Lejernyt - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn-din lejerforening

Gå til indhold
LEJER BLEV KUN PÅLAGT BETALE FOR "PLETMALING" OG RENGØRING
Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget lejers repræsentants henvendelse. Nævnet har herefter forstået henvendelsen som en anmodning om behandling af en tvist mellem lejer og udlejer vedrørende lejers pligt til istandsættelse i henhold til fraflytningsrapporten. Huslejenævnet afgjorde, at lejer alene skal betale for pletmaling i henhold til punkt 1- 18 i fraflytningsrapporten sammenholdt med konkrete billeder, der relaterer sig til disse noter. Huslejenævnet afgjorde endvidere, at lejer skal betale for rengøring i henhold til punkt 19-31 i fraflytningsrapporten sammenholdt med konkrete billeder, der relaterer sig til disse noter. Huslejenævnet finder ikke, at lejer skal betale for de øvrige rejste krav i henhold til fraflytningsrapporten.
Kilde: Huslejenævnet i Fåborg-Midtfyn Kommune, sagsadresse Engvangen 34, 5750 Ringe
27-11-2023
REGERINGENS LOVFORSLAG OM LOFT OVER HUSLEJESTIGNINGER ER VEDTAGET-OPDATERET 17.04.2023/LÆS MERE
Lov om ændring af lov om leje og lov om boligforhold (loft over huslejestigninger som følge af udviklingen i nettoprisindekset) samt bekendtgørelse om opgørelse af stigningen i de rimelige og nødvendige udgifter knyttet til ejendommen er nu vedtaget af folketinget.
Det fremgår af det vedtagne lovforslag
  • At det træder i kraft den 30. september 2022 (jf. § 3, stk. 1.)
  • At det også har virkning på lejereguleringer, som er meddelt inden lovens ikrafttræden, dog først fra det tidligste tidspunkt, hvor lejeaftalen efter lovens ikrafttræden kunne være bragt til ophør ved lejerens opsigelse (jf. § 3, stk. 2 at §1, nr. 1 og 4-6)
Kilde: 22.09.2022 Folketinget L 210 - OPDATERET 17.04.2023
NYT KONTOR - ADRESSEN ER LUMBYVEJ 11, INDGANG C, 2. TV


HØJESTERET NEDSATTE DEN AFTALTE LEJE TIL NIVEAUET FOR SAMMENLIGNELIG LEJEMÅL I EJENDOMMEN
Den aftalte leje for lejemålet var mere byrdefuld end lejevilkårene for øvrige sammenlignelige lejemål i samme ejendom.
Efter lejelovgivningen kan der ikke ved indgåelse af en lejeaftale aftales en leje eller lejevilkår, der efter en samlet bedømmelse er mere byrdefulde for lejeren end de vilkår, der gælder for andre lejere i ejendommen jf. boligreguleringslovs § 5, stk. 9 (nu lejelovens § 22, stk. 1)
Dom afsagt den 9. september 2022 [Læs mere]
Kilde: Sag BS-27157/2021-HJR
12-09-2022
!!!! VIGTIG DOM - LEJER PAS PÅ !!!!
DIGITALT INDSIGELSE MOD EN OPSIGELSE AF LEJEMÅLET IKKE GYLDIG - LÆS  MERE

AFTALE OM FRAFLYTNING - TÆNK DIG OM - LAD DIG IKKE PRESSE
"Se videoen og bliv klogere"
AFTALE OM FRAFLYTNINGSKRAV - TÆNK DIG OM - LAD DIG IKKE PRESSE
 Hvis der i fraflytningsrapporten er plads til to underskrifter, og HVIS DU har fået mulighed for ALENE at skrive under til bekræftelse af modtagelsen af rapporten, vil en aftale om istandsættelse for din regning sandsynligvis blive anset for indgået, hvis DU UNDERSKRIVER to gange! Så underskriv KUN en gang for modtagelsen af en kopi af fraflytningsrapporten så bliver du ikke ved en aftale ansvarlig for udførelsen af bestemte arbejder eller påtager dig at betale et bestemt beløb til dækning af istandsættelsesomkostningerne. [Læs mere]
UDLEJERS KRAV PÅ ISTANDSÆTTELSE BORTFALDT
Udlejeren har flere beboelseslejligheder til udlejning. Udlejeren skal i forbindelse med synet udarbejde en fraflytningsrapport. Rapporten skal udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 2 uger efter synet, såfremt lejeren ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af rapporten, jf. lejelovens § 187, stk. 4. Flyttesyn har været afholdt den 15. marts 2023 uden lejernes deltagelse, at udlejers repræsentant henholder sig til det fremlagte bilag som værende indkaldelse til flyttesynet. Huslejenævnet fandt ikke at den fremlagte SMS-korrespondance indeholdt en indkaldelse til flyttesynet og på dette grundlag fandt nævnet at udlejer ikke har overholdt formalia i lejelovens § 187, stk. 3 og stk. 4. Huslejenævnet afgjorde derfor at udlejers krav på istandsættelse er bortfaldet, jf. lejelovens § 187, stk. 5 og § 90, stk. 3. Lejerne har herefter krav på tilbagebetaling af depositum og forudbetalt leje udgørende 32.000,00 kr.
