Lejernyt - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn - din lejerforening

Gå til indhold
KONTORET HOLDER LUKKET I UGE 43 FRA DEN 21. OKTOBER TIL OG MED 25. OKTOBER
LEJER SKULLE IKKE BETALE UDGIFTERNE TIL MALER VED FRAFLYTNINGEN
Lejerne flyttede midlertidig i forbindelse med udbedring af nogle skimmelproblemer til et andet lejemål. Efterfølgende aftalte parterne, at lejerne kunne forsætte med at bo i dette lejemål. Udlejer gjorde gældende at den oprindelige lejekontrakt også regulerer det nye lejemål og at lejerne således havde den indvendige vedligeholdelsespligt og derfor hæftede for maleristandsættelse ved fraflytning . Nævnet fandt, at der alene kunne være tale om succession af en lejeaftale,  hvis der forelå en klar og dokumentérbar aftale herom. En sådan aftale forelå ikke. Lejekontrakten vedrørende det tidligere lejemål er således ikke gældende for det lejemål lejerne flyttede over i . Nævnet bemærker, at parternes aftale om lejemålet også på andre måder adskiller sig fra lejeaftalen vedrørende det tidligere lejemål, idet lejemålet er mindre og huslejen lavere. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart - sagsnr. 2019-004488-12
17.09.2019


LLO UDGIVER BOG OM LEJEAFTALER
LLO udgav 18. januar 2019 bogen Lejeaftaler - en håndbog - den første af sin slags udgivet på dansk.
"Lejeaftaler - en håndbog" kan downloades gratis på LLO's hjemmeside: http://llo.dk/lejeaftaler og kan desuden købes i trykt udgave samme sted.
Bogen er skrevet af Anders Serup Svendsen, chefjurist i LLO. Bogen forsøger både at give gode råd til, hvordan en lejeaftale skal laves, og hvordan man skal fortolke en lejeaftale, der allerede er indgået.
Kilde: 21.01.2019 Lejernes Landsorganisation (LLO)
PERSONLIG HENVENDELSE TIL LEJERFORENING fYN
3x4 timer om ugen har vort kontor Skibhusvej 34, 5000 Odense C åbent for personlig henvendelse. Se kontorets åbningstiderne her.
BLIV MEDLEM AF LEJEFORENING FYN
ET BOLIGMINISTERIUM OG EN BOLIGMINISTER
Så er spændingen udløst og vi kender nu den nye regerings sammensætning og den konkrete resortfordeling! Boligområdet fik efter mange års nedprioritering igen sit eget samlede ministerium og en boligminister. Det blev Kaare Dybvad og læs her hvem han er.
Det politiske aftalepapir "Retfærdig retning for Danmark" omtaler det boligpolitiske område på side 14.
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE MED 18.825,00 KR.
Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1 vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 1. februar 2019 til skønsmæssigt 71.175,00 kr., ekskl. varme og vand.
Huslejenævnet har endvidere vedtaget at nedsætte det indbetalte depositum til 17.793,75 kr. [Læs mere]
Nævnets afgørelse er ikke enstemmig, idet nævnets mindretal har stemt for at nedsætte den pr. 1. februar 2019 aftalte årlige leje på 90.000,00 kr. skønsmæssigt til årligt 60.225,00 kr. ekskl. varme og vand.
Kilde: Huslejenævnet i Odense - sagsnr. 19-110
10.09.2019
DER VAR IKKE INDGÅET EN AFTALE OM FLYTTESYN MED FORKORTET VARSEL
Sagen angår for landsretten, om udlejer* og lejer havde indgået en aftale om flyttesyn med forkortet varsel i overensstemmelse med lejelovens § 98, stk. 3, 3. pkt., eller om udlejers krav på istandsættelse var bortfaldet, jf. lejelovens § 98, stk. 5. Det følger af lejelovens § 98, stk. 3, at en udlejer skal syne en beboelseslejlighed senest 2 uger efter, at udlejeren er blevet bekendt med, at fraflytning har fundet sted. Den fraflyttende lejer skal indkaldes skriftligt til synet med mindst 1 uges varsel. Udlejeren og lejeren kan dog aftale et kortere varsel, når lejeforholdet er ophævet eller opsagt. Af lejelovens § 98, stk. 5, fremgår, at udlejerens krav på istandsættelse efter stk. 1, bortfalder, ved overtrædelse af stk. 3 og 4. Landsretten fandt, at udlejer ikke havde løftet bevisbyrden for, at der var afholdt et flyttesyn, som lejer var indkaldt til efter reglerne i lejelovens § 98, stk. 3, og at udlejers krav på istandsættelse af lejemålet derfor var bortfaldet i medfør af lejelovens § 98, stk. 5. Den omstændighed, at lejemålet var fraflyttet ulåst, kunne ikke føre til et andet resultat.[Læs begrundelsen]
*)Bemærk at der et tale om en udlejer der har udlejet mere en beboelseslejlighed.
