Lejernyt - Lejerforening Fyn

Den fynske lejerforening
Foreningen for fynske lejere
Din fynske lejerforening
Gå til indhold
EFTER DE NYE REGLER REDUCEREDE NÆVNET UDGIFTEN TIL ISTANDSÆTTELSE TIL 4.279,55 KR.
Udlejer haVde flere beboelseslejemål. Lejeforholdet var påbegyndt den 01.07.2015 og lejer boede i lejemålet i 21 måneder. Udlejer havde rejst krav om istandsætte for 12.227,00 kr. og havde ikke gjort misligholdelseskrav gældende. Lejemålet er omfattet af de nye fraflytningsregler der trådte i kraft 01.07.2015. På baggrund af at det må antages at et lejemål skal males ca. hvert 5 år reducerede Huslejejnævnet i Assens Kommune udlejers istandsættelsekrav til 4.279,55 kr.  [læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens sagsid. 18 3959
19.04.2018
Personlig henvendelse
PBS-gebyr ulovligt opkrævet
Højesteret har afgjort at aftale om at tillægge lejen PBS-gebyr var i strid med lejelovgivningen.
3x4 timer om ugen har vort kontor Skibhusvej 34, 5000 Odense C åbent for personlig henvendelse. Se kontorets åbningstiderne her.
Følge os på "google+".
Følge os på "facebook".
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN GÆLDENDE ÅRLIGE LEJE MED 23.050,00 KR.
På vegne af et medlem har Lejerforening Fyn anmodet nævnet om at tage stilling til, om den aftalte leje er lovligt fastsat pr. 1. januar 2017 og 1. januar 2018, jf. BRL § 29 C sammenholdt med LL § 49, idet der er aftalt trappelejestigning i kontrakten. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1, vedtaget at nedsætte den gældende årlige leje fra 80.400,00 kr. til kr. 57.350,00 kr., ekskl. vand og varme. Lejenedsættelsen har virkning fra den 1. januar 2017. Nævnet har endvidere i henhold til lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1, vedtaget, at der ikke er grundlag for at forhøje lejen pr. 1. januar 2018. [læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnr. 17-454
04.04.2018
BEBOERKLAGENÆVNET NEDSATTE UDLEJERS EFTERBETALINGSKRAV MED 2.404,72 KR.
Vandregnskab 2015 udviser et samlet vandforbrug 2015 svarende til 8.349,44 kr. heraf 4.809,44 kr.  i efterbetalingskrav. Vandregnskab 2014 udviser et samlet forbrug svarende til 3.515,82 kr.  og vandregnskab 2013 udviser et samlet forbrug, svarende til 3.377,26 kr.  Parterne er enige om, at der har været en defekt på lejers blandingsbatteri. Batteriet er nu udskiftet. På baggrund af en gennemgang af sagens dokumenter og ud fra en afvejning af parternes argumenter nedsætter beboerklagenævnet skønsmæssigt lejers efterbetaling med halvdelen af det samlede efterbetalingskrav, således at lejer i alt skal efterbetale 2.404,72 kr. [læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Middelfart sagsnr. 2016-020195-15
UDLEJER VARSLEDE LEJEFORHØJELSE FØR DER VAR GÅET 2 ÅR FRA LEJEFORHOLDES START
Det fremgår af lejelovens § 47, stk. 3, at krav om lejeforhøjelse som følge af, at lejen er lavere end det lejedes værdi, tidligst kan få virkning 2 år efter lejeforholdets begyndelse. Det fremgår endvidere af lejelovens § 53, stk. 1, at reglerne i lejelovens § 47-52 ikke kan fraviges til skade for lejeren. Den af udlejeren varslede lejeforhøjelse blev tilsidesat af Huslejenævnet i Kerteminde Kommune som ugyldig, idet den var i strid med lejelovens regler. Huslejenævnet havde ikke kompetence til at tage stilling til udlejerens opsigelse af lejemålet, jf. lejelovens § 106, stk. 1 men bemærkede dog, at udlejers opsigelse ikke indeholdt oplysning om lejerens adgang til at  gøre indsigelse mod opsigelsen. Indeholder opsigelsen ikke klagevejledning er den ugyldig, jf. lejelovens § 87, stk. 1. [læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Kerteminde i sag nr. 440-2017-9496
13.03.2018
HVEM UDARBEJDER SKYGGEBUDGETTET I EN SAG VED HUSLEJENÆVNET UDEN SAMMENLIGNINGSLEJEMÅL?
