Forbrug almen - Lejernyt - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn-din lejerforening

Gå til indhold

Forbrug almen

Afgørelser > Beboerklagenævn
FRISTERNE FOR UDSENDELSE AF FORBRUGSREGNSKABER IKKE OVERHOLDT
Beboerklagenævnet i Odense har vedtaget at nægte at godkende varmeregnskabet og vandregnskabet. De korrigerede varme- og vandregnskaber udsendt den 2. november 2021 overholdt hverken 3 eller 4 måneders fristen i almenlejelovens § 56 hvorfor varmeregnskabet ikke kunne godkendes. Udlejeren kunne herefter ikke kræve efterbetaling hos lejeren jf. almenlejeloven § 58, i alt 4.694,74 kr.
Kilde: Beboerklagenævnet  i Odense Kommune, sagsnr. 22002 Jens Juels Vej 36, 5230 Odense M
27-03-2023
UDLEJER KRAV PÅ EFTERBETALING AF VARME BORTFALDT
Udlejer, Civica, har ved brev indbragt en sag for beboerklagenævnet vedrørende lejers indsigelse mod forbrugsregnskabet for perioden 1. september 2020 til 31. august 2021. Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede forbrug efter nyt regnskab af 7. juni 2022 udgjorde 2.240,05 kr., og at der er betalt 2.010,- kr. i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 230,05 kr. Da hverken 3 eller 4 måneders fristen i almenlejelovens § 56 var opfyldt godkendte beboerklagenævnet ikke regnskabet hvorfor udlejer krav på efterbetaling bortfaldt. [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet  i Odense Kommune, sagsnr. 22-037 Hyldevænget 4, Odense SØ
24-02-2023
UDLEJER INDBRAGTE LEJERS INDSIGELSE FORSENT FOR BEBOERKLAGENÆVNET
Udlejeren, CIVICA, har ved brev til beboerklagenævnet indbragt en sag om lejerens indsigelse mod forbrugsregnskabet for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede varmeforbrug udgjorde 22.148,11 kr., og at der er indbetalt 14.868,00 kr. i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 7.280,11 kr. Udlejer indbragte lejers indsigelse for beboerklagenævnet den 12. marts 2021, hvilket ikke er rettidigt i henhold til almenlejelovens § 56, stk. 3´s 3 måneders frist. Nævnet afgjorde derfor at udlejeren herefter ikke kan kræve efterbetaling hos lejeren.[Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 21-016 Ridderhatten 124, Odense
02-12-2022
EFTERBETALINGEN BORTFALDT DA VARMESTEREN VAR GJORT OPMÆRKSOM PÅ ET LØBENDE TOILET
Sagen i beboerklagenævnet omhandlede lejers indsigelse mod vandregnskabet hvor efterbetalingen udgjorde 24.356,47 kr. Det store vandforbrug skyldes et løbende toilet som lejeren havde gjort afdelingens varmemester opmærksom på. Da udlejer ikke efterfølgende havde fulgt op på lejers henvendelse godkendte nævnet ikke regnskabet og fastslog her efter at udlejer ikke kunne kræve tillægsbetalingen hos lejer på 24.356,47 kr. [Læs mere]
"LØBER DIT TOILET SÅ HUSK STRAKS AT GØRE UDLEJER OPMÆRKSOM PÅ DETTE OG FØLG OP PÅ HENVENDELSEN."
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 19-040 i ejendommen Juelsmindevej 20 i Odense.
04-02-2021
LEJER HÆFTEDE IKKE FOR TILLÆGSBETALINGEN I VANDREGNSKABET
Kollegieboligselskabet har indbragt en sag for beboerklagenævnet vedrørende lejerens indsigelse mod vandregnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018, specifikt perioden 15. juli 2018 til 31. december 2018. Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede vandforbrug udgjorde 4.789,18 kr., og at der er betalt 605,00 kr. i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om tillægsbetaling 4.184,18 kr. Nævnet har lagt til grund at lejeren den 16. juli 2019 retter henvendelse til udlejeren og oplyser, at trykknappen på toilettet ikke virker optimalt, da den sidder fast, hvis ikke der trykkes på en bestemt måde, hvilket medfører løbende toilet. Nævnet fandt at det ikke kunne komme lejeren til skade, at trykknappen på toilettet ikke virker optimalt, da lejeren allerede dagen efter overtagelsen af lejemålet gør udlejeren opmærksom herpå, og derfor har nævnet vedtaget at udlejeren har mistet sit krav på tillægsbetaling. [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense sagsnr. 19-011
03.12.2019
MANGLEDE MÅLERAFLÆSNING VED NEDTAGNING AF VARMEMÅLERE
Udlejeren har indbragt en sag for beboerklagenævnet vedrørende lejerens indsigelse mod varmeregnskabet for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017, specifikt perioden 1. oktober 2016 til 14. juni 2017. Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede varmeforbrug udgjorde 6.494,23 kr., og at der er betalt 4.080,00 i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 2.414,23 kr.. Nævnet har i medfør af § 56, stk. 3 i almenlejeloven vedtaget at nægte varmeregnskabets godkendelse hvor efter udlejer ikke kan kræve efterbetaling hos lejeren. Beboerklagenævnet lagde vægt på at der ikke var sket aflæsning af målerne ved nedtagning og forbruget er beregnet ud fra den tidligere lejers forbrug. [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense sag nr. 18-013
11.04.2019
MANGLENDE MÅLERAFLÆSNING VED NEDTAGNING AF VANDMÅLERNE
Udlejeren har ved brev indbragt en sag for beboerklagenævnet vedrørende lejerens indsigelse mod vanderegnskabet for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017, specifikt perioden 1. oktober 2016 til 14. juni 2017. Udlejeren er Boligforeningen Kristiansdal. Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede vandforbrug udgjorde 2.500,68 kr., og at der er betalt 1.232,50 i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 1.268,18 kr.. Nævnet lagde til grund at der burde have været foretaget aflæsning ved nedtagning af målerne, at forbruget er beregnet ud fra den tidligere lejers forbrug, og at nævnet er bekendt med en sag, hvor Brunata oplyser, at det mest korrekte er, at beregne ud fra gennemsnittet i ejendommen. Beboerklagenævnet har på baggrund heraf har vedtaget at nægte regnskabets godkendelse. Udlejeren kan herefter ikke kræve efterbetaling hos lejeren. [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense sag nr. 18-014
05.02.2019
Din fynske lejerforening
Den fynske lejerforening
Tilbage til indhold