Kilde: Østre Landsret 05.04.2019 BS-39249/2018-OLR
22.05.2019
SALG AF EN RÆKKE EJENDOMSSELSKABER UDLØSTE IKKE TILBUDSPLIGT EFTER LEJELOVEN
Østre Landsret har den 26. april 2019 afsagt dom i fem sager, der angik spørgsmålet om, hvorvidt Carlsberg­fondets salg i 2016 af en række ejendomsselskaber, der hver ejede en udlejningsejendom, udløste tilbudspligt efter lejeloven. Efter lejelovens regler skal en udlejer i visse situationer tilbyde lejerne at overtage en ejendom på andelsbasis, inden den overdrages til anden side. Carlsbergfondet havde solgt aktierne i ejendomsselskaberne til datterselskaber af PFA Pension, JØP og DIP, der købte henholdsvis 49 %, 34 % og 17 % af aktierne i hvert af ejen­domsselskaberne. En del af lejerne i de respektive ejendomme anlagde efterfølgende sag mod ejendomssel­skaberne med påstand om, at selskaberne skulle anerkende, at ejendom­men skulle tilbydes ejendommens lejere på andelsbasis. Østre Landsret fastslog, at overdragelsen ikke udløste tilbudspligt, og frifandt ejendomsselskaberne. [Læs begrundelsen]
Kilde: Østre Landsret 27.04.2019
28.04.2019
MANGLEDE MÅLERAFLÆSNING VED NEDTAGNING AF VARMEMÅLERE
Udlejeren har indbragt en sag for beboerklagenævnet vedrørende lejerens indsigelse mod varmeregnskabet for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017, specifikt perioden 1. oktober 2016 til 14. juni 2017. Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede varmeforbrug udgjorde 6.494,23 kr., og at der er betalt 4.080,00 i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 2.414,23 kr.. Nævnet har i medfør af § 56, stk. 3 i almenlejeloven vedtaget at nægte varmeregnskabets godkendelse hvor efter udlejer ikke kan kræve efterbetaling hos lejeren. Beboerklagenævnet lagde vægt på at der ikke var sket aflæsning af målerne ved nedtagning og forbruget er beregnet ud fra den tidligere lejers forbrug. [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense sag nr. 18-013
11.04.2019
DEN AFTALTE ÅRLIGE HUSLEJE BLEV NEDSAT MED 25.164,00 KR.
I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en lejlighed på 80 kvm., beliggende i en ejendom fra 1933. Ejendommen er en blandet ejendom, idet der både er erhverv og bolig i ejendommen. Det fremgår af lejeaftalen, at parterne har aftalt lejeregulering efter en trappelejeklausul, hvoraf fremgår, at lejen reguleres hvert år pr. 1.1. Nævnet har derfor taget stilling til den forhøjede leje pr. 1. januar 2018 på 79.164,00 kr. ekskl. varme. Huslejenævnet har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1, vedtaget at nedsætte den aftalte årlige leje pr. 1. januar 2018 fra 79.164,00 kr. til 54.000,00 kr. ekskl. varme. Nævnet har endvidere vedtaget, at der ikke er grundlag for trappelejereguleringen pr. 1. januar 2019. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sag nr. 18-362
02.04.2019
ERSTATNINGSBOLIG EFTER BYFORNYELSESLOVEN TIL EN VÆSENTLIG HØJERE LEJE
Procesbevillingsnævnet har den 8. marts 2019 meddelt en lejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom der er afsagt af Østre Landsret den 5. november 2018. Lejeren havde i næsten 30 år beboet et lejemål bestående af en 4-værelseslejlighed i kommunen. Huslejen var 3.790 kr. pr. måned. I forbindelse med byfornyelse af den ejendom, hvori hendes lejemål var beliggende, tilbød kommunen hende en erstatningsbolig efter byfornyelsesloven. Erstatningsboligen var – ligesom hendes eksisterende lejemål – en 4-værelseslejlighed i kommunen, men huslejen var på 13.116 kr. pr. måned. Lejeren gjorde indsigelse mod kommunens tilbud og gjorde i den forbindelse gældende, at huslejen var for høj. Kommunens byfornyelsesnævn besluttede imidlertid, at den tilbudte erstatningsbolig var passende, og at tilbuddet således var i overensstemmelse med byfornyelseslovens § 62, stk. 2, hvorefter erstatningsboligen blandt andet skal have passende kvalitet, udstyr og beliggenhed. Både Boligretten og Østre Landsret frifandt kommunen. [Læs mere]
Kilde: Procesbevillingsnævnet j. nr. 2018-22-0595
25.03.2019
