkter vedrørende lejemålet stand ved indflytningen kunne aftalen ikke anses som indgået på en autoriseret formular. Lejekontraktens § 8 om vedligeholdelse i lejeperioden er en bestemmelse, som anses for at pålægge lejerne større forpligtigelser, end det følger af lejeloven. Det følger af lejeloven at bestemmelser, der pålægger lejerne større forpligtelser end angivet i loven, er ugyldige, hvis der anvendes en blanket, der ikke er autoriseret. Pligten til indvendig vedligeholdelse herunder istandsættelse i forbindelse med fraflytning påhviler derfor udlejeren, medmindre der foreligger misligholdelse. Lejerne kan derfor ikke pålægges at betale for istandsættelse af lejemålet, med mindre udlejeren har gjort krav gældende om misligholdelse. Manglende rengøring af ovn samt afkalkning af brusekabine anses for misligholdelse, hvorfor nævnet har fundet det rimeligt, at lejerne ved fraflytningen hæfter herfor. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnr. 19-179
20.02.2020
UDLEJER MISTEDE SIT KRAV PÅ ISTANDSÆTTELSE
Huslejenævnet i Middelfart har lagde til grund, at lejer var frigjort for lejeforpligtelsen den 31. marts 2019. Nøglerne var kommet udlejer* i hænde i hvert fald den 28. marts 2019. Udlejer har den 9. april 2019 foretaget besigtigelse uden at lejer var til stede. Udlejer er blevet anmodet om at dokumentere dato, fremsendelsesmåde og eventuel dokumentation for fremsendelse af fraflytningsrapport. Nævnet har lagt til grund, at fraflytningsrapporten er fremsendt pr. mail 9. maj 2019. Det følger af lejelovens § 98 stk. 2, 1. pkt., at en udlejer ikke kan gøre krav på at lejer foretager istandsættelse, hvis kravet ikke er rejst senest 2 uger efter flyttesynet. Kravet er således rejst for sent og retsvirkningen er, at udlejer allerede af den grund fortaber sit krav på istandsættelse.
*Udlejer har alene et udlejet beboelseslejemål
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart sagsnr. 2019-008483-15
13.01.2020
ET TILBUD FRA EN MALER TIL UDLEJER KUNNE IKKE ANSES FOR ET FRAFLYTNINGSKRAV
Lejers repræsentant indbragte en fraflytningstvist for huslejenævnet. Nævnet afgjorde at den del af udlejers istandsættelseskrav på 20.500,00 kr. der vedrørte et tilbud fra en maler, alene var et tilbud, og at det derfor ikke kunne betragtes som et fraflytningskrav rettet mod lejeren som derfor ikke skulle betale dette beløb. Derimod skulle lejeren betale de øvrige fraflytningskrav og en måneds husleje. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens - sagsid: 19 1920
19.11.2019
LEJER SKULLE IKKE BETALE UDGIFTERNE TIL MALER VED FRAFLYTNINGEN
Lejerne flyttede midlertidig i forbindelse med udbedring af nogle skimmelproblemer til et andet lejemål. Efterfølgende aftalte parterne, at lejerne kunne forsætte med at bo i dette lejemål. Udlejer gjorde gældende at den oprindelige lejekontrakt også regulerer det nye lejemål og at lejerne således havde den indvendige vedligeholdelsespligt og derfor hæftede for maleristandsættelse ved fraflytning . Nævnet fandt, at der alene kunne være tale om succession af en lejeaftale,  hvis der forelå en klar og dokumentérbar aftale herom. En sådan aftale forelå ikke. Lejekontrakten vedrørende det tidligere lejemål er således ikke gældende for det lejemål lejerne flyttede over i . Nævnet bemærker, at parternes aftale om lejemålet også på andre måder adskiller sig fra lejeaftalen vedrørende det tidligere lejemål, idet lejemålet er mindre og huslejen lavere. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart - sagsnr. 2019-004488-12
17.09.2019
TVIST OM ISTANDSÆTTELSE VED  FRAFLYTNING