Huslejenævnet bemærkede yderligere i afgørelsen at der ikke i forbindelse med lejers indflytning i lejemålet var udarbejdet en indflytningsrapport hvorfor heller ikke denne formalitet var overholdt af udlejer!
Kilde: Huslejenævnet i Fåborg-Midtfyn Kommune, sagsadresse Øster Hæsingevej 65, 5600 Faaborg
20-11-2023
NÆVNET NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE PÅ 69.000,00 KR. TIL ÅRLIGT 56.950,00 KR.
Lejers advokat indbragte den 23. august 2018 på vegne den daværende lejer en tvist om huslejens størrelse ved lejemålets påbegyndelse den 15. marts 2018. Huslejenævnet besigtigede lejemålet sammen med parterne den 14. november 2018 og orienterede herefter parterne om, at sagen blev sat i bero, afventende en boligretssag om huslejen i samme lejemål. Retten i Odense traf afgørelse i ovennævnte boligretssag. I medfør af dagældende boligreguleringslov § 5 stk. 2 godkendte Boligretten en årlig husleje pr. 1. januar 2015 på kr. 54.000, - svarende til kr. 805.97 pr. m² pr. år. Østre Landsret stadfæstede byretsdommen den 9. februar 2023, hvorefter lejer tilkendegav, at man ønskede huslejenævnssagen fremmet. Huslejenævnet har truffet følgende afgørelse.
I medfør af dagældende boligreguleringslovs § 5 stk. 2 har nævnet vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 15. marts 2018 fra kr. 69.000 årligt til kr. 56.950,- svarende til kr. 850,- pr. m² pr. år eksklusiv forbrug.
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart Kommune, sagsadresse Sønder Alle 47, 5500 Middelfart
13-11-2023
NÆVNET GODKENDTE AT LEJEN KUNNE FORHØJES MEN IKKE SOM VARSLET
Udlejers repræsentant har indbragt en sag om lejerens indsigelse mod en varslet lejeforhøjelse til ikrafttræden pr. 1. juli 2021. Udlejeren er Fiona Ejendomme ApS. Lejeren er repræsenteret af Lejerforening Fyn. Lejeforhøjelsen er varslet over for lejeren ved brev af 26. marts 2021, hvorefter den årlige leje er krævet forhøjet fra årligt 33.600,00 kr. ekskl. vand og varme til årligt 39.648,00 kr., ekskl. vand og varme. Lejerens repræsentant har den 3. maj 2021 fremsat indsigelse mod varslingen. I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en 1 -værelses lejlighed på 61 m². Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget at godkende, at den årlige leje pr. 1. juli 2021 forhøjes, ikke som varslet, men skønsmæssigt til årligt 37.698,00 kr. ekskl. vand og varme.
Kilde: Huslejenævnet  i Odense Kommune, sagsadresse Kragsbjergvej 3B, sagsnr. 231-156
25-09-2023
UDLEJERS KRAV PÅ ISTANDSÆTTELSE BORTFALDT
Beboerklagenævnet har i medfør af § 29 i almenlejeloven vedtaget at tilsidesætte udlejers krav om betaling for istandsættelsesarbejder i henhold til synsrapport af 30. juni 2022 og flytteopgørelse af 18. oktober 2022. Nævnet har lagt til grund at synsrapporten af 30. juni 2022 anfører lejers andel til kr. 90.693,16 kr. i fraflytningsudgiften, at opgørelsen af 18. oktober 2022 anfører lejers udgift til kr. 107.179,66, og at udlejer derved ikke har fulgt reglerne i bekendtgørelsens § 15 (10% reglen).
