Lejernyt - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn-din lejerforening

Gå til indhold
HUSLEJENÆVNET I ODENSE NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE MED 9.424,00 KR. I ET FORBEDRET LEJEMÅL
Lejerens repræsentant har indbragt en sag om den årlige leje på 99.034,20 kr. ekskl. varme. Ifølge Bygnings- og Boligregisteret er det lejede en 3-værelses lejlighed på 87 m2 beliggende i en ejendom opført i 1935. Nævnet har i medfør af § 15, stk. 1, i boligreguleringsloven vedtaget at fastsætte lejen i overensstemmelse med boligreguleringslovens § 5, stk. 2, og har herefter vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 1. januar 2021 til kr. 89.610,00 ekskl. varme. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, Falen 9, sagsnr. 21-184
27-01-2023
REGERINGENS LOVFORSLAG OM LOFT OVER HUSLEJESTIGNINGER ER VEDTAGET
Lov om ændring af lov om leje og lov om boligforhold (loft over huslejestigninger som følge af udviklingen i nettoprisindekset) samt bekendtgørelse om opgørelse af stigningen i de rimelige og nødvendige udgifter knyttet til ejendommen er nu vedtaget af folketinget.
Det fremgår af det vedtagne lovforslag
  • At det træder i kraft den 30. september 2022 (jf. § 3, stk. 1.)
  • At det også har virkning på lejereguleringer, som er meddelt inden lovens ikrafttræden, dog først fra det tidligste tidspunkt, hvor lejeaftalen efter lovens ikrafttræden kunne være bragt til ophør ved lejerens opsigelse (jf. § 3, stk. 2 at §1, nr. 1 og 4-6)
Kilde: 22.09.2022 Folketinget L 210
NYT KONTOR - ADRESSEN ER LUMBYVEJ 11, INDGANG C, 2. TV


HØJESTERET NEDSATTE DEN AFTALTE LEJE TIL NIVEAUET FOR SAMMENLIGNELIG LEJEMÅL I EJENDOMMEN
Den aftalte leje for lejemålet var mere byrdefuld end lejevilkårene for øvrige sammenlignelige lejemål i samme ejendom.
Efter lejelovgivningen kan der ikke ved indgåelse af en lejeaftale aftales en leje eller lejevilkår, der efter en samlet bedømmelse er mere byrdefulde for lejeren end de vilkår, der gælder for andre lejere i ejendommen jf. boligreguleringslovs § 5, stk. 9 (nu lejelovens § 22, stk. 1)
Dom afsagt den 9. september 2022 [Læs mere]
Kilde: Sag BS-27157/2021-HJR
12-09-2022
!!!! VIGTIG DOM - LEJER PAS PÅ !!!!
DIGITALT INDSIGELSE MOD EN OPSIGELSE AF LEJEMÅLET IKKE GYLDIG - LÆS  MERE

AFTALE OM FRAFLYTNING - TÆNK DIG OM - LAD DIG IKKE PRESSE
"Se videoen og bliv klogere"
AFTALE OM FRAFLYTNINGSKRAV - TÆNK DIG OM - LAD DIG IKKE PRESSE
 Hvis der i fraflytningsrapporten er plads til to underskrifter, og HVIS DU har fået mulighed for ALENE at skrive under til bekræftelse af modtagelsen af rapporten, vil en aftale om istandsættelse for din regning sandsynligvis blive anset for indgået, hvis DU UNDERSKRIVER to gange! Så underskriv KUN en gang for modtagelsen af en kopi af fraflytningsrapporten så bliver du ikke ved en aftale ansvarlig for udførelsen af bestemte arbejder eller påtager dig at betale et bestemt beløb til dækning af istandsættelsesomkostningerne. [Læs mere]
UDSÆTTELSE AF LEJER AF LEJEMÅLET, NÆGTES FREMME AFGJORDE ØSTRE LANDSRET
Der fremlagdes kæreskrift, hvorved Fyns Almennyttige Boligselskab har kæret kendelse afsagt af retten i Odense, fogedretten, hvor efter anmodning om udsættelse af lejer af lejemålet beliggende i Munkebo, nægtes fremme. Henset til, at der ikke er oplyst om forhold begået i tilknytning til lejemålet efter 2019, finder landsretten det ikke godtgjort at lejer har tilsidesat god skik og orden således, at fraflytningen på nuværende tidspunkt er påkrævet. Landsretten stadfæster derfor fogedrettens kendelse.[Læs mere]