Ved brev af har lejeren indbragt en tvist om afregning af hendes depositum efter fraflytning. Det fremgår af sagen, at lejeren opsagde lejemålet den 29. november 2017 og at lejeren fraflyttede lejemålet den 26. november 2017. Udlejeren afholdte den 5. januar 2018 fraflytningssyn efter han af lejeren blev gjort bekendt med, hvor nøglerne befandt sig. Lejeren deltog ikke i fraflytningssynet. Udlejeren fremsender pr. mail den 11. januar 2018 en flytteopgørelse til lejeren. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1., nr. 4 vedtaget, at lejeren har krav på tilbagebetaling af sit fulde depositum, dog således, at udlejeren kan tilbageholde kr. 500,00 til ekstravarme. Nævnet lagde til grund at udlejeren har mere end en beboelseslejlighed og at udlejer ikke overfor nævnet har dokumenteret at flyttesynet blev foretaget i overenstemmelse med reglen i lejelovens § 98, stk. 3 og stk. 4 hvorfor udlejers krav om istandsættelse bortfalder. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sag nr. 18-014
26.02.2019
TVIST OM ET FRAFLYTNINGSKRAV, EN LEJESTIGNING OG FORBRUG
Lejers repræsentant har på vegne af lejer indbragt sag for Huslejenævnet i Assens Kommune, med anmodning om stillingtagen til en fraflytningstvist, en lejestigning samt til gyldigheden af forbrugsregnskaber. Da lejer har boet i lejemålet under 1 år, og da en nyistandsættelse er beregnet til at holde i 5 år, har nævnet beregnet, at lejer skal betale 3.250,00 kr. til istandsættelse af lejemålet. Lejer skal her efter have tilbagebetalt 13.000,00 kr.. Den varslede lejestigning pr. 1. februar 2018 via SMS fra udlejer til lejer er ikke gyldig varslet. Lejer skal tilbagebetales 600,00 kr. Da der ikke er aflagt gyldige regnskaber for forbrug af vand, varme og el, skal udlejer tilbagebetale lejers indbetalte a conto betaling i perioden 1. maj 2017 til 31. december 2017. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens Kommune sags id 18  14235
19.02.2019
UDLEJER PÅLAGT AT TILBAGEBETALE DEPOSITUM TIL LEJER
Lejer har indbragt en sag for Huslejenævnet i Assens Kommune, med anmodning om stillingtagen til tilbagebetaling af depositum efter fraflytning. Lejeforholdet er påbegyndt den 1. juni 2017 og opsagt den 24. januar 2018. Lejer har indbetalt et depositum på 14.700 kr. Lejer er fraflyttet lejemålet den 31. marts 2018, hvor også nøglerne til lejemålet blev afleveret. Udlejer har ikke besvaret nævnets henvendelse, og som sagen herefter er oplyst overfor nævnet, må det lægges til grund, at udlejer ikke rettidigt har gjort fraflytningskrav gældende overfor lejer, jf. lejelovens § 98, stk. 2. Udlejer har derfor mistet retten til at gøre fraflytningskrav gældende, og lejer skal havde den indbetalte depositum på 14.700,00 kr. tilbage. Yderlige pålagde huslejenævnet udlejer at betale et tillægsgebyr.[Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens Kommune sags id: 18 20029
05.12.2018
HUSLEJENÆVNET TILSIDESATTE UDLEJERS ISTANDSÆTTELSESKRAV
Huslejenævnet i Assens Kommune fandt at udlejer havde reklameret rettidigt men afgjorde at synsrapporten ikke specifikt angav præcise istandsættelsesarbejder, der skulle udføres for lejers regning. Da synsrapporten ikke opfyldt specifikationskravene til en synsrapport skulle lejeren ikke betale udgiften til malerarbejde og afkalkning. [Læs mere]
Kilde: Huslejenænvet i Assens,  sags id. 18 12894
19.08.2018
UDLEJER HAVDE IKKE INDKALDT VORT MEDLEM SKRIFTLIGT TIL FLYTTESYN
Udlejer havde flere beboelseslejemål. Huslejenævnet i Assens fastslog, at de formelle betingelser i lejelovens § 98, stk. 3 ikke var overholdt i forbindelse med lejers fraflytning, da lejer ikke skriftligt var indkaldt til flyttesyn. Udlejer har derfor mistet retten til at gøre istandsættelseskravet gældende. Lejer blev pålagt at betale husleje i opsigelsesperioden men nævnet fastslog at udlejer var berettiget til at opkræve særskilt betaling for renovation og vand. [læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens sagsid. 17 25675
25.04.2018
EFTER DE NYE REGLER REDUCEREDE NÆVNET UDGIFTEN TIL ISTANDSÆTTELSE TIL 4.279,55 KR.