Lejen i småhusejendomme må ikke væsentligt overstige den leje, som betales for sammenlignelige lejemål i storejendomme, hvor lejen fastsættes omkostningsbestemt. Såfremt der ikke findes sammenlignelige lejemål, eller det kan sandsynliggøres, at der ikke findes sammenlignelige lejemål, ansætter huslejenævnet lejen ud fra et skyggebudget. Huslejenævnet er underlagt officialprincippet. Dette indebærer, at nævnet skal sikre, at alle nødvendige oplysninger i sagen foreligger, for at nævnet kan træffe den korrekte afgørelse. Når Huslejenævnet skal udarbejde et skyggebudget har nævnet pligt til at indhente oplysninger om ejendommens driftsudgifter mv. og på grundlag af disse oplysninger ansætte den leje, som ville kunne opkræves. Nævnet fastsætter budgetposter skønsmæssigt i det omfang, det ikke er muligt at indhente tilstrækkelige oplysninger herom. I sager ved huslejenævnet om lejens størrelse, er det derfor hverken op til lejer eller udlejer at udarbejde et skyggebudget eller at sikre, at budgettet er udarbejdet korrekt. [læs hele svaret]
Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, journal BO0203-00114 svar af 05.02.2018
07.03.2018
DEN ENDELIGE FLYTTEOPGØRELSE IKKE FREMSENDT UDEN UNØDIG FORSINKELSE
Beboerklagenævnet fastslog at boligforeningens krav mod lejeren om betaling for istandsættelse af lejemålet ved fraflytning bortfaldt som følge af at den endelig opgørelse over standsættelsesudgifterne ikke var fremsendt til lejeren uden unødig forsinkelse. Den endelige flytteopgørelse var sendt til lejeren den 1. august 2017 og den sidste faktura vedrørende istandsættelsen var dateret den 16. maj 2016. [læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune - sag nr. 17-063
02.03.2018
BEBOERKLAGENÆVNET I ODENSE NEDSATTE LEJERENS UDGIFT FOR VANDFORBRUG TIL 3.290,00 KR.
Nævnet lagde til grund, at lejerens samlede vandforbrug udgjorde 10.768,97 kr., og at der var betalt 1.290,00 kr. i a conto. Herefter udgjorde udlejerens krav om efterbetaling 9.478,97 kr. Lejerens vandforbrug forrige regnskabsår blev opgjort til 1.004,52 kr. Nævnet nedsætte lejerens samlede vandforbrug til 3.290,00 kr., således udlejerens efterbetalingskrav beløb sig til 2.000,00 kr. [læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune, sagsnummer 17-072
20-02-2018
AF FLYTTERAPPORTEN FREMGIK DET IKKE TYDELIGT HVILKE ARBEJDER LEJER HÆFTEDE FOR
Der har været afholdt flyttesyn, hvor lejeren var til stede og underskrev flyttesynsrapporten, hvoraf en kopi blev udleveret til lejeren. Det fremgk imidlertid ikke tydeligt af flyttesynsrapporten hvilke arbejder, der skal udføres for lejerens regning. Flyttesynsrapporten opfyldt der ikke betingelserne i lejelovens § 98, stk. 4. Udlejeren har således ikke rettidigt fremsat krav over for lejeren om istandsættelse af lejemålet. Da lejeren ikke har godtgjort, at lejemålet er genudlejer pr. 1. august 2016, skal lejeren betale leje indtil 15. august 2016. Udlejeren skal til vort medlem tilbagebetale depositum på 12.075 kr. med fradrag af en halv måneds leje. [læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Kerteminde Kommune, sagsnummer 440-2017-12197
06-02-2018
HUSLEJENÆVNET I MIDDELFART NEDSATTE DEN ÅRLIGE HUSLEJE MED 27.500,00 KR.