Kilde: BO291000-NTH og 2. afd. Kære nr. B-291æ22
20-01-2023
SYNSRAPPORTEN VAR IKKE UDFYLDT KORREKT - UDLEJERS KRAV BORTFALDT
Huslejenævnet fandt, at udlejer ikke havde udfyldt synsrapporten korrekt for så vidt angår, hvilke arbejder lejer hæfter. På dette grundlag fandt nævnet, at udlejer ikke havde overholdt formalia i lejelovens § 187, stk. 3 og stk. 4, hvorfor udlejers krav på istandsættelse bortfaldt. Lejer havde derfor krav på tilbagebetaling af det fulde indbetalte depositum på 18.000,00 kr. Da nævnet med afgørelsen gav lejer fuldt ud medhold, blev udlejer pålagt at betale et gebyr på 6.102,00 kr. til huslejenævnet. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune, Algade 26, 1. th., 5750 Ringe
13-01-2023
UDLEJERS VARSLING AF LEJEFORHØJELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG
Huslejenævnet fandt, at varslingen var ugyldig som følge af at kravet om lejeforhøjelse ikke overholdt reglerne lejelovens § 44, stk. 2 og 3 (nye lov) som fastslår at kravet om lejeforhøjelse skal fremsættes skriftligt og indeholde en angivelse af lejeforhøjelsens størrelse. Kravet skal tillige indeholde oplysning om grunden til lejeforhøjelsen samt om lejerens adgang til at gøre indsigelse. Lejerne havde krav på tilbagebetaling af for meget betalt husleje.[Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune, Dyreborgvej 43A, 5600 Faaborg
06-01-2023
UDLEJERS FEJLAFKRYDSNING MEDFØRTE AT EN REDUKTION PÅ 7.000,00 KR.
Udlejer havde i flytterapporten vedrørende træværk afkrydset både ”lejer” og ”udlejer”. Udlejer havde dermed for så vidt angår træværk ikke reklameret tilstrækkeligt specifikt overfor lejer hvorfor huslejenævnet fandt grundlag for at tilsidesætte udlejers krav på istandsættelse for så vidt angår maling af træværk. Huslejenævnet fastsatte udgiften til maling af træværk skønsmæssigt til 7.000,00 kr., som dermed skulle fratrækkes udlejers samlede krav mod lejer. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune, Rosenvej 7, 5792 Årslev
16-12-2022
UDLEJER SKULLE TILBAGE ULOVLIGT OPKRÆVET TRAPPELEJE SOM UDGJORDE 260,00 KR. PR. MÅNED
Lejer har indbragt en sag om lejens størrelse herunder betaling i henhold til trappeleje. Nævnet fandt at lejemålet var omfattet af reglerne om fri lejefastsættelse hvor lejen alene kan reguleres efter nettoprisindeks. Nævnet fandt at udlejer ikke kunne regulere lejen som gjort og derfor skulle tilbagebetale for meget betalt leje månedligt 260,00 kr. fra og med 05.10.2018. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune, Søvænget 2B, 5642 Millinge
09-12-2022
UDLEJER INDBRAGTE LEJERS INDSIGELSE FORSENT FOR BEBOERKLAGENÆVNET
Udlejeren, CIVICA, har ved brev til beboerklagenævnet indbragt en sag om lejerens indsigelse mod forbrugsregnskabet for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede varmeforbrug udgjorde 22.148,11 kr., og at der er indbetalt 14.868,00 kr. i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 7.280,11 kr. Udlejer indbragte lejers indsigelse for beboerklagenævnet den 12. marts 2021, hvilket ikke er rettidigt i henhold til almenlejelovens § 56, stk. 3´s 3 måneders frist. Nævnet afgjorde derfor at udlejeren herefter ikke kan kræve efterbetaling hos lejeren.[Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 21-016 Ridderhatten 124, Odense