Kilde: Beboerklagenævnet  i Odense Kommune, sagsadresse Nyborgvej 333, sagnr. 22-066
20-09-2023
UDLEJERS KRAV PÅ ISTANDSÆTTELSE BORTFALDT
Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune har afgjort en tvist mellem lejer og udlejer vedrørende lejerens pligt til istandsættelse ved fraflytning samt forbrugsopgørelser for vand og varme for regnskabsåret 2021. Udlejer som er flerudlejer har ikke udleverer synsrapporten til lejer under synet, hvilket anerkendes af udlejer. Huslejenævnet fandt her efter, at udlejer ikke har overholdt formalia i lejelovens § 187, stk. 3 og stk. 4 og at ved overtrædelse af lejelovens § 187, stk. 3 og 4 bortfalder udlejerens krav på istandsættelse efter stk. 1, jf. lejelovens § 187, stk. 5. Lejer har derfor krav på tilbagebetaling af depositum.
Kilde: Huslejenævnet  i Faaborg-Midtfyn Kommune, sagsadresse Østergade 110 B, 5672 Broby
07-06-2023
DEN AFTALTE HUSLEJE BLEV NEDSAT MED ÅRLIGT 26.000,00 KR.
Lejerens repræsentant har indbragt en sag om lejens størrelse på årligt 96.000,00 kr. ekskl. varme og vand. Udlejeren er DALUM MALERFIRMA og er repræsenteret af Advokatfirmaet Martin Justesen.
I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede beliggende i en ejendom opført i 1955 og er på i alt 70 m2 . Det fremgår af lejelovens § 54, stk. 2, at det er en betingelse for, at lejen kan fastsættes frit, at det fremgår af lejeaftalen, at lejemålet er omfattet af disse bestemmelser. Da det hverken i lejekontraktens § 11 eller i tillæg til lejekontrakten fremgår, at der foreligger en aftale om fri lejefastsættelse, er lejeforholdet omfattet af reglerne i lejelovens § 32, om huslejeregulering for mindre ejendomme.
Huslejenævnet har vedtaget at nedsætte den årlige leje til 70.000,00 kr. ekskl. vand og varme.
Kilde: Huslejenævnet  i Odense Kommune, Frederiksgade 56C
15-05-2023
UDLEJER REJSTE IKKE ISTANDSÆTTELSESKRAV OVERFOR LEJER INDENFOR FRISTEN PÅ 2 UGER
Der er ikke afholdt flyttesyn, og udlejer har ikke indenfor fristen på 2 uger efter lejers fraflytning fremsat fraflytningskrav overfor lejer. Udlejer har derfor mistet retten til at gøre et fraflytningskrav gældende og skal derfor tilbagebetale lejer det indbetalte depositum, jf. lejelovens § 187, stk. 2 (tidligere lejelovens § 98, stk. 2).
Dog skal der i det økonomiske opgør mellem parterne fratrækkes den samlede udgift til varme, der er beregnet i udlejers skrivelse, hvorimod lejer skal have yderligere 250 kr. vedrørende a conto betalinger til vand tilbagebetalt vedrørende halvdelen af maj måned.
Udlejer skal herefter tilbagebetale lejer følgende beløb, der er opgjort med udgangspunkt i udlejers opgørelse: Depositum 15.000 kr. – 748,80 kr., i alt 14.251,20 kr.
Kilde: Huslejenævnet  i Assens Kommune, sagsnr. 22 18483
08-05-2023
FORMEL FEJL BETØD AT UDLEJER IKKE KUNNE FASTSÆTTE LEJEN "FRIT"
Lejerens repræsentant har den 5. august 2022 indbragt en sag om lejens størrelse ved lejeaftalens indgåelse, samt en sag om lejeforhøjelsen pr. 1. januar 2022. Udlejeren er Odense Ejendomsudlejning ApS. Lejen på indflytningstidspunktet udgjorde årligt 59.760,00 kr. ekskl. varme, og at lejen på indbringelsestidspunktet udgjorde årligt 57.816,00 kr. ekskl. varme. Herudover fremgår det af lejekontraktens § 11, at lejen er fastsat efter markedslejen.
