Lejernyt - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn-din lejerforening

Gå til indhold
EFTERBETALINGEN BORTFALDT SOM FØLGE AF AT VANDREGNSKABET VAR FREMSENDT FOR SENT TIL LEJEREN
Sagen i huslejenævnet omhandlede gyldigheden af vandregnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Det første vandregnskab til lejeren indeholdt ikke oplysning om lejers adgang til at gøre indsigelse hvorfor udlejer fremsendte et nyt vandregnskab til lejeren som indeholdt oplysning om lejerens adgang til at gøre indsigelse. Det nye regnskab til lejeren blev ikke fremsendt til lejeren inden for den i lejelovens § 43 anførte frist hvorfor huslejenævnet afgjorde at udlejer havde mistet i krav på tillægsbetaling som krævet i vandregnskabet. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens Kommune, sagsid. 20 14959
18-03-2021


!!!! VIGTIG DOM - LEJER PAS PÅ !!!!
DIGITALT INDSIGELSE MOD EN OPSIGELSE AF LEJEMÅLET IKKE GYLDIG - LÆS  MERE
AFTALE OM FRAFLYTNINGSKRAV - TÆNK DIG OM - LAD DIG IKKE PRESSE
 Hvis der i fraflytningsrapporten er plads til to underskrifter, og HVIS DU har fået mulighed for ALENE at skrive under til bekræftelse af modtagelsen af rapporten, vil en aftale om istandsættelse for din regning sandsynligvis blive anset for indgået, hvis DU UNDERSKRIVER to gange! Så underskriv KUN en gang for modtagelsen af en kopi af fraflytningsrapporten så bliver du ikke ved en aftale ansvarlig for udførelsen af bestemte arbejder eller påtager dig at betale et bestemt beløb til dækning af istandsættelsesomkostningerne. [Læs mere]
EFTERBETALINGEN BORTFALDT DA VARMESTEREN VAR GJORT OPMÆRKSOM PÅ ET LØBENDE TOILET
Sagen i beboerklagenævnet omhandlede lejers indsigelse mod vandregnskabet hvor efterbetalingen udgjorde 24.356,47 kr. Det store vandforbrug skyldes et løbende toilet som lejeren havde gjort afdelingens varmemester opmærksom på. Da udlejer ikke efterfølgende havde fulgt op på lejers henvendelse godkendte nævnet ikke regnskabet og fastslog her efter at udlejer ikke kunne kræve tillægsbetalingen hos lejer på 24.356,47 kr. [Læs mere]
"LØBER DIT TOILET SÅ HUSK STRAKS AT GØRE UDLEJER OPMÆRKSOM PÅ DETTE OG FØLG OP PÅ HENVENDELSEN."
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 19-040 i ejendommen Juelsmindevej 20 i Odense.
04-02-2021
AFTALT AT LEJEMÅLET VAR RØGFRIT OG AT LEJER SKULLE RENSE FYRET
Sagen i huslejenævnet vedrørte uenighed om lejers pligt til istandsættelse ved fraflytning, som opgjort i fraflytningsrapporten. Af lejekontraktens § 11 fremgik blandt andet at lejemålet var røgfrit og at lejer skulle vedligeholde fyret med rensning. Ved besigtigelsen konstaterede huslejenævnet at der var røget i ikke ubetydeligt omfang i lejemålet, og at fyret ikke var rengjort ved fraflytningen. Som følge heraf afgjorde huslejenævnet blandt andet at lejer skulle betale for rengøring af fyret, betale hovedrengøring på grund af rygning i lejemålet samt for maling med en gang nikotinspærre på lofter, vægge og træværk. [Læse mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens Kommune, sagsnr. 2020-011075-12 i ejendommen Store Landevej 123 Aarup.
19-01-2021
DEN AFTALTE ÅRLIGE LEJE BLEV NEDSAT MED 17.793,00 KR.
