Lejernyt - Lejerforening Fyn

Go to content

Main menu:

DEN ENDELIGE FLYTTEOPGØRELSE IKKE FREMSENDT UDEN UNØDIG FORSINKELSE
Lejeren er fraflyttet den 17. januar 2016 en almen bolig, hvor der samtidig blev afholdt fraflytningssyn. Den foreløbige flytteopgørelse er sendt til lejeren den 18. januar 2016, og den endelige flytteopgørelse er sendt til lejeren den 14. marts 2016. Den sidste faktura vedrørende istandsættelsen er dateret den 26. januar 2016.
Den endelige opgørelse er fremsendt til lejeren ca. 7 uger efter den sidste faktura, og kan således i henhold til retspraksis ikke anses for at være fremsendt uden unødig forsinkelse, udlejerens krav imod lejeren dermed er bortfaldet jf. vedligeholdelsesbekendtgørelsens § 17, stk. 1 for almene boliger. Se også
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune
20-01-2017
PBS-gebyr ulovligt opkrævet
Højesteret har afgjort at aftale om at tillægge lejen PBS-gebyr var i strid med lejelovgivningen.
Følge os på "google+".
Personlig henvendelse
3x4 timer om ugen har vort kontor Skibhusvej 34, 5000 Odense C åbent for personlig henvendelse. Se kontorets åbningstiderne her.
Følge os på "facebook".
I Lejerforening Fyn er der mange opgave der dagligt bliver udført ud over de rent foreningspraktiske opgaver:
Der bliver hvert år behandlet mange unikke sagsforløb, hvor vi skriftligt er i dialog med modparter og/eller myndigheder på medlemmernes vegne.
Der ydes mundtlig telefonisk rådgivning til mange af vore medlemmer hver eneste uge.
Der kom i 2016 i alt 542.098,00 kr. ind i sager, hvor udlejer måtte udbetale tilgodehavende til vort medlem via vores konto. Udover det ligger der gevinsterne ved at vore medlemmer undgår at betale regninger fra udlejer, får lejen nedsat fremadrettet og lignende.
LEJER VAR IKKE FORPLIGTIGET TIL AT BETALE RENOVATION DIREKTE TIL FORSYNINGSSELSKABET
Huslejenævnet i Odense har afgjort, at udlejeren ikke har været berettiget til at forpligte lejeren til at betale for renovation direkte til forsyningsselskabet. Udlejeren skal som følge heraf afmelde lejeren hos forsyningsselskabet. Lejeren har således krav på tilbagebetaling af de beløb, som lejeren har betalt til renovation. [læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune
01-12-2016
DEN ENDELIGE FLYTTEOPGØRELSE IKKE FREMSENDT UDEN UNØDIG FORSINKELSE
Beboerklagenævnet fastslog at boligforeningens krav mod lejeren om betaling for istandsættelse af lejemålet ved fraflytning bortfaldt som følge af at den endelig opgørelse over standsættelsesudgifterne ikke var fremsendt til lejeren uden unødig forsinkelse. Der var gået ca. 6 uger efter sidste fakturas modtagelse før flytteopgørelsen blev fremsendt. [læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune
09-11-2016
VILKÅR OM LEJEFASTSÆTTELSE VAR IKKE UGYLDIGT
Højesterets flertal fastslog, at ugyldighedsvirkningen af, at udlejerne ikke havde opfyldt deres orienteringspligt forud for den første udlejning med lejefastsættelse efter § 5, stk. 2, ikke kunne udstrækkes til også at omfatte lejefastsættelsen ved efterfølgende udlejninger af de pågældende lejemål. Højesterets flertal gav derfor udlejerne medhold.[læs mere]
Kilde: Dom afsagt den 21. september 2016 i sag 271/2015 og sag 278/2015
31-10-2016
UDLEJERS FORHØJELSE AF A CONTO BIDRAG FOR VARME
Under en fogedsag havde en udlejer begæret lejerne af et lejemål udsat med henvisning til, at lejerne ikke havde betalt et forhøjet acontobidrag vedrørende varme og vand. Udlejer havde forhøjet acontobidragene for de resterende fem måneder af en regnskabsperiode til et niveau, der skabte fuld dækning for den forventede udgift i hele regnskabsåret. Modsat Fogedretten fandt Landsretten, at udlejer var berettiget til at forhøje acontobidragene som sket.
Procesbevillingsnævnet har meddelt lejerne tilladelse til kære til Højesteret af kendelsen, der er afsagt af Østre Landsret den 12. februar 2016.
Kilde: Procesbevillingsnævnet sagsnummer j.nr. 2016-22-0127
23-08-2016
LEJER SKULLE BETALE SÆRSKILT FOR FORBRUG AF EL, VARME OG VAND
Parterne er uenige om hvorvidt lejer er forpligtet til at betale direkte til forsyningsselskaberne, hvorvidt lejer har krav på forbrugsregnskab fra udlejer og hvorvidt udgifter til forbrug er indeholdt i den opkrævede lejebetaling. Nævnet finder, at udlejer bærer risikoen for den usikkerhed der er i kontrakten hvorfor at varme, vand og el leveres af udlejer. Udlejer skal derfor udarbejde forbrugsregnskaber i henhold til reglerne i "Lov om leje".
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart afgørelse i sagsnummer 2016-000208-23 i ejendommen Østergade 20 [...]
12-05-2016
DER VAR IKKE BLEVET AFHOLDT FLYTTESYN EFTER DE NYE REGLER
Udlejer udlejede mere end en beboelseslejlighed. Det fremgår af sagen, at lejerne opsagde lejemålet ved brev af 29. september 2015 med fraflytning pr. 1. januar 2016 altså efter de nye regler var trådt ikraft 1. juli 2015. Der har ikke været afholdt fraflytningssyn, idet udlejeren har henvist til, at dette ikke er aftalt i lejekontrakten. Huslejenævnet i Odense har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 4, vedtaget at fastslå, at lejerne har krav på tilbagebetaling af det fulde depositum.[...]
Kilde: Huslejenævnet i Odense afgørelse i sagsnummer 16-047 i ejendommen Damhusvej 88, 5000 Odense C
28-04-2016
LEJERS EGENISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING
Lejerne har selv foretaget istandsættelse af lejemålet, herunder maling samt slibning og lakering af gulve. Udlejeren har ikke ved fraflytningssynet gjort gældende, at lejernes istandsættelse ikke er udført korrekt. Huslejenævnet i Odense har vedtaget at fastslå, at lejerne ikke kan pålægges at betale for maling og lakering af gulve i forbindelse med fraflytningen. [...]
Kilde: Huslejenævnet i Odense afgørelse i sagsnummer 14-001 i ejendommen Hans Tausens Gade 8, 5000 Odense C
19-04-2016
LEJEVURDERING MINDRE EJENDOM - LEJEN NEDSAT
Den aftalte årlige leje pr. 1. januar 2015 var på 83.400,00 kr. ekskl. varme og vand. Huslejeævnet i Odense har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget skønsmæssigt at nedsætte den årlige leje pr. 1. januar 2015 til 69.750,00 kr., ekskl. varme og vand. Lejemålet har et renoveret køkken og et badeværelse med toilet, håndvask, terrassogulv, fliser på væggene samt et blandingsbatteri med håndbruser. Huslejenævnet nedsætte det indbetalte depositum til 17.437,50 kr.
Kilde: Huslejenævnet i Odense afgørelse i sagsnummer 15-393 i ejendommen Bøgevej 31, 5000 Odense C
15-04-2016
Back to content | Back to main menu