I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede beliggende i en ejendom opført i 1964, og er på i alt 45 m2 . Lejemålet er beliggende i et tidligere baghus, som i 2018 blev ombygget fra erhverv til 4 ungdomsboliger.
Det er en betingelse for at lejen kan fastsættes frit, at det fremgår af lejeaftalen, at lejemålet er omfattet af disse bestemmelser, jf. lejelovens § 54, stk. 2. Udlejeren har i lejeaftalen alene har henvist til, at lejen er fastsat efter markedslejen og ikke at der er tale om et tidligere erhvervslejemål eller henvist til relevante lovbestemmelser.
Det følger her af at udlejer ikke opfyldt formalia hvorfor lejeforholdet er omfattet af reglerne i lejelovens § 32, om huslejeregulering for mindre ejendomme. Nævnet har derfor i medfør af lejelovens § 38, vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 1. januar 2022 til skønsmæssigt 38.250,00 kr., ekskl. varme. Nævnets afgørelse betyder, at lejen ikke kunne forhøjes pr. 1. januar 2022.
Kilde: Huslejenævnet  i Odense Kommune, sagsadresse Astrupvej 36  C, 5000 Odense C
01-05-2023
LEJER HAVDE KRAV PÅ TILBAGEBETALING AF DEPOSITUM IALT 8.125,00 KR.
Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget lejers henvendelse. Nævnet har herefter forstået henvendelsen som en anmodning om behandling af en tvist mellem lejer og udlejer vedr. tilbagebetaling af depositum udgørende i alt 8.125,00 kr. i forbindelse med lejers fraflytning. Udlejer har anerkendt ikke at have udleveret synsrapporten til lejer under synet eller efterfølgende sendt synsrapporten til lejer. Da udlejer ikke har overholdt formalia i lejelovens § 187, stk. 3 og stk. 4, fandt huslejenævnet at udlejers krav på istandsættelse bortfaldt, jf. lejelovens § 187, stk. 5. Lejer har derfor krav på tilbagebetaling af depositum udgørende i alt 8.125,00 kr.
Kilde: Huslejenævnet  i Faaborg-Midtfyn Kommune, sagsnr. 03.09.09-G01-22-22 Bøjdenvej 4B, 5772 Kværndrup
21-04-2023
HUSLEJENÆVNET GODKENDTE AT LEJEN KUNNE FORHØJES MEN IKKE SOM VARSLET
Udlejerens repræsentant har indbragt en sag om lejerens indsigelse mod en varslet lejeforhøjelse. Lejeforhøjelsen er varslet over for lejeren, hvorefter den årlige leje er krævet forhøjet fra årligt 45.600,00 kr. ekskl. forbrug til årligt 55.300,00 kr., ekskl. forbrug. Lejeforhøjelsen er begrundet i, at den gældende leje var væsentlig lavere end det lejedes værdi. Lejerens repræsentant har fremsat indsigelse mod varslingen.
I henhold til Bygnings- og Boligregistret er det lejede beliggende i en ejendom opført i 1919 og er på i alt 70 m2. Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet.
Nævnet har i medfør af lejelovens § 52 (tidligere lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1), vedtaget at godkende, at den årlige leje pr. 1.september 2022 forhøjes, ikke som varslet, men skønsmæssigt til årligt 51.000,00 kr. ekskl. forbrug.
Kilde: Huslejenævnet  i Odense Kommune, sagsnr. 22 -178 Jernbane Alle 3, 5250 Odense  SV
14-04-2023
HUSLEJENÆVNET GODKENDTE DEN AFTALTE ÅRLIGE LEJE PÅ 130.800,00 KR.
Lejerne har indbragt en sag om lejens størrelse på årligt 130.800,00 kr. ekskl. varme. I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en 4-værelses lejlighed på 108 m², beliggende i en ejendom opført i 1929. Lejerne har ved indbringelsen anmodet huslejenævnet om at tage stilling til lejens størrelse, idet lejerne mener, at lejen er sat for højt. Udlejeren har fastholdt lejens størrelse under henvisning til, at lejligheden blev gennemgribende moderniseret i 2013-2014. Udlejeren har til sagen fremlagt dokumentation for udgifterne til moderniseringen.
Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget at godkende den årlige leje på 130.800,00 kr., ekskl. varme. Nævnet har fundet, at lejen vel overstiger det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold, men ikke så væsentligt, at der er grundlag for lejenedsættelse.
Nævnets afgørelse er ikke enstemmig, idet nævnets mindretal har stemt for at nedsætte den årlige leje på 130.800,00 kr. ekskl. varme til årligt 113.400,00 kr. ekskl. varme.
Kilde: Huslejenævnet  i Odense Kommune, sagsnr. 20-391 Karen Brahes Vej 7, Odense
03-04-2023
FRISTERNE FOR UDSENDELSE AF FORBRUGSREGNSKABER IKKE OVERHOLDT
Beboerklagenævnet i Odense har vedtaget at nægte at godkende varmeregnskabet og vandregnskabet. De korrigerede varme- og vandregnskaber udsendt den 2. november 2021 overholdt hverken 3 eller 4 måneders fristen i almenlejelovens § 56 hvorfor varmeregnskabet ikke kunne godkendes. Udlejeren kunne herefter ikke kræve efterbetaling hos lejeren jf. almenlejeloven § 58, i alt 4.694,74 kr.
Kilde: Beboerklagenævnet  i Odense Kommune, sagsnr. 22002 Jens Juels Vej 36, 5230 Odense M
27-03-2023
DEN ÅRLIGE LEJE NEDSAT MED 31.140,00 kr. AF HUSLEJENÆVNET
Lejernes repræsentant har den 8. december 2021 anmodet huslejenævnet om at tage stilling til lejens størrelse på årligt 79.140,00 kr. ekskl. varme. Lejerne er repræsenteret af Lejerforening Fyn. Udlejeren er Jela Invest ApS, og er repræsenteret af Advokaterne i Jyllandsgården A/S. Det fremgår af sagen, at lejerne flyttede ind i lejemålet den 1. april 2020. Lejemålet er beliggende i en ejendom fra 1935 og udgør 76 m2 , jf. Bygnings- og Boligregisteret. Der er tale om et lejemål beliggende i en ejendom, der pr. 1.1.1995 bestod af mere end 6 beboelseslejligheder. Nævnet har i medfør af lejelovens § 38 (tidligere lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1), vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 1. april 2020 fra 79.140,00 kr. ekskl. varme til 48.000,00 kr. ekskl. varme.
Kilde: Huslejenævnet  i Odense Kommune, sagsnr. 21-328 Reventlowsvej 56, 5000 Odense C
20-03-2023
HUSLEJENÆVNET I ODENSE NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE MED 33.000,00 kr.
Lejernes repræsentant har indbragt en sag om lejens størrelse på årligt 90.000,00 kr. ekskl. varme, vand og el. Udlejeren er Shazad Aslam, og er repræsenteret af Advokatfirmaet Magdalena Hoch. Det fremgår af sagen, at lejerne flyttede ind i lejemålet den 15. februar 2021, og at lejen pr. 1. januar 2022 er forhøjet til 92.336,52 kr. i henhold til den i lejekontrakten aftalte regulering efter nettoprisindekset. I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede beliggende i en ejendom opført i 1935 og er på i alt 140 m², hvoraf tagetagen udgør 60 m².
Nævnet har i medfør af lejelovens § 38 (tidligere lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1), vedtaget, at nedsætte den årlige leje pr. 15. februar 2021 og 1. januar 2022 til skønsmæssigt 57.000,00 kr., ekskl. varme, vand og el. Nævnet har endvidere vedtaget at nedsætte det indbetalte depositum til 14.250,00 kr.
[Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet  i Odense Kommune, sagsnr. 21-279 Svanevej 42
10-03-2023
HUSLEJENÆVNET I ODENSE NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE MED 11.494,80 KR.