Lejernes repræsentant Lejerforening Fyn har den 27. august 2020 indbragt en sag om huslejens størrelse på årligt 78.000,00 kr. ekskl. varme. Udlejeren er Pilegården Bolig ApS og er repræsenteret af Nova Administration ApS. Lejerforening Fyn har gjort gældende, at lejen skal fastsættes efter boligreguleringslovens § 5, stk. 1 og 9.  Det fremgår af sagen, at lejerne flyttede ind i lejemålet pr. 1. juni 2018, og at lejemålet udgør 79 m2. Udlejeren har påberåbt lejefastsættelse efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2, og har henvist til, at lejemålet blev gennemgribende moderniseret af den tidligere ejer, Odense Kommune, i 1983-1984.  Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet. Nævnet har i medfør af § 15, stk. 1, i boligreguleringsloven vedtaget at fastsætte lejen i overensstemmelse med boligreguleringslovens § 5, stk. 2, og har herefter vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 1. september 2020 til kr. 60.830,00 kr. ekskl. varme. Nævnet har endvidere vedtaget at nedsætte det indbetalte depositum til kr. 15.207,50 kr. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 20-275-276 i ejendommen Østergade 18, Odense.
13-01-2021
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN GÆLDENDE ÅRLIGE LEJE MED 12.450,00 KR.
Lejerens repræsentant har indbragt en sag om lejens størrelse. I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en lejlighed på 33 m2 beliggende i en ejendom fra 1930.  Lejemålet blev indgået den 15. august 2018, og den årlige leje blev aftalt til 37.200,00 kr. årligt ekskl. varme, vand og el. Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet.
Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget skønsmæssigt at nedsætte den gældende årlige leje til 24.750,00 kr., ekskl. varme og el, men inkl. vand. Lejenedsættelsen har virkning fra den 1. marts 2020. Nævnet har endvidere i medfør af lejelovens § 106, nr. 7, vedtaget, at udlejer ikke kan kræve særskilt betaling for vand. Lejer har således krav på tilbagebetaling af a conto beløb fra indflytningen den 15. august 2018. [Læs  mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense, sagsnr. 20-034 ejendommen Ingemannsvej 17, Odense
07-01-2021
BRUGTE UGYLDIG LEJEKONTRAKT HVORFOR LEJER IKKE HAVDE PLIGTEN TIL INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE
Lejeaftalen var indgået på typeformular A, 8. udgave, der på tidspunktet for lejeaftalens indgåelse ikke var en autoriseret lejeaftale, og som følge deraf er det udlejeren, der har pligten til indvendig vedligeholdelse med maling, hvidtning, tapetsering samt gulvbehandling. Huslejenævnet afgjorde at lejeren havde krav på at få tilbagebetalt hele sit depositum, nøgledepositum samt ekspeditionsgebyr, i alt 12.825,00 kr. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense, sagsnr. 19-276 ejendommen Filosofgangen 14, Odense
09-12-2020
IKKE RETTIDIGT FREMSAT KRAV OM ISTANDSÆTTELSE - DEPOSITUM SKULLE TILBAGEBETALES
Sagen angik uenighed om tilbagebetaling af depositum 27.900,00 kr. samt lejers eventuelle krav på refusion af leje for perioden 20. november 2019 – 30. november 2019, opgjort til 3.100.00 kr. Huslejenævnet afgjorde at udlejer skulle tilbagebetale det fulde depositum og leje for 20. november 2019 - 30. november 2019 til lejer, i alt 31.000,00 kr.. Nævnet lagde til grund at udlejer ikke havde fremsat krav om istandsættelse indenfor 14 dages fristen, angivet i lejelovens § 98 stk. 2 samt at ny lejer havde overtaget lejemålet den 20. november 2019. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart, sagsnr. 2020-002886-19 ejendommen Øster Alle 47 A, Middelfart
03-12-2020
LEJER SKULLE IKKE BETALE UDGIFTEN 1/10 AF OMKOSTNINGEN TIL TAPETSERING
Det fremgår af fraflytningsrapporten, som er udfærdiget i forbindelse med flyttesynet, at der ikke er rejst krav om at lejer skal betale 1/10 af udgiften til tapetsering. På trods af, at betaling af 1/10 af udgiften til tapetsering er en del af aftalegrundlaget, er det huslejenævnets opfattelse, at udlejer er forpligtet til at overholde bestemmelserne i lejelovens § 98, og at kravet derfor– for at udlejer ikke skal miste retten til at gøre kravet gældende - skal være medtaget i fraflytningsrapporten, jf. lejelovens § 98, stk. 2, jf. stk. 4.  Da dette ikke er tilfældet, bortfalder kravet, jf. stk. 5 [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens sags id: 20 2831 vedrørende ejendommen Bredgade 45, Vissenbjerg
26-11-2020
LEJER SKULLE BETALE SPILDEVANDSAFGIFTEN MEN IKKE BETALE FOR RENOVATION
Lejers repræsentant har på vegne den tidligere lejer indbragt sag for huslejenævnet. Sagen vedrører uenighed om betalinger for renovation og spildevandsafgift. Det fremgår af lejekontrakten, at udlejer har opkrævet a conto kr. 500,- pr. måned til renovation/afledning. Det kan ikke gyldig aftales at udlejer opkræver udgifter til renovation som et tillæg til lejen hvorfor lejer ikke ikke betale for renovation. Udlejer har derimod krav på, at lejer betaler spildevandsafgiften i lejeperioden, jf. lejelovens § 36. Huslejenævnet afgjorde her efter at udlejer skal tilbagebetale 9.491,00 kr. til lejer. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart i sagsnr. 2020-010314-13 i ejendommen Møllevej 14, 5591 Gelsted.