Udlejer havde flere beboelseslejemål. Lejeforholdet var påbegyndt den 01.07.2015 og lejer boede i lejemålet i 21 måneder. Udlejer havde rejst krav om istandsætte for 12.227,00 kr. og havde ikke gjort misligholdelseskrav gældende. Lejemålet er omfattet af de nye fraflytningsregler der trådte i kraft 01.07.2015. På baggrund af at det må antages at et lejemål skal males ca. hvert 5 år reducerede Huslejejnævnet i Assens Kommune udlejers istandsættelsekrav til 4.279,55 kr.  [læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens sagsid. 18 3959
19.04.2018
AF FLYTTERAPPORTEN FREMGIK DET IKKE TYDELIGT HVILKE ARBEJDER LEJER HÆFTEDE FOR
Der har været afholdt flyttesyn, hvor lejeren var til stede og underskrev flyttesynsrapporten, hvoraf en kopi blev udleveret til lejeren. Det fremgk imidlertid ikke tydeligt af flyttesynsrapporten hvilke arbejder, der skal udføres for lejerens regning. Flyttesynsrapporten opfyldt der ikke betingelserne i lejelovens § 98, stk. 4. Udlejeren har således ikke rettidigt fremsat krav over for lejeren om istandsættelse af lejemålet. Da lejeren ikke har godtgjort, at lejemålet er genudlejer pr. 1. august 2016, skal lejeren betale leje indtil 15. august 2016. Udlejeren skal til vort medlem tilbagebetale depositum på 12.075 kr. med fradrag af en halv måneds leje. [læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Kerteminde Kommune, sagsnummer 440-2017-12197
06-02-2018
HUSLEJENÆVNET AFGJORDE EN SAG EFTER DE NYE ISTANDSÆTTELSESREGLER
Huslejenævnet i Odense har afgjort en tvist om istandsættelse ved fraflytning hvor udlejer udlejede mere en et beboelseslejemål og hvor lejeaftalen var indgået den 1. juli 2015 eller senere. Lejer havde boet i lejemålet i 10 måneder. Udlejer havde fremsat krav om total opmaling af stue/køkken, værelse og entre, letslibning og lakering af gulv samt rengøring til en samlet pris på i alt 22.793,75 kr. inkl. moms. Huslejenævnet besigtigede lejemålet og afgjorde at lejeren ud over rengøring skulle betale for fjernelse af efterladte gardinbeslag i alle vinduerne samt et ophængsbeslag i stueloft og for efterfølgende én gang maling af stueloft samt malerreparation af berørte dele af vindueskarmene efter fjernelse af gardinbeslagene. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnummer 17-379
22-01-2018
HUSLEJENÆVNET I MIDDELFART NEDSATTE DEN ÅRLIGE HUSLEJE MED 27.500,00 KR.
Huslejenævnet i Middelfart har med virkning fra 1. januar 2017 og i medfør af lejelovens § 49, jf. boligreguleringslovens § 29c stk. 1, 4. pkt. nedsat den aftalte husleje fra årligt 72.360,00 kr. til årligt 44.800,00 kr. svarende til kr. 3.733,33 pr. måned, idet den aftalte husleje væsentligt overstiger det lejedes værdi.
Udlejer skal tilbagebetale den husleje der er opkrævet for meget, 2.296,67 kr. pr. måned fra 1. januar 2017 og til lejers frigørelse fra lejemålet.
Nævnets mindretal stemte for at den aftalte leje skal nedsættes med 18.360,00 kr. fra 72.360,00 kr. til årligt 54.000,00 kr. svarende til en leje på 4.500,00 kr. pr. måned. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart Kommune, sagsnummer 2017-008219-19
30-01-2018
UDGIFTEN TIL UDSKIFTNING AF VINYLGULV REDUCERET MED 50% AF HUSLEJENÆVNET
Lejer kunne ikke anerkende udlejerens krav om udskiftning af vinyl/tæpper, idet lejligheden ved indflytningen ikke fremstod med nyt vinyl/nye tæpper jf. lejers fejl- og mangelliste. Huslejenævnet vedtog, at reducere udlejerens krav om udskiftning af gulvtæpper/vinyl med 50%, således at udgiften reduceres fra 13.125,00 kr. til 6.562,50 kr. Huslejenævnet lagde især vægt på at der forelå en fejl- og  mangelliste fra lejers indflytning, hvoraf det fremgik at der på gulvene var pletter og trykmærker ved indflytnigen. [...]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnummer 16-312
10-03-2017
TILBAGEBETALING AF DEPOSITUM, EFTERBETALING AF VAND OG SÆRSKILT BETALING FOR RENOVATION
Lejemålet var ikke nyistandsat ved indflytningen og skulle heller ikke afleveres nyistandsat og som følge af at udlejer ikke havde gjort gældende at lejemålet var misligholdt skulle lejer ikke betale for istandsættelsen af lejemålet ved fraflytningen. I følge lejeaftalen skulle udlejer ikke levere vand og da de udarbejdede regnskaber var ugyldige skulle udlejer tilbagebetale det indbetalte beløb for vand til lejeren. Lejeloven indeholder ikke særskilt hjemmel som giver udlejer adgang til at udskille renovation til særskilt betaling ud overlejen hvorfor udlejer skulle tilbagebetale lejer de indbetalte beløb til renovation. I alt skulle udlejer til vort medlem tilbagebetale 32.792,28 kr. med tillæg af renter.