02-12-2022
UDLEJERS ISTANDSÆTTELSESKRAV VAR FREMSENDT FORSENT
Lejers repræsentant har indbragt sag for Huslejenævnet i Assens Kommune med anmodning om stillingtaget til en fraflytningstvist samt stillingtagen til betaling af husleje i opsigelsesperioden. Lejer har opsagt lejemålet den 16. april 2021 og er fraflyttet den 17. juli 2021. Den 11. august 2021 har udlejer i en sms fremsat krav om maleristandsættelse med 8.000 kr. og rengøring med 1.000 kr.  Formalia i forbindelse med lejers fraflytning er ikke overholdt, idet udlejer ikke rettidigt har fremsat fraflytningskrav mod lejer, hvorfor udlejer har mistet retten til at gøre fraflytningskravene gældende jf. lejelovens § 98, stk. 2. Udlejer skal derfor tilbagebetale lejer det indbetalte depositum. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens kommune, sagsid. 21 18521 - sagsadresse Ramsherred 12, Aarup
26-11-2022
HUSLEJENÆVNET GODKENDTE KUN AT LEJEN BLEV FORHØJET TIL ÅRLIGT 21.000,00 KR.
Lejeforhøjelsen er varslet over for lejeren ved brev, hvorefter den årlige leje er krævet forhøjet fra årligt 18.000,00 kr. til årligt 30.000,00 kr. Begge beløb er ekskl. varme og antenne. Lejeren har fremsat indsigelse mod lejeforhøjelsen. Huslejenævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget at godkende, at den årlige leje pr. 1. oktober 2020 forhøjes, ikke som varslet, men skønsmæssigt til årligt 21.000,00 kr. ekskl. a conto varme og antennegebyr.[Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense, sagsnr. 20-255 - sagsadresse Dronningensgade 33 D, 5000 Odense
18-11-2022
SLUTOPGØRELSEN OPLYSTE IKKE AT UDGIFTEN VAR 10% HØJERE END DEN FORELØBIGE OPGØRELSE
Den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne på 93.141,04 kr. indeholdt ikke oplysning om, at udgifterne overskred den foreløbig anslåede udgift på 72.983,94 kr. med mere en 10%. Beboerklagenævnet vedtog har efter med henvisning til § 17, stk. 1 i bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger at udlejers krav mod lejeren om betaling for istandsættelsesarbejderne bortfaldt.[Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense, sagsnr. 22-007 - udlejer CIVICA
11-11-2022
UDLEJER OVERHOLDT IKKE FORMALIA VED LEJERS FRAFLYTNING - NY EJER
Lejers advokat har indbragt en fraflytningstvist for huslejenævnet. Huslejenævnet fastslog at udlejer der var "flerudlejer" ikke havde indkaldt til fraflytningssyn eller fremsat krav i en fraflytningsrapport hvorfor reglerne i lejelovens § 98, stk. 3 og 4 ikke var overholdt. På denne baggrund afgjorde nævnet at den nye ejer af ejendommen skulle tilbagebetale det indbetalte depositum på 13.500,00 kr. Beløbet forrentes i henhold til renteloven. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart, sagsid. 2022-001720-13 - Østergade 3 i Gelsted
03-11-2022
HØJESTERET FASTSLOG AT UDLEJERS KRAV VEDRØRENDE EN SKJULT MANGEL VAR REJST FORSENT
Udlejers krav vedrørende en skjult mangel ved fraflytning af lejemål var ikke rejst uden ugrundet ophold og var derfor fremsat for sent. I slutningen af marts 2017 blev udlejer bekendt med en skjult mangel og reklamerede over for L1 og L2 den 4. maj 2017. [Læs mere]
Kilde: BS5817/2021 -HJR afgjort 01.09.2021
03-02-2022
DER VAR FORETAGET ÆNDRINGER AF TYPEFORMULAREN FOR LEJEKONTRAKTEN