Huslejenævnet i Middelfart har med virkning fra 1. januar 2017 og i medfør af lejelovens § 49, jf. boligreguleringslovens § 29c stk. 1, 4. pkt. nedsat den aftalte husleje fra årligt 72.360,00 kr. til årligt 44.800,00 kr. svarende til kr. 3.733,33 pr. måned, idet den aftalte husleje væsentligt overstiger det lejedes værdi.
Udlejer skal tilbagebetale den husleje der er opkrævet for meget, 2.296,67 kr. pr. måned fra 1. januar 2017 og til lejers frigørelse fra lejemålet.
Nævnets mindretal stemte for at den aftalte leje skal nedsættes med 18.360,00 kr. fra 72.360,00 kr. til årligt 54.000,00 kr. svarende til en leje på 4.500,00 kr. pr. måned. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart Kommune, sagsnummer 2017-008219-19
30-01-2018
HUSLEJENÆVNET AFGJORDE EN SAG EFTER DE NYE ISTANDSÆTTELSESREGLER
Huslejenævnet i Odense har afgjort en tvist om istandsættelse ved fraflytning hvor udlejer udlejede mere en et beboelseslejemål og hvor lejeaftalen var indgået den 1. juli 2015 eller senere. Lejer havde boet i lejemålet i 10 måneder. Udlejer havde fremsat krav om total opmaling af stue/køkken, værelse og entre, letslibning og lakering af gulv samt rengøring til en samlet pris på i alt 22.793,75 kr. inkl. moms. Huslejenævnet besigtigede lejemålet og afgjorde at lejeren ud over rengøring skulle betale for fjernelse af efterladte gardinbeslag i alle vinduerne samt et ophængsbeslag i stueloft og for efterfølgende én gang maling af stueloft samt malerreparation af berørte dele af vindueskarmene efter fjernelse af gardinbeslagene. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnummer 17-379
22-01-2018
I Lejerforening Fyn er der mange opgave der dagligt bliver udført ud over de rent foreningspraktiske opgaver:
Der bliver hvert år behandlet mange unikke sagsforløb, hvor vi skriftligt er i dialog med modparter og/eller myndigheder på medlemmernes vegne.
Der ydes mundtlig telefonisk rådgivning til mange af vore medlemmer hver eneste uge.
Der kom i 2017 i alt 746.769,00 kr. ind i sager, hvor udlejer måtte udbetale tilgodehavende til vort medlem via vores konto. Udover det ligger der gevinsterne ved at vore medlemmer undgår at betale regninger fra udlejer, får lejen nedsat fremadrettet og lignende.
LOVFORSLAG OM FREMME AF DIGITAL KOMMUNIKATION I BOLIGLEJEFORHOLD?
Den 4. oktober 2017 blev der i folketinget fremsat lovforslag om "Fremme af digital kommunikation i boliglejeforhold" . Der sker en væsentlig en ændring af de nugældende regler om "digitalkommunikation" (i Lov om leje og  i Lov om leje af almene boliger) herunder også af brugen af "digitalkommunikation" i forbindelse reglerne om" obligatorisk fraflytningsyn" det vil sige når udlejer har mere end en privat beboelseslejlighed. Lovforslaget forventes vedtaget den 14. december 2017 og træder i kraft for lejeaftaler indgået den 1. januar 2018 og senere. For bestående lejeaftaler træder loven først i kraft den 1. januar 2018 [læs mere]
Kilde: Folketinget
05-12-2017
HUSLEJENÆVNET FASTSLOG AT BETINGELSERNE FOR AT KRÆVE LEJEFORHØJELSE VAR TIL STEDE.
Udlejer havde indbragt en sag om en indsigelse mod en varslet lejeforhøjelse. Lejeforhøjelsen var varslet overfor lejeren hvorefter den årlige leje var krævet forhøjet fra 39.397,44 kr. til 60.000,00 kr. Huslejenævnet vedtog at godkende at den årlige leje forhøjedes, ikke som varslet, men skønsmæssigt til årligt 47.500,00 kr.[læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnummer 17-235
06-11-2017
HUSLEJENÆVNET FASTSLOG AT BETINGELSERNE FOR AT KRÆVE LEJEFORHØJELSE IKKE VAR TIL STEDE.