AFTALE OM AT EKSPERTGRUPPE SKAL UNDERSØGE BOLIGREGULERINGSLOVENS § 5, STK. 2
Den 14. juni 2014 indgik den daværende regering (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten aftale om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Parterne er nu enige om, at de seneste måneders offentlige debat om udenlandske virksomheders opkøb af boligudlejningsejendomme i Danmark kræver en undersøgelse af problemstillingen vedrørende boligreguleringslovens § 5, stk. 2. Undersøgelsen vil have til formål at skabe et sagligt grundlag for politiske drøftelser om behovet for at ændre de gældende regler.  Derfor er parterne enige om at nedsætte en ekspertgruppe, som skal undersøge omfanget og virkningerne af § 5 stk. 2 og komme med anbefalinger til eventuelle ændringer af loven. Når rapporten foreligger, vil transport-, bygnings- og boligministeren indkalde partierne til politiske drøftelser. Parterne er enige om, at forligsparterne stilles frit i forhold til § 5 stk. 2 problemstillingen efter arbejdsgruppens afrapportering og således ikke er bundet af forliget på dette punkt, når der skal tages stilling til ekspertgruppens anbefalinger. [Læs kommissoriet]
Kilde: Transport-, bygnings- og boligministeriet
07.03.2019
TVIST OM ISTANDSÆTTELSE VED  FRAFLYTNING
Ved brev af har lejeren indbragt en tvist om afregning af hendes depositum efter fraflytning. Det fremgår af sagen, at lejeren opsagde lejemålet den 29. november 2017 og at lejeren fraflyttede lejemålet den 26. november 2017. Udlejeren afholdte den 5. januar 2018 fraflytningssyn efter han af lejeren blev gjort bekendt med, hvor nøglerne befandt sig. Lejeren deltog ikke i fraflytningssynet. Udlejeren fremsender pr. mail den 11. januar 2018 en flytteopgørelse til lejeren. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1., nr. 4 vedtaget, at lejeren har krav på tilbagebetaling af sit fulde depositum, dog således, at udlejeren kan tilbageholde kr. 500,00 til ekstravarme. Nævnet lagde til grund at udlejeren har mere end en beboelseslejlighed og at udlejer ikke overfor nævnet har dokumenteret at flyttesynet blev foretaget i overenstemmelse med reglen i lejelovens § 98, stk. 3 og stk. 4 hvorfor udlejers krav om istandsættelse bortfalder. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sag nr. 18-014
26.02.2019
TVIST OM ET FRAFLYTNINGSKRAV, EN LEJESTIGNING OG FORBRUG
Lejers repræsentant har på vegne af lejer indbragt sag for Huslejenævnet i Assens Kommune, med anmodning om stillingtagen til en fraflytningstvist, en lejestigning samt til gyldigheden af forbrugsregnskaber. Da lejer har boet i lejemålet under 1 år, og da en nyistandsættelse er beregnet til at holde i 5 år, har nævnet beregnet, at lejer skal betale 3.250,00 kr. til istandsættelse af lejemålet. Lejer skal her efter have tilbagebetalt 13.000,00 kr.. Den varslede lejestigning pr. 1. februar 2018 via SMS fra udlejer til lejer er ikke gyldig varslet. Lejer skal tilbagebetales 600,00 kr. Da der ikke er aflagt gyldige regnskaber for forbrug af vand, varme og el, skal udlejer tilbagebetale lejers indbetalte a conto betaling i perioden 1. maj 2017 til 31. december 2017. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens Kommune sags id 18  14235
19.02.2019
LOVFORSLAG OM FREMME AF DIGITAL KOMMUNIKATION I BOLIGLEJEFORHOLD?
Den 4. oktober 2017 blev der i folketinget fremsat lovforslag om "Fremme af digital kommunikation i boliglejeforhold" . Der sker en væsentlig en ændring af de nugældende regler om "digitalkommunikation" (i Lov om leje og  i Lov om leje af almene boliger) herunder også af brugen af "digitalkommunikation" i forbindelse reglerne om" obligatorisk fraflytningsyn" det vil sige når udlejer har mere end en privat beboelseslejlighed. Lovforslaget forventes vedtaget den 14. december 2017 og træder i kraft for lejeaftaler indgået den 1. januar 2018 og senere. For bestående lejeaftaler træder loven først i kraft den 1. januar 2018 [læs mere]
Kilde: Folketinget
05-12-2017
Din fynske lejerforening
Den fynske lejerforening
Tilbage til indhold