Der er af udlejer foretaget ændringer af typeformularen for lejekontrakten, og lejeaftalen er herefter ikke indgået på en gyldig typeformular, jf. lejelovens § 5, stk. 2. Lejer hæfter derfor ikke for istandsættelseskravet. Nævnet skal samtidig bemærke, at synsrapporten ikke er korrekt udfyldt. Udlejer skal derfor tilbagebetale hele den indbetalte depositum til lejer fastslog huslejenævnet. Udlejer blev yderligere af huslejenævnet pålagt at tilbagebetale den opkrævede udgift til renovation og til vand. Da lejer fik fuldt medhold blev udlejer af nævnet desuden tillagt at betale et tillægsgebyr på 6.024,00 kr. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens, sagsid. 21 13976
27-01-2022
KRAVET OM ISTANDSÆTTELSE VAR IKKE TILSTRÆKKELIGT SPECIFICERET HVORFOR DET BORTFALDT
Lejers advokat har på vegne den tidligere lejeR indbragt sag for huslejenævnet. Sagen vedrører uenighed i forhold til depositumafregning, herunder lejers pligt til istandsættelse. Nævnets flertal har vedtage at udlejer har fortabt sit krav på istandsættelse jf. lejelovens § 98 stk. 2, allerede fordi kravet ikke rejst tilstrækkeligt specificeret. Lejer har krav på tilbagebetaling af det fulde depositum. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart, sagsid. 2020-015375-21
18-01-2022
KRAVET OM ISTANDSÆTTELSE VAR IKKE TILSTRÆKKELIGT SPECIFICERET HVORFOR DET BORTFALDT
Lejers advokat har på vegne den tidligere lejeR indbragt sag for huslejenævnet. Sagen vedrører uenighed i forhold til depositumafregning, herunder lejers pligt til istandsættelse. Nævnets flertal har vedtage at udlejer har fortabt sit krav på istandsættelse jf. lejelovens § 98 stk. 2, allerede fordi kravet ikke rejst tilstrækkeligt specificeret. Lejer har krav på tilbagebetaling af det fulde depositum. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart, sagsid. 2020-015375-21
18-01-2022
LEJEAFTALEN INDGÅET PÅ UGYLDIG TYPEFORMULAR - UDLEJER KUNNE IKKE KRÆVE ISTANDSÆTTELSE
Lejeaftalen er indgået på forkert typeformular, hvorfor lejelovens almindelige bestemmelser finder anvendelse, jf. lejelovens § 5 stk. 2. Udlejer har således haft vedligeholdelsespligten og kan ikke rette noget krav mod lejer om istandsættelse af lejemålet efter lejers fraflytning. Udlejer skal tilbagebetale den indbetalte depositum på 12.000 kr. til lejer og blev pålagt at betale et tillægsgebyr på 6.000,00 kr. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens, sagsid. 20 23618
13-01-2022
7 UGER - ENDELIG FLYTTEOPGØRELSE IKKE FREMSENDT UDEN UNØDIG FORSINKELSE
Nævnet har lagt til grund, at tvisten drejer sig om, hvorvidt lejer kan tilpligtes at betale for fraflytningskrav, som det fremgår af udlejers endelige opgørelse af 22. september 2021, svarende til kr. 7.904,26 i normalistandsættelse. Den endelige opgørelse er sendt til lejer den 22. september 2021. Den sidste faktura vedrørende istandsættelsen er dateret den 5. august 2021. Den endelige opgørelse derfor er fremsendt til lejer ca. 7 uger efter den sidste faktura, og kan således i henhold til retspraksis ikke anses for at være fremsendt uden unødig forsinkelse. Udlejerens krav mod lejeren om betaling for istandsættelsesarbejder er derfor bortfaldet. [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense, sagsnr. 21-044
03-01-2022
MANGLENDE SVAR - UDLEJER SKAL TILBAGEBETALE DEPOSITUM  SAMT BETALE GEBYR