Kilde: Huslejenævnet i Assens Kommune, sags id: 16-11453
27-01-2017
UDLEJER PÅLAGT AT TILBAGEBETALE DEPOSITUM TIL LEJER
Lejer har indbragt en sag for Huslejenævnet i Assens Kommune, med anmodning om stillingtagen til tilbagebetaling af depositum efter fraflytning. Lejeforholdet er påbegyndt den 1. juni 2017 og opsagt den 24. januar 2018. Lejer har indbetalt et depositum på 14.700 kr. Lejer er fraflyttet lejemålet den 31. marts 2018, hvor også nøglerne til lejemålet blev afleveret. Udlejer har ikke besvaret nævnets henvendelse, og som sagen herefter er oplyst overfor nævnet, må det lægges til grund, at udlejer ikke rettidigt har gjort fraflytningskrav gældende overfor lejer, jf. lejelovens § 98, stk. 2. Udlejer har derfor mistet retten til at gøre fraflytningskrav gældende, og lejer skal havde den indbetalte depositum på 14.700,00 kr. tilbage. Yderlige pålagde huslejenævnet udlejer at betale et tillægsgebyr.[Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens Kommune sags id: 18 20029
05.12.2018
HUSLEJENÆVNET TILSIDESATTE UDLEJERS ISTANDSÆTTELSESKRAV
Huslejenævnet i Assens Kommune fandt at udlejer havde reklameret rettidigt men afgjorde at synsrapporten ikke specifikt angav præcise istandsættelsesarbejder, der skulle udføres for lejers regning. Da synsrapporten ikke opfyldt specifikationskravene til en synsrapport skulle lejeren ikke betale udgiften til malerarbejde og afkalkning. [Læs mere]
Kilde: Huslejenænvet i Assens,  sags id. 18 12894
19.08.2018
LEJERS EGENISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING
Lejerne har selv foretaget istandsættelse af lejemålet, herunder maling samt slibning og lakering af gulve. Udlejeren har ikke ved fraflytningssynet gjort gældende, at lejernes istandsættelse ikke er udført korrekt. Huslejenævnet i Odense har vedtaget at fastslå, at lejerne ikke kan pålægges at betale for maling og lakering af gulve i forbindelse med fraflytningen. [...]
Kilde: Huslejenævnet i Odense afgørelse i sagsnummer 14-001 i ejendommen Hans Tausens Gade 8, 5000 Odense C
19-04-2016
DER VAR IKKE BLEVET AFHOLDT FLYTTESYN EFTER DE NYE REGLER
Udlejer udlejede mere end en beboelseslejlighed. Det fremgår af sagen, at lejerne opsagde lejemålet ved brev af 29. september 2015 med fraflytning pr. 1. januar 2016 altså efter de nye regler var trådt ikraft 1. juli 2015. Der har ikke været afholdt fraflytningssyn, idet udlejeren har henvist til, at dette ikke er aftalt i lejekontrakten. Huslejenævnet i Odense har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 4, vedtaget at fastslå, at lejerne har krav på tilbagebetaling af det fulde depositum.[...]
Kilde: Huslejenævnet i Odense afgørelse i sagsnummer 16-047 i ejendommen Damhusvej 88, 5000 Odense C
28-04-2016
Udlejers istandsættelseskrav skønsmæssigt reduceret
Det fremgik af fraflytningsopgørelsen, at der var anvendt 37 timer til maling af lejligheden på 75 m², og at der var foretaget let slibning af 75 m² gulv á 55,00 kr. Huslejenævnet fandt, at tidsforbruget for maling af lejemålet var for stort henset til størrelsen. Det var ikke 75 m² gulv, der skulle slibes, idet køkken og badeværelse skulle trækkes fra. Nævnet anslog derfor, at der var 65 m² trægulv. Huslejenævnet nedsatte skønsmæssigt istandsættelsesudgifterne til 20.000 kr.
Kilde: Huslejenævnet i Kerteminde afgørelse vedrørende et lejemål i ejendommen Langegade 18 C, 5300 Kerteminde
FRAFLYTNINGSTVIST - FRISTEN FOR REKLAMATION IKKE OVERHOLDT
Efter lejelovens § 98, stk. 2, 1. punktum, kan udlejeren ikke gyldigt gøre krav gældende, når der er forløbet mere end 2 uger fra fraflytningsdagen, men der var i denne sag i lejekontrakten aftalt at denne frist var forlænget til 4 uger. Lejeren har afleveret nøglerne til lejemålet den 27. maj, hvilket dermed regnes som fraflytningsdagen. Udlejeren ikke har dokumenteret, at hans krav om reparation af køleskabet er fremsendt til lejer inden udløbet af ovennævnte frist på 4 uger. Huslejenævnet afgjorde, at lejeren ikke kunne pålægges at betale for reparation af køleskabet.
Kilde: Huslejenævnet i Odense afgørelse i sagsnummer 15-121 i ejendommen Kragsbjergvej 3, 5000 Odense C
30-03-2016
Din fynske lejerforening
Den fynske lejerforening
Tilbage til indhold