20-11-2020
LEJEN PÅ ÅRLIGT 63.000,00 KR. BLEV NEDSAT TIL ÅRLIGT 45.900,00 AF HUSLEJENÆVNET
Lejeren har indbragt en sag om den pr. 1. marts 2018 aftalte årlige leje på 63.000,00 kr. ekskl. varme. Udlejeren er Kabat Bolig ApS. Sagen er indbragt, da lejeren gør gældende, at lejen er for høj i henhold til lejemålets stand. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1 vedtaget, at nedsætte den årlige leje pr. 1. december 2019 til skønsmæssigt 45.900,00 kr., ekskl. varme. Nævnet har vedtaget at nedsætte det indbetalte depositum til 11.475,00 kr.
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnr. 19-289 i ejendommen Thorsgade 3, 5000 Odense C
15-11-2020
HØJESTERET: LEJERS INDSIGELSE MOD UDLEJERS OPSIGELSE KUNNE IKKE INDGIVES DIGITALT
Højesteret fandt, at en indsigelse pr. mail ikke opfylder kravet om skriftlighed i lejelovens § 87, stk. 2, og at lejerne derfor ikke havde overholdt fristen for skriftlig indsigelse på 6 uger. Højesteret fandt endvidere, at lejernes indsigelse ikke var af en sådan karakter, at den kunne tages under pådømmelse, selv om indsigelsesfristen var overskredet, og lejerne havde dermed fortabt retten til at få prøvet indsigelsen.
Vigtigt: Når du som lejer indgiver en indsigelse mod udlejers opsigelse af dit lejemål så skal du gøre det i et papirbrev som fremsendes som papirfremsendelse!
Kilde: Højesteret
23-10-2020
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN AFTALTE LEJE TIL 37.200,00 KR.
Ved brev har lejeren indbragt en sag for huslejenævnet om lejens størrelse for et klubværelse. Det fremgår af sagen, at lejemålet blev indgået den 1. maj 2019, og den årlige leje blev aftalt til 45.900,00 kr. inkl. forbrug. Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1, vedtaget at nedsætte den årlige leje til 37.200,00 kr. inkl. el, varme og internet. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense, sagsnr. 19-275, Filosofgangen 14, 2. -1, 5000 Odense C
18.09.2020
DEN ÅRLIGE LEJE BLEV NEDSAT MED 17.175,00 KR.
Lejers repræsentant har ved brev af 4. december 2019 indbragt en sag om den pr. 1. januar 2019 aftalte årlige leje på 84.000,00 kr. ekskl. varme, vand og antenne. I henhold til Bygnings- og Boligregisteret er det lejede et lejemål på 81 m2 beliggende i en ejendom opført i 1950. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget skønsmæssigt at nedsætte den årlige leje pr. 1. januar 2019 til 66.825,00 kr., ekskl. varme, vand og antenne. Nævnet har endvidere vedtaget at nedsætte det indbetalte depositum til 16.706,25 kr. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense, sagsnr. 19-322
24.03.2020
Din fynske lejerforening
Den fynske lejerforening
Tilbage til indhold