Ved brev har den tidligere lejer, indbragt en sag for huslejenævnet, om afregning af depositum i forbindelse med fraflytning. Der er afsendt høringsbrev til udlejer. Da udlejer ikke reagerede herpå, blev der afsendt yderligere rykkerbreve disse breve er også ubesvaret. Nævnet har derfor i medfør lejelovens § 106, stk. 4, jf. boligreguleringslovens § 42, stk. 2 vedtaget at fastslå, at lejerne har krav på tilbagebetaling af 9.000,00 kr., svarende til lejers depositum. Nævnet har endvidere beslutte at pålægge udlejeren at betale et tillægsgebyr på 6.024,00 kr. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense, sagsnr. 21-071
16-12-2021
DE SÆRSKILTE BETALTE A CONTO BIDRAG TIL VAND OG EL SKULLE TILBAGEBETALES
Ud fra lejekontraktens angivelse betragter nævnet de anførte beløb med 500 kr. til vand og 500 kr. til el pr. måned som a conto betaling til forbrug. Nævnet anser herefter den årlige leje til at udgøre 60.000 kr. ekskl. a conto varme, vand og el. Der er ikke individuelle målere i lejemålet, hvorfor udlejer ikke kan udskille en del af lejen til særskilt betaling. Derimod er lejers forbrug af vand og el inkluderet i lejen. Nævnet anser herefter den årlige leje til at være 60.000 kr. incl. vand og el, ekskl. a conto varme. Udlejer skal som følge heraf tilbagebetale lejer de indbetale aconto betalinger til vand og el. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens Kommune, sagsid. 213549
08-12-2021
EN DEL AF FRAFLYTNINGSKRAVET VAR IKKE TILSTRÆKKELIG TYDELIGT FREMSAT
I fraflytningsrapporten var der krav om istandsættelse af haven. Kravet blev tilsidesat af huslejenævnet, da lejer ikke havde overtaget pligten til at vedligeholde haven. I fraflytningsrapporten var angivet at at der skal ske oprydning/rengøring i kælder. Kravet var mærket R/U. Af rapporten fremgik, at bogstavet R betød rengøring, hvorimod bogstavet U betød udlejer. Kravet var således ikke rejst med tilstrækkelig tydelighed overfor lejeren og blev tilsidesat af huslejenævnet allerede af den grund. Lejer skulle derfor ikke betale for havearbejde, montage af rottenet og rengøring af kælder, opgjort til ialt 11.187,50 kr. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart Kommune, sagsnr. 2021-000995-31
03-12-2021e
BEBOERKLAGENÆVNET PÅLAGDE UDLEJER AT RETTE TERRASSE OP OG OMLÆGGE TRAPPEN
Lejerforening Fyn har på vegne af lejer indbragt en sag om udlejers pligt til vedligeholdelse af lejemålets terrasse. Da det ikke af lejekontrakten og vedligeholdelsesreglementet fremgik at vedligeholdelse af terrassen på hvilede lejeren fastslog nævnet at lejeren ikke kunne pålægges at vedligeholde terrassen. På denne baggrund pålagde beboerklagenævnet udlejer at rette terrassen op samt at omlægge trappen, således at den er sikker at færdes på. [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense  Kommune, sagsnr. 19-014
23-11-2021
HUSLEJENÆVNET GODKENDTE AT LEJEN BLEV FORHØJET MEN IKKE SOM VARSLET
Sagen vedrørte uenighed om en af udlejer varslet lejeforhøjelse fra månedlig 5.100,00 kr. til 7.600,00 kr. ekskl. forbrug. Huslejenævnet afgjorde efter en besigtigelse af lejemålet at den hidtigede betalte årlige leje på 61.200,00 kr. ekskl. forbrug var væsentlig lavere end det lejedes værdi. Med virkning fra 1. juli fastsatte huslejenævnet en ny årlig leje ekskl. forbrug til 72..600,00 svarende til 6.050,00 kr. månedlig. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart  Kommune, sagsnr. 2021-006142-14 i ejendommen Jægersmindevej 17, Harndrup.
