Forbrug - Lejernyt - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn-din lejerforening

Gå til indhold

Forbrug

Afgørelser > Huslejenævn
DE SÆRSKILTE BETALTE A CONTO BIDRAG TIL VAND OG EL SKULLE TILBAGEBETALES
Ud fra lejekontraktens angivelse betragter nævnet de anførte beløb med 500 kr. til vand og 500 kr. til el pr. måned som a conto betaling til forbrug. Nævnet anser herefter den årlige leje til at udgøre 60.000 kr. ekskl. a conto varme, vand og el. Der er ikke individuelle målere i lejemålet, hvorfor udlejer ikke kan udskille en del af lejen til særskilt betaling. Derimod er lejers forbrug af vand og el inkluderet i lejen. Nævnet anser herefter den årlige leje til at være 60.000 kr. incl. vand og el, ekskl. a conto varme. Udlejer skal som følge heraf tilbagebetale lejer de indbetale aconto betalinger til vand og el. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens Kommune, sagsid. 213549
08-12-2021
EFTERBETALINGEN BORTFALDT SOM FØLGE AF AT VANDREGNSKABET VAR FREMSENDT FOR SENT TIL LEJEREN
Sagen i huslejenævnet omhandlede gyldigheden af vandregnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Det første vandregnskab til lejeren indeholdt ikke oplysning om lejers adgang til at gøre indsigelse hvorfor udlejer fremsendte et nyt vandregnskab til lejeren som indeholdt oplysning om lejerens adgang til at gøre indsigelse. Det nye regnskab til lejeren blev ikke fremsendt til lejeren inden for den i lejelovens § 43 anførte frist hvorfor huslejenævnet afgjorde at udlejer havde mistet i krav på tillægsbetaling som krævet i vandregnskabet. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens Kommune, sagsid. 20 14959
18-03-2021
LEJER SKULLE BETALE SPILDEVANDSAFGIFTEN MEN IKKE BETALE FOR RENOVATION
Lejers repræsentant har på vegne den tidligere lejer indbragt sag for huslejenævnet. Sagen vedrører uenighed om betalinger for renovation og spildevandsafgift. Det fremgår af lejekontrakten, at udlejer har opkrævet a conto kr. 500,- pr. måned til renovation/afledning. Det kan ikke gyldig aftales at udlejer opkræver udgifter til renovation som et tillæg til lejen hvorfor lejer ikke ikke betale for renovation. Udlejer har derimod krav på, at lejer betaler spildevandsafgiften i lejeperioden, jf. lejelovens § 36. Huslejenævnet afgjorde her efter at udlejer skal tilbagebetale 9.491,00 kr. til lejer. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart i sagsnr. 2020-010314-13 i ejendommen Møllevej 14, 5591 Gelsted.
20-11-2020
LEJERS INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB VAR IKKE GYLDIG
Udlejer har ved brev til huslejenævnet indbragt en sag om varmeregnskabet for perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017. Ifølge sagens oplysninger udgjorde lejers samlede forbrug 10.221,09 kr. Lejer havde betalt 4.200,00 kr. a conto, hvorefter udlejers krav om efterbetaling udgjorde 6.021,09 kr. Udlejer overtog lejemålet pr. 1. maj 2018. Lejer fremsatte indsigelse til forbrugsregnskabet ved e-mail af 1. juni 2018 til udlejer.
Nævnet har medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 7 vedtaget, at afvise at realitetsbehandle varmeregnskabet, da lejeren ikke har fremsat en gyldig indsigelse mod varmeregnskabet, jf. lejelovens § 45, stk. 1. idet "Indsigelsen ikke indeholdT oplysning om, på hvilke punkter regnskabet ikke kunne godkendes", [læs mere]
BEGÅ IKKE DENNE FEJL - LAD LEJERFORENING FYN GØRE INDSIGELSE MOD FORBRUGSREGNSKABER PÅ DINE VEGNE.
Kilde: Huslejenævnet i Odense sag nr. 18-186
12.01.2019
UDLEJER KUNNE IKKE KRÆVE EFTERBETALING FOR VAND AF LEJEREN PÅ GRUND AF FEJLAFLÆSNINGER
Lejeren fremsatte indsigelse mod vandregnskabet for perioden 1. april 2015 til 31. marts 2016. Lejerens samlede vandforbrug udgjorde 12.634,33 kr. og at der er betalt 5.890,00 kr. i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 6.744,33 kr.
Nævnet har lagt til grund, at vandregnskabet er fremsat i overensstemmelse med reglerne i kapitel 10 om betaling for varme og vand m.v. i almenlejeloven, at forbruget er beregnet efter blandt andet fejlagtige aflæsninger, og at nævnet på baggrund heraf har vedtaget at nægte regnskabets godkendelse. Udlejeren kan herefter ikke kræve efterbetaling hos lejeren.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune, sagsnummer 16-077
10-02-2017
LEJEREN KUNNE IKKE FORPLIGTES TIL AT BETALE FOR RENOVATION DIREKTE TIL FORSYNINGSSELSKABET
Det fremgår af sagen, at udlejeren (Barfoed Group) pr. 1. oktober 2015 har tilmeldt lejeren direkte hos forsyningsselskabet således, at lejeren udover huslejen skal betale for renovation. Lejerforening Fyn har gjort gældende, at der ikke i lejelovgivningen er hjemmel til, at lejeren kan forpligtes til at betale for renovation ved siden af huslejen. Udlejeren har gjort gældende, at der er tale om boliger med egen selvstændig renovationsspand, og hvor det er muligt at tilmelde den enkelte lejer hos leverandøren Nævnet har med henvisning til lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1, vedtaget, at udlejeren ikke har været berettiget til at forpligte lejeren til at betale for renovation direkte til forsyningsselskabet. Udlejeren skal som følge heraf afmelde lejeren hos forsyningsselskabet. [læs mere]                                              
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnummer 15-458
03-02-2017
LEJER SKULLE BETALE SÆRSKILT FOR FORBRUG AF EL, VARME OG VAND
Parterne er uenige om hvorvidt lejer er forpligtet til at betale direkte til forsyningsselskaberne, hvorvidt lejer har krav på forbrugsregnskab fra udlejer og hvorvidt udgifter til forbrug er indeholdt i den opkrævede lejebetaling. Nævnet finder, at udlejer bærer risikoen for den usikkerhed der er i kontrakten hvorfor at varme, vand og el leveres af udlejer. Udlejer skal derfor udarbejde forbrugsregnskaber i henhold til reglerne i "Lov om leje".
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart afgørelse i sagsnummer 2016-000208-23 i ejendommen Østergade 20 [...]
12.05.2016