Lejerforening Fyn havde på lejerens vegne indbragt en sag om en varslet lejeforhøjelse til ikrafttræden pr. 1. januar 2014 som følge af stigning i ejendommens driftsudgifter for huslejenævnet. Nævnet fastslå, at betingelserne for at kræve lejeforhøjelse pr. 1. januar 2014 ikke er til stede. Den væsentligste begrundelsen herfor var at udgiftsposten ”Kapitalafkast”  i budgettet skulle reduceres med 153.394,67 kr., hvilket betyder, at budgetlejen skal reduceres tilsvarende, hvorved grundlaget for lejeforhøjelsen bortfaldt. [læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnummer 16-317
17-03-2017
UDGIFTEN TIL UDSKIFTNING AF VINYLGULV REDUCERET MED 50% AF HUSLEJENÆVNET
Lejer kunne ikke anerkende udlejerens krav om udskiftning af vinyl/tæpper, idet lejligheden ved indflytningen ikke fremstod med nyt vinyl/nye tæpper jf. lejers fejl- og mangelliste. Huslejenævnet vedtog, at reducere udlejerens krav om udskiftning af gulvtæpper/vinyl med 50%, således at udgiften reduceres fra 13.125,00 kr. til 6.562,50 kr. Huslejenævnet lagde især vægt på at der forelå en fejl- og  mangelliste fra lejers indflytning, hvoraf det fremgik at der på gulvene var pletter og trykmærker ved indflytnigen. [...]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnummer 16-312
10-03-2017
DEN ÅRLIGE LEJE NEDSAT MED 21.585,00 KR. FOR EN LEJLIGHED PÅ 69 M² OG MED 3 VÆRELSER
Lejerforening Fyn har på vegne af lejeren ved brev af 17. august 2016 til huslejenævnet indbragt en sag om lejens størrelse pr. 1. september 2015, der iflg. kontrakten årligt udgør 68.160,00 kr. ekskl. varme og el, og lejens størrelse pr. 1. september 2016, der iflg. kontrakten årligt udgør 70.200,00 kr. ekskl. varme og el. I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en 3-værelses lejlighed på 69 m². Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget skønsmæssigt at nedsætte den årlige leje pr. 1. september 2015 til 46.575,00 kr. ekskl. varme og el, og at nedsætte den årlige leje pr. 1. september 2016 til 48.615,00 kr. ekskl. varme og el. Endvidere har nævnet vedtaget at kende trappelejeklausulen gyldig, og at nedsætte det indbetalte depositum til 12.154,00 kr.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnummer 16-266
24-02-2017
FORBRUGET PÅ MÅLEREN VAR VED EN FEJL SKØNNET TIL TRODS FOR AT MÅLEREN VAR AFLÆST!
Lejeren gjorde indsigelse mod varmeregnskabet for perioden 1. juli 2014 til 30. juni 201. Lejerens samlede varmeforbrug udgjorde 11.127,85 kr. og der var indbetalt 4.560,00 kr. i a conto varme. Herefter udgjorde boligforeningens krav om efterbetaling 6.567,85 kr. Beboerklagenævnet lagde til grund, at varmeregnskabet er fremsat i overensstemmelse med reglerne i kapitel 10 om betaling for varme og vand m.v. i almenlejeloven. Nævnet bemærkede her efter, at det ikke skulle komme lejeren til skade, at forbruget på måleren ved en fejl de sidste 2 år havde været skønnet, på trods af, at målerne rent faktisk havde været aflæst, samt at lejeren på denne baggrund ikke skulle betale et efterslæb år tilbage. På denne baggrund vedtog beboerklagenævnet, at tilsidesætte varmeregnskabet og fastslog at boligforeningen ikke kunne kræve efterbetaling hos lejeren.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune, sagsnummer 16-002
17-02-2017
UDLEJER KUNNE IKKE KRÆVE EFTERBETALING FOR VAND AF LEJEREN PÅ GRUND AF FEJLAFLÆSNINGER
Lejeren fremsatte indsigelse mod vandregnskabet for perioden 1. april 2015 til 31. marts 2016. Lejerens samlede vandforbrug udgjorde 12.634,33 kr. og at der er betalt 5.890,00 kr. i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 6.744,33 kr.