17-11-2021
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE MED 36.650,00 KR.
Lejerforening Fyn indbragte på vegne af et medlem en sag om lejens størrelse, en aftale om trappelejeforhøjelse og en aftale om særskilt betaling for vand for Huslejenævnet i Odense. Huslejenævnet nedsatte den aftalte årlige leje på 81.600,00 kr. til en årlig leje på 44.950,00 kr. og fastslog at den aftalte trappelejeregulering var ulovlig. Yderligere afgjorde huslejenævnet at udlejer ikke kunne kræve særskilt betaling for vand samt at lejeren havde et tilbagebetalingskrav på de indbetalte a conto bidrag. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense  Kommune, sagsnr. 20-113-114 i ejendommen Thuresensgade 3
11-11-2021
BEBOERKLAGENÆVNET GODKENDTE IKKE UDLEJERS ISTANDSÆTTELSESKRAV
Sagen beboerklagenævnet omhandlede de tidligere lejeres pligt til fraflytning af en almen bolig. Udlejers endelige istandsættelseskrav var opgjort til 7.333,09 kr.. Nævnet har i medfør § 29 i almenlejeloven vedtaget ikke at godkende udlejers fremsatte krav i forbindelse med fraflytningen. Beboerklagenævnet lagde vægt på at udlejer ikke havde sikret sig dokumentation for misligholdelsesarbejderne i form af billeddokumentation. [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense  Kommune, sagsnr. 20-051
03-11-2021
EFTERBETALINGEN BORTFALDT SOM FØLGE AF AT VANDREGNSKABET VAR FREMSENDT FOR SENT TIL LEJEREN
Sagen i huslejenævnet omhandlede gyldigheden af vandregnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Det første vandregnskab til lejeren indeholdt ikke oplysning om lejers adgang til at gøre indsigelse hvorfor udlejer fremsendte et nyt vandregnskab til lejeren som indeholdt oplysning om lejerens adgang til at gøre indsigelse. Det nye regnskab til lejeren blev ikke fremsendt til lejeren inden for den i lejelovens § 43 anførte frist hvorfor huslejenævnet afgjorde at udlejer havde mistet i krav på tillægsbetaling som krævet i vandregnskabet. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens Kommune, sagsid. 20 14959
18-03-2021
EFTERBETALINGEN BORTFALDT DA VARMESTEREN VAR GJORT OPMÆRKSOM PÅ ET LØBENDE TOILET
Sagen i beboerklagenævnet omhandlede lejers indsigelse mod vandregnskabet hvor efterbetalingen udgjorde 24.356,47 kr. Det store vandforbrug skyldes et løbende toilet som lejeren havde gjort afdelingens varmemester opmærksom på. Da udlejer ikke efterfølgende havde fulgt op på lejers henvendelse godkendte nævnet ikke regnskabet og fastslog her efter at udlejer ikke kunne kræve tillægsbetalingen hos lejer på 24.356,47 kr. [Læs mere]
"LØBER DIT TOILET SÅ HUSK STRAKS AT GØRE UDLEJER OPMÆRKSOM PÅ DETTE OG FØLG OP PÅ HENVENDELSEN."
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 19-040 i ejendommen Juelsmindevej 20 i Odense.
04-02-2021
Din fynske lejerforening
Den fynske lejerforening
Tilbage til indhold