LEJER VAR IKKE FORPLIGTIGET TIL AT BETALE RENOVATION DIREKTE TIL FORSYNINGSSELSKABET
Huslejenævnet i Odense har afgjort, at udlejeren ikke har været berettiget til at forpligte lejeren til at betale for renovation direkte til forsyningsselskabet. Udlejeren skal som følge heraf afmelde lejeren hos forsyningsselskabet. Lejeren har således krav på tilbagebetaling af de beløb, som lejeren har betalt til renovation. [læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune
01-12-2016
INDIVIDUELLE VANDMÅLER - BETALING FOR VAND
Højesteret har fastslået, at særskilt betaling for vand som tillæg til lejen er betinget af, at lejerens forbrug er opgjort i henhold til individuel forbrugsmåling, og at en aftale om særskilt betaling for vand uden forbrugsmåler er ugyldig som stridende mod de ufravigelige bestemmelser i lejelovgivningen og at betaling af vand derfor anses som indeholdt i lejen. I vort medlems lejemål var der ikke individuelle vandmålere hvorfor huslejenævnet afgjorde at betaling for vand var indeholdt i lejen og at lejer dermed havde krav på tilbagebetaling af aconto-beløb.
Kilde: Huslejenævnets afgørelse i sagsnummer 15-080 i ejendommen Buchwaldsgade 57, 5000 Odense C
Din fynske lejerforening
Den fynske lejerforening
Tilbage til indhold