I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en lejlighed på 71 kvm beliggende i en ejendom opført i 1938. Lejerens repræsentant har gjort gældende at lejen ikke væsentligt må overstige den leje, der betales for tilsvarende lejeforhold med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand. Lejen udgør på indbringelsestidspunktet årligt 70.069,80 kr.. Nævnet har vedtaget skønsmæssigt at nedsætte den årlige leje til 58.575,00 kr. ekskl. forbrug.
Nævnet har endvidere vedtaget, at såfremt der er sket prisregulering pr. den 1. oktober 2020 samt 1. oktober 2021, godkendes dette ikke.
[Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet  i Odense Kommune, sagsnr. 20-318 Schacksgade 33, 5000 Odense C
03-03-2023
UDLEJER KRAV PÅ EFTERBETALING AF VARME BORTFALDT
Udlejer, Civica, har ved brev indbragt en sag for beboerklagenævnet vedrørende lejers indsigelse mod forbrugsregnskabet for perioden 1. september 2020 til 31. august 2021. Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede forbrug efter nyt regnskab af 7. juni 2022 udgjorde 2.240,05 kr., og at der er betalt 2.010,- kr. i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 230,05 kr. Da hverken 3 eller 4 måneders fristen i almenlejelovens § 56 var opfyldt godkendte beboerklagenævnet ikke regnskabet hvorfor udlejer krav på efterbetaling bortfaldt. [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet  i Odense Kommune, sagsnr. 22-037 Hyldevænget 4, Odense SØ
24-02-2023
UDLEJER VAR IKKE BERETTIGET TIL AT FORHØJE LEJEN
Den årlige leje var krævet forhøjet fra årligt 28.944,00 kr. til 37.536,00 kr. ekskl. varme. I henhold til Bygnings- og boligregisteret er der tale om en 1-værelses lejlighed på 43 m2 beliggende i en ejendom opført i 1937 med i alt 6 boliger. Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet.
Huslejenævnet fandt, at den gældende lejen ikke var væsentlig lavere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold, og at der derfor ikke var grundlag for at kræve lejeforhøjelse. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 21-333 Allegade 31
09-02-2023
UDLEJERS KRAV OM BETALING FOR ISTANDSÆTTELSE BORTFALDT
Beboerklagenævnet lagde til grund at den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne skulle indeholde oplysning om, hvilke istandsættelsesarbejder der var udført, hvad istandsættelsesarbejderne havde kostet, og hvorledes lejerens andel af istandsættelsesudgifterne var beregnet. Da udlejerens endelige opgørelse ikke indeholdt en opgørelse over, hvilke istandsættelsesudgifter der var udført og betalt af afdelingen havde udlejer ikke dokumenteret, hvorledes lejerens andel af de endelige istandsættelsesudgifter var beregnet. Den endelige opgørelse opfyldte derfor ikke formalia, hvorefter udlejers krav på betaling af istandsættelsesudgifterne bortfaldt jf. vedligeholdelsesbekendtgørelsens § 17, stk.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 21-067
03-02-2023
HUSLEJENÆVNET I ODENSE NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE MED 9.424,00 KR. I ET FORBEDRET LEJEMÅL
Lejerens repræsentant har indbragt en sag om den årlige leje på 99.034,20 kr. ekskl. varme. Ifølge Bygnings- og Boligregisteret er det lejede en 3-værelses lejlighed på 87 m2 beliggende i en ejendom opført i 1935. Nævnet har i medfør af § 15, stk. 1, i boligreguleringsloven vedtaget at fastsætte lejen i overensstemmelse med boligreguleringslovens § 5, stk. 2, og har herefter vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 1. januar 2021 til kr. 89.610,00 ekskl. varme. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, Falen 9, sagsnr. 21-184
27-01-2023
UDSÆTTELSE AF LEJER AF LEJEMÅLET, NÆGTES FREMME AFGJORDE ØSTRE LANDSRET
Der fremlagdes kæreskrift, hvorved Fyns Almennyttige Boligselskab har kæret kendelse afsagt af retten i Odense, fogedretten, hvor efter anmodning om udsættelse af lejer af lejemålet beliggende i Munkebo, nægtes fremme. Henset til, at der ikke er oplyst om forhold begået i tilknytning til lejemålet efter 2019, finder landsretten det ikke godtgjort at lejer har tilsidesat god skik og orden således, at fraflytningen på nuværende tidspunkt er påkrævet. Landsretten stadfæster derfor fogedrettens kendelse.[Læs mere]