Nævnet har lagt til grund, at vandregnskabet er fremsat i overensstemmelse med reglerne i kapitel 10 om betaling for varme og vand m.v. i almenlejeloven, at forbruget er beregnet efter blandt andet fejlagtige aflæsninger, og at nævnet på baggrund heraf har vedtaget at nægte regnskabets godkendelse. Udlejeren kan herefter ikke kræve efterbetaling hos lejeren.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune, sagsnummer 16-077
10-02-2017
LEJEREN KUNNE IKKE FORPLIGTES TIL AT BETALE FOR RENOVATION DIREKTE TIL FORSYNINGSSELSKABET
Det fremgår af sagen, at udlejeren (Barfoed Group) pr. 1. oktober 2015 har tilmeldt lejeren direkte hos forsyningsselskabet således, at lejeren udover huslejen skal betale for renovation. Lejerforening Fyn har gjort gældende, at der ikke i lejelovgivningen er hjemmel til, at lejeren kan forpligtes til at betale for renovation ved siden af huslejen. Udlejeren har gjort gældende, at der er tale om boliger med egen selvstændig renovationsspand, og hvor det er muligt at tilmelde den enkelte lejer hos leverandøren Nævnet har med henvisning til lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1, vedtaget, at udlejeren ikke har været berettiget til at forpligte lejeren til at betale for renovation direkte til forsyningsselskabet. Udlejeren skal som følge heraf afmelde lejeren hos forsyningsselskabet. [læs mere]                                              
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnummer 15-458
03-02-2017
TILBAGEBETALING AF DEPOSITUM, EFTERBETALING AF VAND OG SÆRSKILT BETALING FOR RENOVATION
Lejemålet var ikke nyistandsat ved indflytningen og skulle heller ikke afleveres nyistandsat og som følge af at udlejer ikke havde gjort gældende at lejemålet var misligholdt skulle lejer ikke betale for istandsættelsen af lejemålet ved fraflytningen. I følge lejeaftalen skulle udlejer ikke levere vand og da de udarbejdede regnskaber var ugyldige skulle udlejer tilbagebetale det indbetalte beløb for vand til lejeren. Lejeloven indeholder ikke særskilt hjemmel som giver udlejer adgang til at udskille renovation til særskilt betaling ud overlejen hvorfor udlejer skulle tilbagebetale lejer de indbetalte beløb til renovation. I alt skulle udlejer til vort medlem tilbagebetale 32.792,28 kr. med tillæg af renter.
Kilde: Huslejenævnet i Assens Kommune, sags id: 16-11453
27-01-2017
DEN ENDELIGE FLYTTEOPGØRELSE IKKE FREMSENDT UDEN UNØDIG FORSINKELSE
Lejeren er fraflyttet den 17. januar 2016 en almen bolig, hvor der samtidig blev afholdt fraflytningssyn. Den foreløbige flytteopgørelse er sendt til lejeren den 18. januar 2016, og den endelige flytteopgørelse er sendt til lejeren den 14. marts 2016. Den sidste faktura vedrørende istandsættelsen er dateret den 26. januar 2016.