Kilde: BO291000-NTH og 2. afd. Kære nr. B-291æ22
20-01-2023
SYNSRAPPORTEN VAR IKKE UDFYLDT KORREKT - UDLEJERS KRAV BORTFALDT
Huslejenævnet fandt, at udlejer ikke havde udfyldt synsrapporten korrekt for så vidt angår, hvilke arbejder lejer hæfter. På dette grundlag fandt nævnet, at udlejer ikke havde overholdt formalia i lejelovens § 187, stk. 3 og stk. 4, hvorfor udlejers krav på istandsættelse bortfaldt. Lejer havde derfor krav på tilbagebetaling af det fulde indbetalte depositum på 18.000,00 kr. Da nævnet med afgørelsen gav lejer fuldt ud medhold, blev udlejer pålagt at betale et gebyr på 6.102,00 kr. til huslejenævnet. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune, Algade 26, 1. th., 5750 Ringe
13-01-2023
UDLEJERS VARSLING AF LEJEFORHØJELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG
Huslejenævnet fandt, at varslingen var ugyldig som følge af at kravet om lejeforhøjelse ikke overholdt reglerne lejelovens § 44, stk. 2 og 3 (nye lov) som fastslår at kravet om lejeforhøjelse skal fremsættes skriftligt og indeholde en angivelse af lejeforhøjelsens størrelse. Kravet skal tillige indeholde oplysning om grunden til lejeforhøjelsen samt om lejerens adgang til at gøre indsigelse. Lejerne havde krav på tilbagebetaling af for meget betalt husleje.[Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune, Dyreborgvej 43A, 5600 Faaborg
06-01-2023
UDLEJERS FEJLAFKRYDSNING MEDFØRTE AT EN REDUKTION PÅ 7.000,00 KR.
Udlejer havde i flytterapporten vedrørende træværk afkrydset både ”lejer” og ”udlejer”. Udlejer havde dermed for så vidt angår træværk ikke reklameret tilstrækkeligt specifikt overfor lejer hvorfor huslejenævnet fandt grundlag for at tilsidesætte udlejers krav på istandsættelse for så vidt angår maling af træværk. Huslejenævnet fastsatte udgiften til maling af træværk skønsmæssigt til 7.000,00 kr., som dermed skulle fratrækkes udlejers samlede krav mod lejer. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune, Rosenvej 7, 5792 Årslev
16-12-2022
UDLEJER SKULLE TILBAGE ULOVLIGT OPKRÆVET TRAPPELEJE SOM UDGJORDE 260,00 KR. PR. MÅNED
Lejer har indbragt en sag om lejens størrelse herunder betaling i henhold til trappeleje. Nævnet fandt at lejemålet var omfattet af reglerne om fri lejefastsættelse hvor lejen alene kan reguleres efter nettoprisindeks. Nævnet fandt at udlejer ikke kunne regulere lejen som gjort og derfor skulle tilbagebetale for meget betalt leje månedligt 260,00 kr. fra og med 05.10.2018. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune, Søvænget 2B, 5642 Millinge
09-12-2022
UDLEJER INDBRAGTE LEJERS INDSIGELSE FORSENT FOR BEBOERKLAGENÆVNET
Udlejeren, CIVICA, har ved brev til beboerklagenævnet indbragt en sag om lejerens indsigelse mod forbrugsregnskabet for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede varmeforbrug udgjorde 22.148,11 kr., og at der er indbetalt 14.868,00 kr. i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 7.280,11 kr. Udlejer indbragte lejers indsigelse for beboerklagenævnet den 12. marts 2021, hvilket ikke er rettidigt i henhold til almenlejelovens § 56, stk. 3´s 3 måneders frist. Nævnet afgjorde derfor at udlejeren herefter ikke kan kræve efterbetaling hos lejeren.[Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 21-016 Ridderhatten 124, Odense
02-12-2022
UDLEJERS ISTANDSÆTTELSESKRAV VAR FREMSENDT FORSENT
Lejers repræsentant har indbragt sag for Huslejenævnet i Assens Kommune med anmodning om stillingtaget til en fraflytningstvist samt stillingtagen til betaling af husleje i opsigelsesperioden. Lejer har opsagt lejemålet den 16. april 2021 og er fraflyttet den 17. juli 2021. Den 11. august 2021 har udlejer i en sms fremsat krav om maleristandsættelse med 8.000 kr. og rengøring med 1.000 kr.  Formalia i forbindelse med lejers fraflytning er ikke overholdt, idet udlejer ikke rettidigt har fremsat fraflytningskrav mod lejer, hvorfor udlejer har mistet retten til at gøre fraflytningskravene gældende jf. lejelovens § 98, stk. 2. Udlejer skal derfor tilbagebetale lejer det indbetalte depositum. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens kommune, sagsid. 21 18521 - sagsadresse Ramsherred 12, Aarup
26-11-2022
HUSLEJENÆVNET GODKENDTE KUN AT LEJEN BLEV FORHØJET TIL ÅRLIGT 21.000,00 KR.