Den endelige opgørelse er fremsendt til lejeren ca. 7 uger efter den sidste faktura, og kan således i henhold til retspraksis ikke anses for at være fremsendt uden unødig forsinkelse, udlejerens krav imod lejeren dermed er bortfaldet jf. vedligeholdelsesbekendtgørelsens § 17, stk. 1 for almene boliger. Se også
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune
20-01-2017
LEJER VAR IKKE FORPLIGTIGET TIL AT BETALE RENOVATION DIREKTE TIL FORSYNINGSSELSKABET
Huslejenævnet i Odense har afgjort, at udlejeren ikke har været berettiget til at forpligte lejeren til at betale for renovation direkte til forsyningsselskabet. Udlejeren skal som følge heraf afmelde lejeren hos forsyningsselskabet. Lejeren har således krav på tilbagebetaling af de beløb, som lejeren har betalt til renovation. [læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune
01-12-2016
DEN ENDELIGE FLYTTEOPGØRELSE IKKE FREMSENDT UDEN UNØDIG FORSINKELSE
Beboerklagenævnet fastslog at boligforeningens krav mod lejeren om betaling for istandsættelse af lejemålet ved fraflytning bortfaldt som følge af at den endelig opgørelse over standsættelsesudgifterne ikke var fremsendt til lejeren uden unødig forsinkelse. Der var gået ca. 6 uger efter sidste fakturas modtagelse før flytteopgørelsen blev fremsendt. [læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune
09-11-2016
VILKÅR OM LEJEFASTSÆTTELSE VAR IKKE UGYLDIGT
Højesterets flertal fastslog, at ugyldighedsvirkningen af, at udlejerne ikke havde opfyldt deres orienteringspligt forud for den første udlejning med lejefastsættelse efter § 5, stk. 2, ikke kunne udstrækkes til også at omfatte lejefastsættelsen ved efterfølgende udlejninger af de pågældende lejemål. Højesterets flertal gav derfor udlejerne medhold.[læs mere]
Kilde: Dom afsagt den 21. september 2016 i sag 271/2015 og sag 278/2015
31-10-2016
UDLEJERS FORHØJELSE AF A CONTO BIDRAG FOR VARME
Under en fogedsag havde en udlejer begæret lejerne af et lejemål udsat med henvisning til, at lejerne ikke havde betalt et forhøjet acontobidrag vedrørende varme og vand. Udlejer havde forhøjet acontobidragene for de resterende fem måneder af en regnskabsperiode til et niveau, der skabte fuld dækning for den forventede udgift i hele regnskabsåret. Modsat Fogedretten fandt Landsretten, at udlejer var berettiget til at forhøje acontobidragene som sket.
Procesbevillingsnævnet har meddelt lejerne tilladelse til kære til Højesteret af kendelsen, der er afsagt af Østre Landsret den 12. februar 2016.
Kilde: Procesbevillingsnævnet sagsnummer j.nr. 2016-22-0127
23-08-2016
LEJER SKULLE BETALE SÆRSKILT FOR FORBRUG AF EL, VARME OG VAND
Parterne er uenige om hvorvidt lejer er forpligtet til at betale direkte til forsyningsselskaberne, hvorvidt lejer har krav på forbrugsregnskab fra udlejer og hvorvidt udgifter til forbrug er indeholdt i den opkrævede lejebetaling. Nævnet finder, at udlejer bærer risikoen for den usikkerhed der er i kontrakten hvorfor at varme, vand og el leveres af udlejer. Udlejer skal derfor udarbejde forbrugsregnskaber i henhold til reglerne i "Lov om leje".
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart afgørelse i sagsnummer 2016-000208-23 i ejendommen Østergade 20 [...]
12-05-2016
DER VAR IKKE BLEVET AFHOLDT FLYTTESYN EFTER DE NYE REGLER
Udlejer udlejede mere end en beboelseslejlighed. Det fremgår af sagen, at lejerne opsagde lejemålet ved brev af 29. september 2015 med fraflytning pr. 1. januar 2016 altså efter de nye regler var trådt ikraft 1. juli 2015. Der har ikke været afholdt fraflytningssyn, idet udlejeren har henvist til, at dette ikke er aftalt i lejekontrakten. Huslejenævnet i Odense har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 4, vedtaget at fastslå, at lejerne har krav på tilbagebetaling af det fulde depositum.[...]
Kilde: Huslejenævnet i Odense afgørelse i sagsnummer 16-047 i ejendommen Damhusvej 88, 5000 Odense C
28-04-2016
LEJERS EGENISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING
Lejerne har selv foretaget istandsættelse af lejemålet, herunder maling samt slibning og lakering af gulve. Udlejeren har ikke ved fraflytningssynet gjort gældende, at lejernes istandsættelse ikke er udført korrekt. Huslejenævnet i Odense har vedtaget at fastslå, at lejerne ikke kan pålægges at betale for maling og lakering af gulve i forbindelse med fraflytningen. [...]
Kilde: Huslejenævnet i Odense afgørelse i sagsnummer 14-001 i ejendommen Hans Tausens Gade 8, 5000 Odense C
19-04-2016
Din fynske lejerforening
Den fynske lejerforening
Tilbage til indhold