Lejeforhøjelsen er varslet over for lejeren ved brev, hvorefter den årlige leje er krævet forhøjet fra årligt 18.000,00 kr. til årligt 30.000,00 kr. Begge beløb er ekskl. varme og antenne. Lejeren har fremsat indsigelse mod lejeforhøjelsen. Huslejenævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget at godkende, at den årlige leje pr. 1. oktober 2020 forhøjes, ikke som varslet, men skønsmæssigt til årligt 21.000,00 kr. ekskl. a conto varme og antennegebyr.[Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense, sagsnr. 20-255 - sagsadresse Dronningensgade 33 D, 5000 Odense
18-11-2022
SLUTOPGØRELSEN OPLYSTE IKKE AT UDGIFTEN VAR 10% HØJERE END DEN FORELØBIGE OPGØRELSE
Den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne på 93.141,04 kr. indeholdt ikke oplysning om, at udgifterne overskred den foreløbig anslåede udgift på 72.983,94 kr. med mere en 10%. Beboerklagenævnet vedtog har efter med henvisning til § 17, stk. 1 i bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger at udlejers krav mod lejeren om betaling for istandsættelsesarbejderne bortfaldt.[Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense, sagsnr. 22-007 - udlejer CIVICA
11-11-2022
UDLEJER OVERHOLDT IKKE FORMALIA VED LEJERS FRAFLYTNING - NY EJER
Lejers advokat har indbragt en fraflytningstvist for huslejenævnet. Huslejenævnet fastslog at udlejer der var "flerudlejer" ikke havde indkaldt til fraflytningssyn eller fremsat krav i en fraflytningsrapport hvorfor reglerne i lejelovens § 98, stk. 3 og 4 ikke var overholdt. På denne baggrund afgjorde nævnet at den nye ejer af ejendommen skulle tilbagebetale det indbetalte depositum på 13.500,00 kr. Beløbet forrentes i henhold til renteloven. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart, sagsid. 2022-001720-13 - Østergade 3 i Gelsted
03-11-2022
HØJESTERET FASTSLOG AT UDLEJERS KRAV VEDRØRENDE EN SKJULT MANGEL VAR REJST FORSENT
Udlejers krav vedrørende en skjult mangel ved fraflytning af lejemål var ikke rejst uden ugrundet ophold og var derfor fremsat for sent. I slutningen af marts 2017 blev udlejer bekendt med en skjult mangel og reklamerede over for L1 og L2 den 4. maj 2017. [Læs mere]
Kilde: BS5817/2021 -HJR afgjort 01.09.2021
03-02-2022
LEJEAFTALEN INDGÅET PÅ UGYLDIG TYPEFORMULAR - UDLEJER KUNNE IKKE KRÆVE ISTANDSÆTTELSE
Lejeaftalen er indgået på forkert typeformular, hvorfor lejelovens almindelige bestemmelser finder anvendelse, jf. lejelovens § 5 stk. 2. Udlejer har således haft vedligeholdelsespligten og kan ikke rette noget krav mod lejer om istandsættelse af lejemålet efter lejers fraflytning. Udlejer skal tilbagebetale den indbetalte depositum på 12.000 kr. til lejer og blev pålagt at betale et tillægsgebyr på 6.000,00 kr. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens, sagsid. 20 23618
13-01-2022
Din fynske lejerforening
Den fynske lejerforening
Tilbage til indhold